{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
4. Vastlegging van de zorgprestaties
5. Gegevens in het cliëntdossier
6. Vastlegging van onderaanneming c.q. uitbesteding
7. Interne controle
8. Controleverklaring
9. Beëindiging oude regeling
10. Overgangsbepaling
11. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012
Regeling NR/CA-300-014
Vastgesteld op 13 november 2012
Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 61 en 68, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de administratieve organisatie en interne controle voor AWBZ-zorgaanbieders.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor één of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als genoemd in het Besluit zorgaanspraken AWBZ en die een zorg of een dienst leveren als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Deze regeling is tevens van toepassing op de functies persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding als bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ, indien en voor zover deze vormen van zorg worden geleverd door een zelfstandige zorgverlener.
2. Doel van de regeling
Deze regeling borgt de juistheid, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de administratie en interne controle van de zorgaanbieder en van de door de zorgaanbieder aan het zorgkantoor te verstrekken (productie)gegevens over het jaar 2012, mede voor de formele en materiële controles van zorgkantoren.
3. Begripsbepalingen
Voor de begripsbepalingen van de zorggerelateerde terminologie in deze regeling wordt verwezen naar de Beleidsregel definities AWBZ.
4.1 De vastlegging van de zorgprestaties in de administratie van de leverende zorgaanbieder is volledig, juist en actueel.
4.2 De registratie van de productie vindt plaats door de zorgadministratie op basis van de van de zorgafdelingen ontvangen productieregistratie.
4.3 De zorgaanbieder legt voor het zorgkantoor de noodzakelijke AWBZ-registratiegegevens vast, conform de landelijk geldende standaarden voor het elektronisch berichtenverkeer in de AWBZ-brede zorgregistratie (AZR).
5. Gegevens in het cliëntdossier
De zorgaanbieder neemt de volgende gegevens van de individuele cliënt op in het cliëntdossier:
NAW-gegevens;
burgerservicenummer;
indicatiebesluit;
verwijzing zorgkantoor;
verzekeringsgegevens;
datum geplande aanvang zorgverlening;
datum aanvang zorgverlening;
afdeling/behandelaar;
zorgplan/zorgzwaarte;
omvang en aard geleverde zorgprestaties;
mutaties in de zorgverlening.
6. Vastlegging van onderaanneming c.q. uitbesteding
De zorgaanbieder legt vast of, en zo ja, in welke mate er sprake is van onderaanneming c.q. uitbesteding van AWBZ-zorg. De zorgaanbieder verstrekt deze informatie aan het zorgkantoor.
7.1 De zorgaanbieder voert een interne controle uit op de gevoerde administratie. De controle richt zich op de vereisten zoals die in deze regeling met betrekking tot de verplichte administratie zijn gesteld.
7.2 De interne controlefunctie omvat de controle op:
a. de juistheid van de gedeclareerde productie, waarbij wordt vastgesteld dat:
i. de gedeclareerde zorg feitelijk is geleverd aan de cliënt.
ii. de gedeclareerde zorg binnen de bandbreedte van het indicatiebesluit is geleverd.
b. het gedeclareerde tarief overeenkomt met het door partijen contractueel overeengekomen en door de NZa vastgestelde tarief.
7.3 De interne controle moet zijn gebaseerd op een risicoanalyse waarbij wordt getoetst in hoeverre de risico's door de interne beheersing zijn afgedekt. Aanvullende controles moeten worden verricht op posten waar nog een resterend risico aanwezig is.
7.4 De zorgaanbieder mag bij de interne controlefunctie gebruikmaken van statistische technieken, waarbij een betrouwbaarheid van 95% en een nauwkeurigheid van 99% de uitgangspunten vormen. Bij de uitvoering van de controle of de gedeclareerde zorg daadwerkelijk aan de cliënt is geleverd en of deze zorg, gelet op het indicatiebesluit, voor de cliënt passend is, kan worden volstaan met een nauwkeurigheid van 95%.
7.5 De controlebevindingen worden door de interne controle afdeling/functionaris vastgelegd en periodiek gerapporteerd aan de bestuurder.
7.6 Dit artikel is niet van toepassing op zelfstandige zorgverleners.
8. Controleverklaring
De zorgaanbieder stelt in de nacalculatie-opgave 2012 een verantwoording op over het totaalbedrag van de gerealiseerde productie met behulp van het door de NZa voorgeschreven nacalculatieformulier 2012.
De zorgaanbieder geeft een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opdracht tot het uitvoeren van een accountantsonderzoek naar de juistheid van deze verantwoording. De accountant voert zijn onderzoek uit op basis van de voorschriften van het bij deze regeling behorende Controleprotocol nacalculatie 2012. De accountant geeft een controleverklaring af bij de nacalculatie-opgave 2012. De zorgaanbieder stuurt de nacalculatie-opgave 2012 met de bijbehorende controleverklaring aan het zorgkantoor.
Voor de precieze procesgang rondom de verantwoording via het nacalculatieformulier 2012 wordt verwezen naar het Controleprotocol nacalculatie 2012, de Regeling informatieverstrekking definitieve vaststelling aanvaardbare kosten AWBZ 2012 en de Beleidsregel nacalculatie 2012.
De in dit artikel genoemde controleverklaring bij de nacalculatie-opgave 2012 is niet van toepassing op zelfstandige zorgverleners.
9. Beëindiging oude regeling
De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders met kenmerk NR/CA-300-009 die een geldigheidsduur heeft tot 1 januari 2013 zal op laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.
10. Overgangsbepaling
De Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2011 met kenmerk NR/CA-300-009, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen - en al dan niet beëindigd - in de periode dat die regeling gold.
11. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze Regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt geplaatst, werkt terug tot 1 januari 2012 en vervalt met ingang van 1 januari 2014.
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Regeling Administratieve Organisatie en Interne Controle AWBZ-zorgaanbieders 2012’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
lid Raad van Bestuur.