Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Begripsbepalingen
Artikel 3. Doel
Artikel 4. Administratievoorschriften apotheekhoudenden
Artikel 5. Slotbepaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Administratievoorschrift productie modulaire tariefstructuur apotheekhoudenden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 8 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 7 december 2007.
Regeling Administratievoorschrift productie modulaire tariefstructuur apotheekhoudenden
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op artikel 36 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
Stelt de volgende regeling vast:
Artikel 1. Algemeen
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die geneesmiddelen afleveren ten aanzien waarvan artikel 4 lid 3 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van toepassing is of waarop de Wet inzake de Bloedtransfusie van toepassing is.
Artikel 2. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. apotheekhoudenden: zorgaanbieders die geneesmiddelen afleveren ten aanzien waarvan artikel 4 lid 3 van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening van toepassing is of waarop de Wet inzake bloedtransfusie van toepassing is;
b. administratie: elke wijze van vastlegging of bewerking van gegevens die dient ten behoeve van beheer, verantwoording of uitoefening van beroep of bedrijf door een orgaan voor gezondheidszorg;
c. productie: alle receptregels die door apotheekhoudenden worden verstrekt aan een patiënt;
d. modulaire tariefstructuur: een structuur van tarieven die is opgebouwd volgens modules;
e. module: een gedifferentieerde eenheid productie;
f. 1e uitgifte: het voor de eerste maal verstrekken van een receptgeneesmiddel aan een patiënt, waarbij het receptgeneesmiddel met dezelfde toedieningsweg en dezelfde sterkte in de 12 maanden hieraan voorafgaand niet aan die patiënt in een apotheek is verstrekt;
g. Vervolguitgifte: de verstrekking van een receptgeneesmiddel die volgt op een eerdere uitgifte. Welke apotheekhoudende het receptgeneesmiddel verstrekt is hierbij niet relevant;
h. Weekaflevering: een aflevering van receptgeneesmiddelen voor een week in een weekdoseerverpakking aan patiënten thuis of wonend bij zorgaanbieders die zijn toegelaten voor de functie verblijf en niet voor behandeling als omschreven in het Besluit zorgaanspraken AWBZ voor verzekerden met een somatische dan wel psychogeriatrische aandoening of beperking en voor verzekerden met een psychosociaal probleem (voormalig verzorgingstehuis);
i. ANZ-recept: een recept, dat aan de apotheekhoudende wordt aangeboden en verstrekt op werkdagen na 18.00 uur en vóór 8.00 uur de volgende ochtend, en de tijdsperiode tussen zondagmorgen 08.00 uur en zondagavond 18.00 uur, alsmede de tijdsperiode tussen 08.00 uur en 18.00 uur op algemeen erkende feestdagen of gelijkgestelde dagen in de zin van de Algemene Termijnenwet . Het tijdstip waarop het recept wordt aangeboden is de patiënt aan te rekenen;
j. Reguliere magistrale bereiding: geneesmiddelen die door de apotheekhoudende zelf bereid worden, omdat hiervoor geen equivalent (combinatie van werkzame stof, dosering en toedieningsvorm) in de handel verkrijgbaar is, dan wel niet op de gewenste termijn leverbaar is;
k. Bijzondere magistrale bereiding: apotheekbereidingen die aseptische handelingen vergen en apotheekbereidingen met risicovolle stoffen, die zodanige randvoorwaarden (inrichting zoals veiligheidswerkbank, apparatuur, deskundigheid, ervaring) vereisen dat het uit het oogpunt van verantwoorde kwaliteit van het te bereiden product, dan wel uit het oogpunt van doelmatigheid wenselijk is deze alleen in gespecialiseerde apotheken te bereiden. De bijzondere magistrale bereidingen zijn deels te onderscheiden doordat ze volgens de Arbo-wet een arbo-risico kwalificatie hebben;
l. Consument: verzekeringsplichtige, verzekerde of patiënt.
Artikel 3. Doel
Het doel van onderhavige regeling is de administratie van apotheekhoudenden zodanig te regelen dat NZa een tarief per module kan vaststellen.
Artikel 4. Administratievoorschriften apotheekhoudenden
Apotheekhoudende voeren per 1 januari 2007 een administratie die aanvullend op de Regeling administratie- en declaratievoorschriften farmaceutische hulp (CU/NR-100.007) aan de volgende voorschriften voldoet:
Er wordt in de administratie van de productie onderscheid gemaakt in de volgende modules:
1e uitgifte
Vervolguitgifte
Weekaflevering
ANZ-recept
Reguliere magistrale bereiding
Bijzondere magistrale bereiding
Van deze modules worden tellingen gemaakt, zodat de gerealiseerde productie in een gegeven periode te bepalen is.
Artikel 5. Slotbepaling
De regeling kan worden aangehaald als Regeling Administratievoorschrift productie modulaire tariefstructuur apotheekhoudenden. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De
Raad van Bestuur
voorzitter
portefeuillehouder