Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Reikwijdte
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Begripsbepalingen
Artikel 4. Declaratievoorschriften
Artikel 5. Administratievoorschriften
Artikel 6. Overdracht en inhouding honorariumbedragen
Artikel 7. Regelmatige gegevensverstrekking
Artikel 8. Accountantcontrole gegevensverstrekking
Artikel 9. Wijze van gegevensverstrekking
Artikel 10. Afdracht overschrijding honorariumomzetplafond
Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2013.
Regeling beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten
Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 38, derde lid, 39, tweede lid en 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op:
? zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden, voor zover daarop aanspraak bestaat ingevolge de Zorgverzekeringswet (Zvw) en voor zover deze wordt geleverd door of onder verantwoordelijkheid van vrijgevestigd medisch specialisten;
? instellingen voor medisch specialistische zorg voor zover daar vrijgevestigd medisch specialisten werkzaam zijn.
Deze regel is niet van toepassing op:
? psychiaters werkzaam voor Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ-en);
? zorgaanbieders die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg leveren zoals bedoeld in de wet van 2 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet .
Artikel 2. Doel
Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot het beheersmodel inzake de honoraria van vrijgevestigd medisch specialisten:
? Declaratievoorschriften;
? Administratievoorschriften;
? Regelmatige gegevensverstrekking aan de NZa.
Artikel 3. Begripsbepalingen
Vrijgevestigd medisch specialist
De medisch specialist welke anders dan in loondienst van de instelling voor medisch specialistische zorg voor eigen rekening en risico werkzaam is in of ten behoeve van een instelling voor medisch specialistische zorg.Instelling
De instelling als bedoeld in artikel 1 van deze regeling.Collectief
Een samenwerkingsverband van vrijgevestigd medisch specialisten dat optreedt als vertegenwoordiger van deze medisch specialisten ten opzichte van de instelling en dat is belast met de uitvoering van de verdeelafspraken als bedoeld in deze regeling.Honorariumbedrag
Het honorariumtarief dat onderdeel uitmaakt van een tarief van een zorgprestatie.Honorariumomzet
De honorariumomzet voor het jaar t is gelijk aan de som van de (het):
(1) honorariumtariefopbrengst van DBC’s en DBC-zorgproducten in jaar t;
(2) honorariumtariefopbrengst van overige zorgproducten, ondersteunende en overige producten in jaar t;
(3) mutatie onderhanden werk; en omvat niet
(4) in het kader van onderlinge dienstverlening gedeclareerde honorariumbedragen.Honorariumomzetplafond
De bovengrens als bedoeld in artikel 50 lid 2 onder c Wmg die geldt voor de door of via een instelling gedeclareerde honorariumbedragen voor zorgprestaties van ten behoeve van haar werkzame vrijgevestigd medisch specialisten.De beleidsregel
De Beleidsregel beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten.Aan-declaratie
Het in rekening brengen van een honorariumbedrag conform artikel 4.1 van deze regeling.Via-declaratie
Het in rekening brengen van een honorariumbedrag conform artikel 4.2 van deze regeling.
4.1. Aan-declaratie
a. De medisch specialist brengt het honorariumbedragin rekening aan de instelling.
b. De instelling brengt de DBC, het DBC-zorgproduct danwel het overige zorgproduct, inclusief het door de medisch specialist bij hem in rekening gebrachte honorariumbedrag in rekening aan de consument of diens zorgverzekeraar.
4.2 Via-declaratie
Indien en voor zover (1) de vrijgevestigd medisch specialist tot een collectief behoort én (2) door de NZa op grond van de beleidsregel een honorariumomzetplafond ten behoeve van dit collectief is vastgesteld, kan de medisch specialist het honorariumbedrag in rekening brengen aan de consument of diens zorgverzekeraar, via de instelling.
5.1 De instelling richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kunnen worden afgeleid:
a. het Onderhanden werk met betrekking tot de conform artikel 4.1 van deze regeling in rekening te brengen honorariumbedragen en de wijze waarop het Onderhanden werk is berekend;
b. de honorariumbedragen die zij conform artikel 4.1 van deze regeling in rekening heeft gebracht;
c. welke vrijgevestigd medisch specialisten deelnemen aan een bij haar ingesteld collectief.
d. honorariumbedragen die conform artikel 4.2 van deze regeling door de vrijgevestigd medisch specialist die deel uitmaakt van een collectief via de instelling in rekening zijn gebracht;
e. de honorariumbedragen die conform de artikelen 4.1 en 4.2 van deze regeling door haar of via haar in rekening zijn gebracht in het kader van de uitoefening van zorgfuncties waarvoor een beschikbaarheidsbijdrage is toegekend op grond van de Beleidsregel beschikbaarheidsbijdrage 2012.
5.2 De medisch specialist die deel uitmaakt van een collectief richt zijn administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kunnen worden afgeleid:
a. het Onderhanden werk met betrekking tot de conform artikel 4.2 van deze regeling in rekening te brengen honorariumbedragen alsook de wijze waarop het Onderhanden werk is berekend.
b. de honorariumomzet die voortvloeit uit de honorariumbedragen die hij conform artikel 4.2 van deze regeling in rekening heeft gebracht.
6.1 De instelling draagt ontvangsten voor een door een vrijgevestigd medisch specialist op grond van artikel 4.2 via haar gedeclareerd honorariumbedrag over aan het collectief waaraan deze vrijgevestigd medisch specialist deelneemt.
6.2 De overdracht van honorariumbedragen als bedoeld in artikel 6.1 vindt slechts plaats voor zover het totaal van de afgedragen honoraria het voor het betreffende collectief vastgestelde honorariumomzetplafond niet overstijgt.
6.3 Voor zover het totaal van de afdracht als bedoeld in artikel 6.1 het voornoemde honorariumomzetplafond te boven gaat, houdt de instelling de ontvangsten als bedoeld in artikel 6.1 in.
7.1 De instelling informeert de NZa uiterlijk 1 juni van jaar t +1 over het totaal van de door haar in rekening gebrachte honorariumbedragen over het jaar t. Daarbij maakt de instelling onderscheid tussen honoraria die op grond van artikel 4.1 in rekening zijn gebracht en honoraria die door een collectief op grond van artikel 4.2 via haar in rekening zijn gebracht
7.2 De opgave geschiedt middels een door de NZa beschikbaar te stellen formulier waarin de gegevens en inlichtingen worden opgevraagd.
7.3 De opgave als bedoeld in artikel 7.1 bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:
een ondertekend voorblad van het formulier;
een Excelversie van het ingediende formulier, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;
de bijbehorende accountantsverklaring (zie artikel 8 van deze regeling).
8.1 De instelling draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van artikel 7 verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt overeenkomstig de wijze die in de genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.
8.2 De in artikel 8.1 beschreven verplichting geldt niet voor instellingen met een honorariumjaaromzet van minder dan € 100.000.
Artikel 9. Wijze van gegevensverstrekking
De instelling verzendt haar opgave als bedoeld in artikel 7 naar formulierencure@nza.nl.
Het in dit artikel bedoelde formulier en controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).
10.1 10.1 In geval de som van de op grond van de artikel 4.1 gegenereerde honorariumomzet het voor de instelling vastgestelde honorariumomzetplafond overschrijdt, draagt de instelling het verschil tussen de in rekening gebrachte honorariumbedragen en het vastgestelde honorariumomzetplafond af aan het Zorgverzekeringsfonds.
10.2 In geval de som van de op grond van de artikel 4.2 gegenereerde honorariumomzet het voor een collectief vastgestelde honorariumomzetplafond overschrijdt, draagt de instelling het verschil tussen de in rekening gebrachte honorariumbedragen en het voor het betreffende collectief vastgestelde honorariumomzetplafond namens het collectief af aan het Zorgverzekeringsfonds.
Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel
De uit deze regel voortvloeiende verplichtingen treden in werking op 1 januari 2012.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid sub b van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 januari 2012, treedt de regel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt hij terug tot en met 1 januari 2012.
Deze regel kan worden aangehaald als: ‘Regeling beheersmodel honoraria vrijgevestigd medisch specialisten’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,