{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Nadere voorschriften van de AFM op het gebied van het gedragstoezicht
+ Hoofdstuk 3. Nadere regels van de AFM en DNB met betrekking tot de integere en beheerste bedrijfsuitoefening
+ Hoofdstuk 4. Nadere voorschriften van DNB op het gebied van het prudentieel toezicht
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012
De Stichting Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank N.V.,
Gelet op de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612), in het bijzonder hoofdstuk 3, paragrafen 2, 3, 5 en 7;
Gelet op het Besluit financiële markten BES (Stb. 2012, 238), in het bijzonder hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3, hoofdstuk 4, paragrafen 2 tot en met 9, en hoofdstuk 5, paragraaf 2;
Gelet op artikel 3.13 en hoofdstuk 5 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Stb. 2011, 613), in samenhang met afdeling 7 van de Sanctiewet 1977;
Besljuiten:
Artikel 1. (definities)
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. DNB: de Nederlandsche Bank N.V.;
b. AFM: Stichting Autoriteit Financiële Markten;
c. CBCS: Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, alsmede haar rechtsvoorgangster, de Bank van de Nederlandse Antillen;
d. deopenbare lichamen of Caribisch Nederland: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
e. de Wfm BES: de Wet financiële markten BES (Stb. 2011, 612);
f. het Bfm BES: het Besluit financiële markten BES (Stb. 2012, 238);
g. de Wwft BES: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Stb. 2011, 613);
h. USD of dollar: de gelijknamige munteenheid van de Verenigde Staten van Amerika.
Artikel 2. (beroepsaansprakelijkheidsverzekering – BAV)
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV), bedoeld in artikel 3:24 van de Wfm BES en artikel 4:47 van het Bfm BES, dekt de aansprakelijkheid van de adviseur, bemiddelaar, niet zijnde een bemiddelaar in effecten, of de gevolmachtigd agent of ondergevolmachtigd agent voor een bedrag van ten minste USD 50.000 per jaar.
Artikel 3. (integriteitsgevoelige functies)
Voor de toepassing van artikel 3:16 van het Bfm BES kwalificeren de AFM en DNB in elk geval de volgende categorieën functies bij een financiële onderneming als integriteitsgevoelig:
a. de functies van leidinggevende functionarissen die ressorteren onder op betrouwbaarheid te toetsen beleidsbepalers of medebeleidsbepalers, als bedoeld in artikel 3:4 van de Wfm BES, in het eerste echelon van de financiële onderneming, waaronder directeuren van business units, stafdirecteuren, hoofden van stafdiensten, adjunct-directeuren en overige leden van het management team op het niveau van de tweede echelon;
b. de zogenoemde sleutelfuncties waaraan een bevoegdheid is verbonden die een wezenlijk risico bevat voor de integere bedrijfsuitoefening door de financiële onderneming, bedoeld in artikel 3:8 van de Wfm BES, welke sleutelfuncties onder meer betrekking hebben op:
de beschikking over of het beheer van vermogen of waarden van de financiële onderneming of van derden, dan wel het aangaan van verplichtingen namens de onderneming (vertrouwensfuncties);
de toegang tot persoonsgegevens of bedrijfsgevoelige informatie over de financiële onderneming of over derden (risicofuncties); en
de uitvoering van controlerende of toezichthoudende werkzaamheden ten aanzien van de administratieve organisatie en het systeem van interne controle van de financiële onderneming en de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving en interne voorschriften (overige sleutelfuncties); en tevens
c. de functies in de zin van de onderdelen a of b, indien die functies worden vervuld door personen die niet op basis van een arbeidsovereenkomst bij de financiële onderneming werkzaam zijn, maar bijvoorbeeld op inhuur- of detacheringsbasis te werk zijn gesteld.
1.
In dit artikel wordt verstaan onder:
a. afgeschermde rekening: een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden en waarbij de identiteit van de cliënt bij de transactieverwerking niet zichtbaar is of anderszins afgeschermd is door slechts gebruik te maken van een rekeningnummer, een ander nummer of een codewoord, terwijl de identiteit van de cliënt wel bekend is bij de kredietinstelling;
b. cliënt: een cliënt als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wwft BES.
2.
Ter uitvoering van artikel 3:10, tweede lid, van het Bfm BES gelden met het oog op een integere uitoefening van het bedrijf met betrekking tot afgeschermde rekeningen die bij een kredietinstelling worden aangehouden, de volgende regels:
a. de kredietinstelling voert een restrictief beleid ten aanzien van het openen van afgeschermde rekeningen;
b. de kredietinstelling stelt geen afgeschermde rekeningen open, anders dan met het oog op de bescherming van privacy en veiligheid van cliënten dan wel ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap;
c. de kredietinstelling stelt adequate instructies voor het personeel op met betrekking tot het openen en beheren van afgeschermde rekeningen;
d. onverminderd de op de kredietinstelling rustende verplichtingen op grond van de Wwft BES , houdt de kredietinstelling een centraal register aan van het gebruik van afgeschermde rekeningen;
e. de kredietinstelling legt in het centraal register ten minste de gegevens vast, bedoeld in artikel 2.13 en Bijlage B van de Wwft BES , voor zover van toepassing;
f. de kredietinstelling zorgt dat het centraal register ten minste op naam en nummer of aan de hand van een codesleutel toegang verschaft tot afgeschermde rekeningen;
g. de kredietinstelling wijst een beheerder van het centraal register aan;
h. de kredietinstelling draagt zorg voor voldoende interne controle op de volledigheid en juistheid van de in het centraal register opgenomen gegevens met betrekking tot afgeschermde rekeningen; en
i. onverminderd het bepaalde in artikel 3:8 van het Bfm BES heeft de in die bepaling bedoelde compliance officer op elk moment en binnen korte tijd toegang tot het centraal register van afgeschermde rekeningen en tot alle gegevens die daarmee verband houden.
3.
Dit artikel heeft betrekking op nog open te stellen afgeschermde rekeningen die worden aangehouden bij een kredietinstelling, alsmede op afgeschermde rekeningen die reeds bestonden op het moment van inwerkingtreding van deze regeling.
Artikel 5. (vermogensscheiding geldtransactiekantoren)
In het kader van de beheerste uitoefening van zijn bedrijf, bedoeld in artikel 3:9, tweede lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Wfm BES, treft een geldtransactiekantoor dat in of vanuit Caribisch Nederland geldtransacties uitvoert in de zin van onderdeel c van de definitie van geldtransactie in artikel 1:1 van de Wfm BES, adequate maatregelen om de voor de uitvoering van dergelijke geldtransacties ontvangen en nog niet betaalde of betaalbaar gestelde gelden of geldswaarden veilig te stellen.
1.
Een melding door een financiële onderneming op grond van artikel 3.13, eerste lid, van de Wwft BES dat de identiteit van een relatie overeenkomt met een natuurlijk persoon, rechtspersoon of entiteit als bedoeld in de Sanctiewet 1977 en de Sanctieregeling BES (Stcrt. 2011, 2873) en de op grond van die wet vastgestelde sanctieregelingen en sanctiebesluiten met betrekking tot het financieel verkeer, geschiedt door middel van het daartoe door DNB vastgestelde Meldformat.
2.
De melding aan DNB geschiedt zo spoedig mogelijk nadat de financiële onderneming een overeenkomst als bedoeld in het eerste lid (dat wil zeggen een ‘hit’) heeft geconstateerd, onder opgave van alle in het Meldformat opgenomen gegevens, voor zover deze van toepassing zijn. Bij de melding geeft de financiële onderneming tevens aan op basis van welke sanctieregeling of sanctiebesluit zij de melding doet.
1.
Een kredietinstelling met zetel in een openbaar lichaam berekent haar solvabiliteit en liquiditeit conform de regels ter zake in de rapportagestaten, bedoeld in artikel 8, en houdt zich in dat kader tevens aan de navolgende voorschriften van de CBCS:
a. Supervisory regulations for credit institutions I 1 – Extension of credit to Executive Officers, Supervisory Directors, Principal Shareholders and their related interests and to employees of a credit institution (voorschriften inzake het verlenen van krediet door een kredietinstelling aan de leden van haar bestuur en de raad van commissarissen of een vergelijkbaar orgaan, belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de kredietinstelling, haar aandeelhouders en werknemers);
b. Supervisory regulations for credit institutions II 2 – Restrictions on transactions with affiliates and loans to affiliates (voorschriften inzake transacties met en leningen aan ondernemingen die aan de kredietinstelling zijn gelieerd);
c. Supervisory regulations for credit institutions III 3 – Limitations on extensions of credit to any one borrower or group of connected borrowers (‘large exposure regulation’) (voorschriften inzake limieten op het verstrekken van leningen aan één debiteur of een groep onderling gelieerde debiteuren (‘grote posities’));
d. Supervisory regulations for credit institutions IV 4 – Country Risk Policy (voorschriften inzake landenrisico’s); en
e. Supervisory regulations for credit institutions V 5 – General and Specific Provisions for loan losses of credit institutions (voorschriften inzake algemene en specifieke voorzieningen van kredietinstellingen voor afschrijvingen op uitstaande leningen).
2.
In het geval van wijziging door de CBCS van de Supervisory regulations, bedoeld in het eerste lid, houdt een kredietinstelling met zetel in de openbare lichamen zich met ingang van het tijdstip waarop die wijzigingen van toepassing zijn aan deze gewijzigde Supervisory regulations, met inachtneming van het eventuele bijbehorende overgangsregime zoals dat is vastgesteld door de CBCS. Onder wijziging wordt in dit verband mede verstaan een aanvulling van de Supervisory regulations, al dan niet in de vorm van een nieuwe set voorschriften.
3.
Voor de toepassing van het eerste lid dient in de Supervisory regulations te worden gelezen:
a. voor ‘the National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions 1994’: het bepaalde bij of krachtens de Wet financiële markten BES, voor zover van toepassing op kredietinstellingen met zetel in de openbare lichamen;
b. voor ‘the Bank’: DNB;
c. voor ‘the Netherlands Antilles’: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
d. voor de geldbedragen inSupervisory regulations for credit institutions I:
1°. ‘NAf. 100.000’: USD 56.000;
2°. ‘NAf. 50.000’: USD 28.000.
4.
De paragrafen ‘Grandfathering provision’ in respectievelijk onderdeel I.11 van de Supervisory regulations for credit institutions I; in onderdeel II.8 van de Supervisory regulations for credit institutions II; en in onderdeel III.10 van de Supervisory regulations for credit institutions III, zijn niet van toepassing op kredietinstellingen met zetel in de openbare lichamen.
5.
Hetgeen in Supervisory regulations for credit institutions III is bepaald ten aanzien van ‘back to back positions’, strekt mede ter uitvoering van artikel 3:11 van het Bfm BES inzake back-to-back leningen.
6.
Hetgeen in Supervisory regulations for credit institutions I is bepaald met betrekking tot het verlenen van financiële diensten op basis van personeelscondities aan personen die het beleid van de financiële onderneming bepalen en groepsbestuurders, strekt mede ter uitvoering van artikel 3:15, tweede lid, van het Bfm BES inzake belangenverstrengeling.
7.
Met betrekking tot de erkenning van kredietbeoordelingbureaus, bedoeld in artikel 4:13 van het Bfm BES, is het bepaalde in artikel 88 van het Besluit prudentiële regels Wft (Stb. 2006, 519, zoals nadien gewijzigd) van overeenkomstige toepassing.
1.
Een kredietinstelling met zetel in de openbare lichamen dient bij DNB de volgende staten in:
a. Chart of accounts for Financial institutions van de CBCS, zoals opgenomen in bijlage 1 ; of
b. Chart of accounts manual for International institutions van de CBCS, zoals opgenomen in bijlage 2 .
2.
De frequentie waarmee en de termijnen waarbinnen de staten, bedoeld in het eerste lid, worden ingediend, zijn de frequentie en termijnen zoals vermeld in de in het eerste lid genoemde charts of accounts. Ook de te hanteren valuta en rekeneenheden en de wijze van afronding zijn zoals vermeld in de in het eerste lid genoemde charts of accounts.
3.
In het geval van wijziging of aanvulling door de CBCS van de charts of accounts, bedoeld in het eerste lid, dan wel van vervanging ervan door ‘New Charts of accounts’, dient een kredietinstelling met zetel in de openbare lichamen de gewijzigde of vervangende staten in bij DNB met ingang van de eerste rapportageperiode waarvoor de gewijzigde of vervangende charts of accounts gelden.
4.
Voor de toepassing van het eerste lid dient in de charts of accounts, bedoeld in dat lid, te worden gelezen:
a. voor ‘the National Ordinance on the Supervision of Banking and Credit Institutions 1994’: het bepaalde bij of krachtens de Wet financiële markten BES , voor zover van toepassing op kredietinstellingen met zetel in de openbare lichamen;
b. voor ‘the Bank’: DNB;
c. voor ‘the Netherlands Antilles’: de openbare lichamen;
d. voor ‘ANG’ of ‘dollar’: USD.
5.
De bijlagen 1 en  2 , bedoeld in het eerste lid, liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij DNB.
1.
Een levensverzekeraar of schadeverzekeraar met zetel in de openbare lichamen dient bij DNB de volgende staten in:
a. voor het levensverzekeringsbedrijf: de staten zoals opgenomen in bijlage 3 ; en
b. voor het schadeverzekeringsbedrijf: de staten zoals opgenomen in bijlage 4 .
2.
De staten die een verzekeraar bij DNB indient, de frequentie waarmee en de termijnen waarbinnen deze staten worden ingediend, alsmede de te hanteren valuta en rekeneenheden en de wijze van afronding, zijn zoals vermeld in de in het eerste lid genoemde staten.
3.
De door een verzekeraar met zetel in een openbaar lichaam in te dienen staten worden ondertekend door de dagelijks beleidsbepalers.
4.
De staten, in te dienen door een verzekeraar met zetel in de openbare lichamen die in het buitenland een bijkantoor heeft, bevatten zowel de gegevens die betrekking hebben op het in de openbare lichamen uitgeoefende bedrijf, als de gegevens die betrekking hebben op het door middel van het bijkantoor in het buitenland uitgeoefende bedrijf.
5.
Een verzekeraar die het levensverzekeringsbedrijf onderscheidenlijk het schadeverzekeringsbedrijf uitoefent vanuit een zetel in de openbare lichamen, maakt de volgende staten openbaar:
a. voor het levensverzekeringsbedrijf: de staten die zijn opgenomen in bijlage 3 , onder File 101, File 102, File 104, File 128, File S01, File S02 en File S04;
b. voor het schadeverzekeringsbedrijf: de staten die zijn opgenomen in bijlage 4 , onder File 201, File 202, File 204 en File 234.
6.
De bijlagen 3 en  4 , bedoeld in het eerste en het vijfde lid, liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij DNB.
Artikel 10. (geconsolideerd toezicht op groep van kredietinstellingen)
Ter uitvoering van de artikelen 4:48 en 4:49 van het Bfm BES voldoet een kredietinstelling met zetel in de openbare lichamen die deel uitmaakt van een groep op geconsolideerd niveau aan de Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Domestic Banking Institutions van de CBCS van januari 2009 en januari 2010, inclusief de bijbehorende Appendices.
Artikel 11. (aanvullend toezicht op groep van verzekeraars)
Ter uitvoering van de artikelen 4:50 en 4:51 van het Bfm BES voldoet een verzekeraar met zetel in Caribisch Nederland die deel uitmaakt van een groep op geconsolideerd niveau aan de Provisions for the Disclosure of Consolidated Financial Highlights of Insurance Companies, Transacting Business in the Netherlands Antillesvan de CBCS van januari 2010, inclusief de bijbehorende Appendices 1 tot en met 3 (Life insurers) dan wel de bijbehorende Appendices 4 tot en met 6 (Indemnity insurers).
Artikel 12. (wijzigingen van deze regeling)
Deze regeling kan worden gewijzigd bij besluit van de AFM en DNB gezamenlijk, dan wel bij afzonderlijk besluit van de AFM onderscheidenlijk van DNB, voor zover het domein van de andere toezichtautoriteit door die wijziging niet wordt geraakt.
1.
Met uitzondering van de artikelen 2, 5 en  6, treedt deze regeling in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2012.
2.
De artikelen 2, 5 en  6 van deze regeling treden in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst.
Artikel 14. (citeertitel)
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling AFM en DNB nadere voorschriften Wfm BES en Wwft BES 2012.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 21 augustus 2012
De Nederlandsche Bank N.V.,
directeur.
directeur.
Stichting Autoriteit Financiële Markten,
voorzitter.
bestuurder.