{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Beoordelingsnormen
Artikel 3. Algemene aanwijzingen
Artikel 4. beoordelingsmodel
Artikel 5. Afwijking
Artikel 6. Aanvullende regels
Artikel 7. Aanpassing
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Bekendmaking
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 maart 2015. U leest nu de tekst die gold op 2 maart 2015.
Regeling van het College voor Examens van 8 december 2010, nummer Cve-10.1345, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 2, vijfde lid, onderdeel c Wet College voor examens;
Besluit
1.
In deze regeling gelden de begripsbepalingen die zijn gegeven in artikel 1 van het Staatsexamenbesluit Nederlands als tweede taal .
2.
Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:
‘voorzitter’: de voorzitter van het College voor examens;
‘examentoets’: een onderscheidenlijk examen in een programmaonderdeel
‘sleutel’: verzameling goede antwoorden bij meerkeuzevragen;
1.
De beoordelingsnormen voor de examens Nederlands als tweede taal worden weergegeven in een voorschrift voor de beoordeling bij ieder examen. Dit bestaat uit:
a. algemene aanwijzingen, op grond van deze regeling;
b. een beoordelingsmodel bij iedere examentoets.
2.
Het voorschrift voor de beoordeling, bedoeld in het eerste lid, wordt ingericht met inachtneming van de Bijlagen 1, 2, 3 4 en 5 .
3.
Het College voor examens stelt na de afname van een examentoets in de onderdelen schrijven en spreken het voorschrift voor de beoordeling aan de beoordelaar ter beschikking.
4.
Voor de onderdelen lezen en luisteren wordt de examentoets beoordeeld aan de hand van het beoordelingsmodel dat als sleutel opgenomen is in het digitale systeem dat automatisch de examentoets beoordeeld.
1.
De algemene aanwijzingen voor de beoordelaar betreffende de beoordeling van de onderdelen schrijven en spreken zijn voor de onderscheidende programma’s I en II opgenomen in bijlagen 1 en 2.
2.
De algemene aanwijzingen betreffende de beoordeling van de onderdelen lezen en luisteren voor de onderscheidende programma’s I en II zijn opgenomen in bijlagen 3 en 4.
Artikel 4. beoordelingsmodel
Het beoordelingsmodel bij iedere examentoets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, worden door het College voor examens vastgesteld voor elk van de examentoetsen zoals vermeld in bijlage 5 , en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.
Artikel 5. Afwijking
Het College voor Examens of de voorzitter, kan, de commissie staatsexamens NT2 gehoord, beslissen dat voor een of meer opdrachten aan alle kandidaten het maximale aantal scorepunten of ten minste een aantal kleiner dan het maximum aantal scorepunten wordt toegekend.
Artikel 6. Aanvullende regels
Het College voor examens kan op voorstel van de commissie staatsexamens NT2 beslissen, dat in het voorschrift voor de beoordeling bij een examentoets aanvullende regels worden opgenomen, waaronder regels voor aftrek van scorepunten. Deze zijn evenzeer verbindend als hetgeen in deze regeling is voorgeschreven.
Artikel 7. Aanpassing
De voorzitter van het College voor examens is gemachtigd de vaststellingen als opgenomen in Bijlage 5 op onderdelen aan te passen.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2011.
1.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
2.
De beoordelingsmodellen per examentoets bedoeld in artikel 4 worden bekend gemaakt op de in bijlage 5 onder 1 opgenomen wijze.
Artikel 10. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2.
Het College voor examens, namens deze:
de voorzitter,