{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beleidsregels voor de toepassing van de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling beleidsregels voor de toepassing van de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 19, derde lid van de Ziekenfondswet en de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005;
Heeft in zijn vergadering van 25 november 2004 besloten:
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) het college: het College voor zorgverzekeringen;
b) de ministeriële regeling: de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005 .
Artikel 2
Het college past de regels toe die in de ministeriële regeling voor het jaar 2005 zijn gesteld voor de ziekenfondsen, met uitzondering van de Stichting Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden, met betrekking tot de vaststelling en nadere vaststelling van hun uitkering voor beheerskosten ingevolge de Ziekenfondswet met inachtneming van de beleidsregels van deze regeling.
1.
Voor de toepassing van artikel 3, onderdeel c, sub 1 van de ministeriële regeling worden de volgende regels in aanmerking genomen:
a) Het landelijk totaal van de geraamde gemiddelde aantallen verzekerden over 2005, met als basis voor de raming de opgave van het verzekerdenaantal op de kwartaalstaat over het tweede kwartaal 2004, wordt verhoogd door het totaal van de eerste 100.000 verzekerden van ieder ziekenfonds te verhogen met 37,5 procent.
b) Het vaste bedrag per verzekerde voor de eerste 100.000 verzekerden wordt berekend door het bedrag, dat voor verdeling op basis van verzekerdenaantallen beschikbaar is, te delen door het resultaat van de berekening onder a en de uitkomst van deze deling te verhogen met 37,5 procent.
c) Het vaste bedrag per verzekerde voor verzekerden boven de 100.000 wordt berekend door het bedrag, dat voor verdeling op basis van verzekerdenaantallen beschikbaar is, te delen door het resultaat van de berekening onder a.
d) De vaste bedragen per verzekerde worden afgerond op zes decimalen.
e) De verdeling vindt per ziekenfonds plaats door het vaste bedrag per verzekerde voor de eerste 100.000 verzekerden te vermenigvuldigen met het geraamde gemiddelde aantal verzekerden tot en met 100.000 verzekerden van het ziekenfonds over 2005 alsmede door het vaste bedrag per verzekerde voor verzekerden boven de 100.000 te vermenigvuldigen met het geraamde gemiddelde aantal verzekerden van het ziekenfonds over 2005 boven de 100.000 en door vervolgens de resultaten van deze berekeningen te sommeren. Voor de ramingen van de aantallen verzekerden dient de opgave van het verzekerdenaantal op de kwartaalstaat van het tweede kwartaal 2004, als basis.
2.
Voor de toepassing van artikel 3, onderdeel c, sub 2 van de ministeriële regeling worden de volgende regels in aanmerking genomen:
a) Het bedrag dat voor verdeling op basis van het deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen beschikbaar is, wordt uitgedrukt in een vast percentage van het macro deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005.
b) Het vaste percentage, bedoeld onder a, wordt afgerond op zes decimalen.
c) De verdeling per ziekenfonds vindt plaats door het vaste percentage, bedoeld onder b, te vermenigvuldigen met het deelbudget kosten van overige verstrekkingen en vergoedingen Zfw 2005 van het ziekenfonds.
Artikel 4
Het bedrag, bedoeld in artikel 3, onderdeel d van de ministeriële regeling, wordt eerst na 1 januari 2006 verdeeld en is bestemd voor extra kosten die ziekenfondsen maken voor het sluiten van medewerkersovereenkomsten met personen en instellingen in het buitenland. De verdeling vindt plaats door verhoging van de uitkering, nadat van het ziekenfonds daartoe een verzoek is ontvangen. Daarbij gelden de volgende regels:
a) Het verzoek moet vóór 1 februari 2006 bij het college zijn ingediend. Het verzoek dient naar behoren te zijn gemotiveerd.
b) Verhoging van de uitkering vindt plaats voor maximaal een bedrag van 90 procent van de extra kosten die het ziekenfonds in 2005 maakt.
c) Indien toepassing van onderdeel b leidt tot overschrijding van het bedrag, bedoeld in artikel 3, onderdeel d van de ministeriële regeling, wordt het percentage, bedoeld in onderdeel b, zodanig verlaagd dat geen overschrijding plaatsheeft. De vorige volzin kan buiten toepassing blijven, zolang de uitkeringen nog niet worden herberekend en nader worden vastgesteld als bedoeld in paragraaf 3 van de ministeriële regeling.
d) Als extra kosten worden alleen die kosten aangemerkt die een verhoging van de uitkering in verband met het sluiten van medewerkersovereenkomsten met personen en instellingen in het buitenland naar het oordeel van het college, gelet op alle omstandigheden, daadwerkelijk rechtvaardigen.
e) Indien de uitkering van een ziekenfonds is verhoogd en achteraf blijkt dat de extra kosten niet of niet volledig zijn gemaakt of in redelijkheid niet of niet volledig als extra kosten zijn te beschouwen, kan het college de verhoging geheel of gedeeltelijk ongedaan maken.
Artikel 5
Bij de herberekening van het budget ter nadere vaststelling van de uitkering wordt voor het werkelijke gemiddelde aantal verzekerden in het jaar 2005, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a van de ministeriële regeling, uitgegaan van het door het college per ziekenfonds berekende werkelijke gemiddelde aantal verzekerden tot en met 100.000 en boven de 100.000, met als basis de jaarstaat over 2004 en de door het ziekenfonds verantwoorde verzekerdenaantallen per de eerste van de maanden februari tot en met december 2005.
1.
De volgens paragraaf 2 van de ministeriële regeling voor de Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen U.A. berekende uitkering wordt verhoogd met een bedrag in verband met de beheerskosten van de Sectie Buitenland van dat ziekenfonds. Het bedrag van de verhoging wordt door het college bepaald op basis van de naar het oordeel van het college redelijkerwijs te verwachten verantwoorde beheerskosten 2005 van de bedoelde Sectie Buitenland.
2.
Voor de nadere vaststelling van de uitkering volgens paragraaf 3 van de ministeriële regeling voor de Onderlinge Waarborgmaatschappij Agis Zorgverzekeringen U.A. wordt het bedrag van de verhoging, bedoeld in het eerste lid, door het College overeenkomstig artikel 5, derde lid van de ministeriële regeling bepaald naar het bedrag van de werkelijke kosten van de Sectie Buitenland van dat ziekenfonds. Artikel 5, vierde lid van de ministeriële regeling is voor de verhoging van overeenkomstige toepassing.
Artikel 7
Bij de vaststelling en nadere vaststelling van de uitkeringen worden de uitkeringen, onderscheidenlijk nadere uitkeringen, afgerond op hele euro's, waarbij bedragen van een halve euro en hoger worden afgerond naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 8
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 25 november 2004.
Artikel 9
Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling beleidsregels voor de toepassing van de Regeling beschikbare middelen beheerskosten Zfw 2005.
voorzitter
algemeen directeur