Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 4.5, eerste en tweede lid van het Besluit Wfsv en de Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2007;
Heeft in zijn vergadering van 21 december 2006 besloten:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a. regio: regio ingevolge de Wet toelating zorginstellingen , met uitzondering van de regio’s Amsterdam, Rijnmond en Stedendriehoek. De deelregio’s waarin de regio’s Amsterdam, Rijnmond en Stedendriehoek voor de aanwijzing van verbindingskantoren zijn opgedeeld, worden voor de toepassing van deze regeling met een regio gelijkgesteld;
b. budgethouder: houder van een persoonsgebonden budget krachtens de subsidieparagraaf 2.6 van de Regeling subsidies AWBZ;
c. bijdrageplichtige intramuraal: een verzekerde die ingevolge de tweede en derde paragraaf van hoofdstuk II van het Bijdragebesluit zorg een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd is.
d. zorgverzekeraar: een zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de AWBZ;
e. verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering.
1.
Het college verdeelt in het jaar 2007 een totaal bedrag van 129,918 miljoen euro over de verbindingskantoren.
2.
Ter bepaling van de middelen die voor ieder verbindingskantoor afzonderlijk voor het jaar 2007 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten voor zijn beheerskosten besteedbaar zijn, stelt het college voor ieder van hen in twee delen een voorlopig budget vast.
3.
Het college stelt, voorafgaand aan het budgetjaar, voor de eerste helft van 2007 het eerste deel van de voorlopige budgetten vast en, voorafgaand aan de maand augustus van het budgetjaar, het tweede deel voor de tweede helft van 2007.
4.
Voor de vaststelling van ieder deel van de voorlopige budgetten gaat het college uit van een bedrag van 64,959 miljoen euro voor alle verbindingskantoren samen.
Artikel 3
Het college verdeelt het deel voor de eerste helft van 2007 als volgt:
a. een bedrag van 5,785 miljoen euro door per regio het geraamde aantal budgethouders per 1 juli 2007 te vermenigvuldigen met 95,46 euro. Voor de raming van het aantal budgethouders dienen de gegevens van de verbindingskantoren als basis;
b. een bedrag van 2,228 miljoen euro op basis van een bedrag van 171.378,00 per verbindingskantoor;
c. een bedrag van 1,670 miljoen euro door het aantal geraamde eigen bijdrageplichtigen intramuraal, waarvoor het verbindingskantoor de werkzaamheden in de eerste helft van het jaar 2007 aan het CAK-BZ overdraagt, te vermenigvuldigen met 2,33 euro per maand gedurende de periode 1 januari 2007 tot de geplande datum van overdracht. De uitkomst van deze berekening verhoogt het CVZ met 3,56 euro voor iedere bijdrageplichtige intramuraal, waarvan het verbindingskantoor de werkzaamheden overdraagt. Voor de raming van het aantal eigen bijdrageplichtigen en de geplande datum van overdracht dienen de opgaven van de verbindingskantoren voor de planning van het CAK-BZ als basis.
d. Een bedrag van 53.046 euro voor verbindingskantoren die volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verrichten voor doventolkvoorzieningen.
e Een bedrag van 0,0985 miljoen euro op basis van een bedrag per regio waarvoor de verbindingskantoren, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, coördinerende activiteiten verrichten voor zorgtoewijzing in de forensisch psychiatrische zorg.
Artikel 4
Het college verdeelt het na toepassing van artikel 3 resterende bedrag als volgt:
a. voor 15% op basis van een bedrag van 184.253,00 per regio waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen en eenzelfde bedrag per verbindingskantoor;.
b. voor 85% door per regio het geraamde aantal inwoners per 1 januari 2007 te vermenigvuldigen met 2,52 euro, waarbij inwoners van vijfenzestig jaar en ouder dubbel tellen. Voor de raming van het aantal inwoners, waaronder die van vijfenzestig jaar en ouder, dienen de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek als basis.
1.
De resultaten van de berekeningen ingevolge de artikelen 3 en 4 sommeert het college per regio.
2.
Ter verkrijging van het voorlopige budget voor beheerskosten AWBZ voor de eerste helft van 2007, sommeert het college ten slotte het berekende bedrag per regio voor de regio’s waarvoor het verbindingskantoor is aangewezen.
3.
Het college rondt het voorlopige budget af op hele euro’s, waarbij het college bedragen van een halve euro en hoger afrondt naar boven en overige bedragen naar beneden.
Artikel 5a
Het college stelt vóór 1 augustus 2007 het deel voor de tweede helft van het jaar 2007 van de voorlopige budgetten vast met toepassing van de artikelen 3 tot en met 5.
1.
Het college stelt, met toepassing van de artikelen 3 tot en met 5, de budgetten nader vast op basis van de werkelijke inwoneraantallen en budgethouders per de desbetreffende peildata, de werkelijke aantallen bijdrageplichtigen intramuraal waarvan de werkzaamheden zijn overgedragen aan het CAK-BZ en de werkelijke overdrachtsdatum. Voor de bepaling van de werkelijke inwoneraantallen, budgethouders en eigen bijdrageplichtigen en de werkelijke overdrachtdatum baseert het college zich op de gegevens van dezelfde instanties als die aan wier gegevens de ramingen zijn ontleend.
2.
Bij gelegenheid van de nadere vaststelling, bedoeld in het eerste lid, is boven het totaalbedrag, bedoeld in artikel 2, eerste lid, een bedrag van 6,300 miljoen euro besteedbaar.
3.
Na toepassing van artikel 6, eerste lid, verdeelt het college het bedrag, genoemd in het voorgaande lid, als volgt:
a. 2,808 miljoen euro naar rato van de in artikel 5, eerste lid, berekende bedragen per regio;
b. 2,937 miljoen euro op basis van het werkelijke aantal budgethouders per 1 juli 2007;
c. 0,205 miljoen euro over de regio’s, waarvoor de verbindingskantoren volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland extra administratieve activiteiten uitvoeren voor zorgtoewijzing in de forensische psychiatrische zorg;
d. 0,300 miljoen euro over verbindingskantoren die, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, extra kosten hebben moeten maken voor het aanpassen van het proces van zorgtoewijzing in release 2.1 van de AWBZ brede zorgregistratie.
e. 0,050 miljoen euro over verbindingskantoren die, volgens opgave van Zorgverzekeraars Nederland, extra kosten hebben moeten maken in het kader van het deelnemen aan de pilot digitalisering PGB.
1.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.
2.
Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2007 treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007.
Artikel 9
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling beleidsregels ter verdeling besteedbare middelen beheerskosten verbindingskantoren AWBZ 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Voorzitter
Algemeen Directeur