{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte regeling
2. Doel van de regeling
3. Begripsbepalingen
4. Administratievoorschriften
5. Declaratievoorschriften
6. Declaratiebepalingen voor het in rekening brengen van de modules geïntegreerde eerstelijnszorg
7. Intrekking
8. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorgproducten
Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Regeling Administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnsproducten.
1. Reikwijdte regeling
Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die zorg leveren als bedoeld in de Wmg voor zover ze de modules samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg leveren.
2. Doel van de regeling
Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot de administratie en declaratie van gegevens met betrekking tot geïntegreerde eerstelijnszorgproducten:
A. Administratievoorschriften zoals genoemd in artikel 4 van deze regeling zijn bedoeld om de volumes en prijzen van deze producten te kunnen monitoren.
B. Declaratievoorschriften, zoals genoemd in artikel 5 van deze regeling, zijn bedoeld om inzichtelijke, rechtmatige declaraties mogelijk te maken en dubbele bekostiging te voorkomen;
3. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
3.1 Samenwerkingsverband in het kader van de module geïntegreerde eerstelijnszorg
Een samenwerkingverband is een organisatorisch verband, waarbinnen een aantal beroepsbeoefenaren, die eerstelijnsgezondheidszorg leveren, structureel met elkaar samenwerken. Deze samenwerking bestaat in ieder geval uit samenwerking tussen een zorgaanbieder die huisartsenzorg verleent met één of meer zorgaanbieders die andere zorg verlenen. Zij leveren gezamenlijk geïntegreerde eerstelijnszorgprestaties.
3.2 Hoofdcontractant/-declarant
De hoofdcontractant/-declarant is de zorgaanbieder die namens een samenwerkingsverband de module geïntegreerde eerstelijnszorg contracteert en declareert.
3.3 Geïntegreerde eerstelijnszorg
Geïntegreerde eerstelijnszorg betreft multidisciplinaire eerstelijnszorg die door meerdere zorgaanbieders met verschillende disciplinaire achtergrond in samenhang geleverd wordt en waarbij regie noodzakelijk is om het zorgproces rondom de consument te leveren.
Onder eerstelijnszorg wordt verstaan: generalistische zorgverlening met laagdrempelige toegang, ambulante zorg in de buurt, gericht op de mens in zijn omgeving en gericht op coördinatie en continuïteit van de zorgvragen.
4. Administratievoorschriften
De zorgaanbieder administreert, indien de module ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ in rekening gebracht wordt, naast de in artikel 36, lid 1 Wmg aangegeven administratie-eisen, de volgende gegevens volledig en naar waarheid:
Per gecontracteerd zorgprestatie:
a. De aandoening of aandoeningen waarvoor het samenwerkingsverband is aangegaan;
b. Het met de zorgverzekeraar overeengekomen tarief.
5.1 De zorgaanbieder of hoofddeclarant, declareert geen verrichte prestatie met de modules geïntegreerde eerstelijnszorg die reeds op andere wijze is/wordt gedeclareerd dan wel bekostigd.
6.1
a. De hoofddeclarant van de module samenwerking voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid declareert aan een ziektekostenverzekeraar met wie een overeenkomst is gesloten.
b. De hoofddeclarant van de module samenwerking voor samenwerkingsverbanden zonder een rechtspersoonlijkheid' declareert aan een ziektekostenverzekeraar met wie een overeenkomst is gesloten.
6.2 De hoofddeclarant declareert bij de ziektekostenverzekeraar één keer per kwartaal, per verzekerde:
óf de module samenwerking voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid.
óf de module samenwerking voor samenwerkingsverbanden zonder een rechtspersoonlijkheid.
6.3 De hoofddeclarant declareert alleen voor die verzekerden de Module geïntegreerde eerstelijnszorg, die ingeschreven staan bij de huisarts(en) die onderdeel uitmaakt van het structurele samenwerkingsverband waarvoor de hoofddeclarant declareert.
6.4 De hoofddeclarant declareert:
de module samenwerking voor samenwerkingsverbanden met een rechtspersoonlijkheid op basis van code 11600
de module samenwerking voor samenwerkingsverbanden zonder een rechtspersoonlijkheid op basis van code 11601.
6.5 Declaratie van de module geïntegreerde eerstelijnszorg door de hoofddeclarant.
Het verbijzonderen van op zorginhoud te onderscheiden samenwerkingsverbanden, is toegestaan zolang dit binnen de omschrijving van de prestatie past zoals deze in de beleidsregel ‘geïntegreerde eerstelijns zorg’ is opgenomen. De zorgaanbieder declareert de verbijzonderde modules aan de hand van de codes zoals deze zijn op te vragen bij Vektis.
7. Intrekking
Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze regeling wordt de regeling Administratie- en declaratievoorschriften modules samenwerking en prestatie innovatieve zorgprestatie (CU/NR-100.115 / CA-NR-100.114) ingetrokken.
8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2012. Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid, sub b, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2011, treedt de regeling in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012.
Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling administratie- en declaratievoorschriften module samenwerking ten behoeve van geïntegreerde eerstelijnszorg’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter.