Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2008
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 4.5, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2008;
Heeft in zijn vergadering van 14 januari 2008 besloten:
Artikel 1
Dit besluit verstaat onder:
a. regio: regio ingevolge de Wet toelating zorginstellingen , met uitzondering van de regio’s Amsterdam, Rijnmond en Stedendriehoek. De deelregio’s waarin de regio’s Amsterdam, Rijnmond en Stedendriehoek voor de aanwijzing van verbindingskantoren zijn opgedeeld, worden voor de toepassing van dit besluit met een regio gelijkgesteld;
b. budgethouder: houder van een persoonsgebonden budget krachtens subsidieparagraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ;
c. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
Artikel 2
Het CVZ verdeelt in het jaar 2008 een totaal bedrag van 139,701 miljoen euro over de verbindingskantoren. Ter bepaling van de middelen die voor ieder verbindingskantoor afzonderlijk voor het jaar 2008 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor zijn beheerskosten besteedbaar zijn, stelt het CVZ voor ieder van hen een voorlopig budget vast.
Artikel 3
Het CVZ verdeelt het in artikel 2 genoemde totaalbedrag als volgt:
a. een bedrag van 15,822 miljoen euro naar rato van het aantal budgethouders per 1 juli 2007 per regio, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen. Voor de bepaling van het aantal budgethouders dienen de gegevens van de verbindingskantoren per 1 juli 2007 als basis;
b. een bedrag van 4,632 miljoen euro op basis van een gelijk bedrag per verbindingskantoor;
c. een bedrag van 354.285 euro voor verbindingskantoren die volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland coördinerende activiteiten verrichten voor doventolkenvoorzieningen. Aan dit bedrag wordt incidenteel voor 2008 nog een bedrag van 182.000 euro toegevoegd;
d. 6,000 miljoen euro wordt incidenteel ten behoeve van de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR) toegevoegd aan het budget;
e. 1,200 miljoen euro wordt incidenteel toegevoegd aan het budget ten behoeve van ondersteunende activiteiten in het kader van de uitvoering van de eigen bijdrage zorg met verblijf;
f. 93.000 euro wordt incidenteel toegevoegd aan het budget van het verbindingskantoor van Achmea voor het uitvoeren van een pilot naar het hanteren van sublocaties in de AGB;
g. 60.000 euro wordt incidenteel toegevoegd aan het budget van Salland in verband met een gemeentelijke herindeling.
Artikel 4
Het CVZ verdeelt het na toepassing van artikel 3 resterende bedrag als volgt:
a. 15% op basis van een vast bedrag per verbindingskantoor, vermeerderd met een zelfde bedrag per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen;
b. 85% op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2007 in de regio’s, waarvoor het verbindingskantoor als zodanig is aangewezen, waarbij inwoners van vijfenzestig jaar en ouder dubbel tellen. Voor de bepaling van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, gebruikt het CVZ de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
1.
De resultaten van de berekeningen ingevolge de artikelen 3 en 4 sommeert het CVZ per regio.
2.
Ter verkrijging van het voorlopige budget voor beheerskosten AWBZ per verbindingskantoor sommeert het CVZ ten slotte het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.
3.
Het CVZ rondt het voorlopige budget af op hele euro’s, waarbij het CVZ bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 6
Na ommekomst van het budgetjaar stelt het CVZ, met toepassing van de artikelen 3 tot en met 5, de budgetten over het jaar 2008 nader vast op basis van de werkelijke inwoneraantallen per 1 januari 2008 en de werkelijke aantallen budgethouders per 1 juli 2008. Voor de bepaling van de werkelijke inwoneraantallen en budgethouders baseert het CVZ zich op de gegevens van dezelfde instanties als die aan wier gegevens voor de voorlopige budgetberekeningen zijn ontleend.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2008 treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2008.
Artikel 8
Dit besluit kan worden aangehaald als: Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2008. Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter