Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel
3. Begripsbepalingen
3.1. Zorgaanbieder
3.2. ZZP-meerzorg
3.3. ZZP-meerzorg tarief
3.4. ZZP-meerzorg tarief bereken applicatie
3.5. Rekenkundige methode
4. Administratievoorschriften
5. Declaratievoorschriften
6. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2014. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ
Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van de registratie en declaratie van ZZP-meerzorg.
1. Reikwijdte
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) zijn toegelaten voor verblijf in combinatie met een of meer van de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of behandeling als omschreven bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
2. Doel
Deze regeling beoogt het specificeren van op verrichte prestaties betrekking hebbende rekeningen teneinde inzichtelijke, rechtmatige declaraties te bevorderen en dubbele declaraties te voorkomen.
3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
3.1. Zorgaanbieder
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent, als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.
3.2. ZZP-meerzorg
De ZZP-meerzorg is een declarabele prestatie voor de bekostiging van zorg zoals bepaald artikel 1a, tweede lid, onder a in de Regeling zorgaanspraken AWBZ. Meerzorg is zorg die aanvullend op een ZZP wordt geleverd. De prestatie woonzorg, dagbesteding en behandeling, zoals omschreven in de Beleidsregel prestaties en tarieven ZZP-meerzorg AWBZ zijn de bouwstenen van het ZZP-meerzorg. Tezamen vormen ze de uren te leveren zorg en het tarief dat kan worden gedeclareerd.
3.3. ZZP-meerzorg tarief
Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.
3.4. ZZP-meerzorg tarief bereken applicatie
Een applicatie die uit de door de zorgaanbieder aangeboden dataset, die bestaat uit per deelprestatie (woonzorg, dagbesteding, behandeling) de hoeveelheid meerzorg, de tarieven afleidt conform de door de NZa vastgestelde specificaties.
3.5. Rekenkundige methode
De rekenkundige methode houdt in dat bedragen waarbij het derde cijfer achter de komma vijf of hoger is, worden afgerond naar het naastliggende hogere bedrag in hele eurocenten. Bedragen waarbij dit een vier of lager is, worden afgerond naar het naastliggende lagere bedrag in hele eurocenten.
4.1 De administratieve organisatie dient zodanig ingericht te zijn dat een audit mogelijk is. Voor een aan een zorgkantoor gedeclareerde prestatie ZZP-meerzorg moet te allen tijde de wijze waarop deze is bepaald herleidbaar zijn.
4.2 Voor de NZa en het zorgkantoor is hierbij per cliënt inzichtelijk:
a) De in het zorgplan vastgestelde doelen;
b) De personele inzet gepland op basis van een dagprogramma (24uursprogramma) gedurende zeven dagen per week;
c) De vertaling van de personele inzet naar de totaal geplande uren per component (woonzorg, dagbesteding, behandeling, eventuele toeslagen). Hierbij wordt rekening gehouden met de groepsgrootte. Bij een activiteit die gedurende een uur met één begeleider plaatsvindt in een groep van bijvoorbeeld vier cliënten is het aantal geplande uren ¼ uur, bij een activiteit die plaats vindt met twee begeleiders in een groep van zes cliënten is het aantal geplande uren 2/6 uur etc.
d) Per week per deelprestatie meerzorg alle geplande uren meerzorg voor zover hier aanspraak op bestaat op grond van de AWBZ . De uren zorgverlening hebben betrekking op de direct cliëntgebonden tijd. Niet cliëntgebonden tijd en indirect cliëntgebonden tijd wordt niet meegerekend.
e) De gehanteerde tarieven voor de afzonderlijke deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling meerzorg;
f) De totaalprijs gepland per week voor ZZP-meerzorg;
g) Het ZZP meerzorg tarief per dag.
4.3 De algoritmen van de ZZP meerzorg tarief applicatie of de wijze waarop het ZZP-meerzorg tarief wordt berekend zijn transparant en toegankelijk voor de NZa of de het zorgkantoor.
4.4 De applicatie die het ZZP-meerzorg tarief berekent houdt rekening met de volgende afrondingsregels. Stapsgewijs wordt het tarief als volgt berekend:
a) De tijd per week voor een deelprestatie meerzorg (woonzorg, dagbesteding, behandeling) is gespecificeerd in uren en is afgerond op twee cijfers achter de komma.
b) Het tarief per deelprestatie meerzorg is gespecificeerd in uren en afgerond op twee cijfers achter de komma.
c) De som van het aantal uren (a) x tarief (b) en dat voor iedere deelprestatie wordt afgerond op twee cijfers achter de komma volgens de rekenkundige methode.
d) De uitkomst van c wordt gedeeld door zeven dagen en afgerond op twee cijfers achter de komma volgens de rekenkundige methode.
5.1 De zorgaanbieder declareert alleen ZZP-meerzorg indien de prestatie is vastgelegd volgens de door de NZa vastgestelde administratievoorschriften.
5.2 Zorgaanbieders declareren ZZP-meerzorg voor zover deze is geleverd met uitzondering van het volgende. De ZZP-meerzorg is bedoeld als aanvulling op de reguliere ZZP. Indien en voor zover er uit de Regeling declaratie AWBZ-zorg blijkt dat de ZZP voor een aantal dagen in het jaar niet gedeclareerd kan worden, kan ook de ZZP-meerzorg niet worden gedeclareerd.
5.3 Indien de daadwerkelijke zorgverlening structureel veel minder is dan de geplande uren wordt ook het ZZP-meerzorg tarief neerwaarts bijgesteld in overeenstemming met de structureel daadwerkelijk geleverde zorg. Dit neerwaarts bijgestelde ZZP-meerzorg tarief wordt dan gedeclareerd.
5.4 De zorgaanbieder declareert geen ZZP-meerzorg indien de zorg reeds op andere wijze wordt gedeclareerd dan wel bekostigd.
5.5 Het is niet toegestaan om voor één cliënt op één dag meer dan éénmaal een ZZP-meerzorg in rekening te brengen.
5.6 Het tarief dat een zorgaanbieder in rekening brengt voor ZZP-meerzorg wordt berekend overeenkomstig de volgende formule:
(uren woonzorg meerzorg x tarief woonzorg meerzorg + uren dagbesteding meerzorg x tarief dagbesteding meerzorg + uren behandeling meerzorg x tarief behandeling meerzorg )/7 dagen)
Waarbij wordt verstaan onder:
Uren woonzorg meerzorg , uren dagbesteding meerzorg , uren behandeling meerzorg : de geplande direct clientgebonden uren per week meerzorg waarop aanspraak bestaat op grond van artikel 1a, tweede lid, onder a in de Regeling zorgaanspraken AWBZ.
Tarief woonzorg, tarief dagbesteding, tarief behandeling: het door de NZa vastgestelde tarief voor de deelprestaties woonzorg, dagbesteding en behandeling.
5.7 Zorgaanbieders maken bij declaratie in de factuur duidelijk zichtbaar de ZZP-meerzorg die in rekening wordt gebracht en welk tarief daarbij wordt gehanteerd. De declaratie van ZZP-meerzorg vindt plaats op cliëntniveau. Dit houdt in dat de declaratie bestaat uit een overzicht van het per cliënt geleverde aantal eenheden (dagen ZZP-meerzorg) en het gehanteerde ZZP meerzorg tarief.
6. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling administratie en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
lid Raad van Bestuur/plv. voorzitter.