Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definitiebepaling
Artikel 2. Instrumenten voor werkgevers
Artikel 3. Instrumenten voor niet-werknemers
Artikel 4. Instrumenten voor zelfstandigen
Artikel 5. Instrumenten voor werknemers
Artikel 6. Indiening aanvraag per post
Artikel 7. Te late indiening van een aanvraag
Artikel 8. Toepassingsbereik en inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 2001

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 december 2005. U leest nu de tekst die gold op 28 december 2005.
Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 2001
Het Landelijk instituut sociale verzekeringen;
Gelet op artikel 39, zesde lid, van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten,
Besluit:
Artikel 1. Definitiebepaling
In deze regeling wordt verstaan onder:
a) de wet :
de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten;
b) een instrument :
een instrument als bedoeld in hoofdstuk 3 of 4 van de wet;
c) de WAZ :
de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.
a) subsidie voor het treffen van voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid als bedoeld in artikel 15 van de wet, wordt ingediend binnen een jaar nadat de voorzieningen zijn gerealiseerd door de werkgever;
b) subsidie in de vorm van een herplaatsingsbudget, als bedoeld in artikel 16 van de wet, wordt ingediend binnen twee maanden na de aanvang van de arbeid in een andere functie;
c) subsidie in de vorm van een plaatsingsbudget, als bedoeld in artikel 17 van de wet, wordt ingediend binnen twee maanden na de aanvang van de dienstbetrekking;
d) een pakket op maat als bedoeld in artikel 18 van de wet, wordt ingediend binnen twee maanden na de aanvang van de arbeid in een andere functie, respectievelijk na de aanvang van de dienstbetrekking.
1.
De aanvraag voor:
a) een voorziening tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, als bedoeld in artikel 22, eerste lid en tweede lid, van de wet;
b) andere voorzieningen die strekken tot behoud, herstel of die de arbeidsgeschiktheid bevorderen, indien noodzakelijk voor het verrichten van arbeid als verzekerde voor de WAZ als bedoeld 22, derde lid, van de wet;
c) voorzieningen als bedoeld in artikel 22, vierde lid, van de wet, die de ingezetene, als bedoeld in artikel 1 van de wet, in staat stellen onderwijs te volgen;
d) vervoersvoorzieningen, als bedoeld in artikel 22, vijfde lid, van de wet;
wordt ingediend binnen een jaar nadat kosten ter zake van de voorziening zijn ontstaan.
2.
De aanvraag van een tegemoetkoming in de kosten in verband met kinderopvang, als bedoeld in artikel 22a, tweede lid, van de wet, wordt ingediend binnen twee maanden nadat deze kosten zijn ontstaan.
3.
De aanvraag voor een reïntegratie-uitkering als bedoeld in artikel 23 van de wet, wordt ingediend voor aanvang van de onbeloonde werkzaamheden op een proefplaats, respectievelijk voor aanvang van de scholing of opleiding.
a) een toelage in verband met derving van inkomen, als bedoeld in artikel 28 van de wet, wordt ingediend binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarin inkomen is gederfd;
b) inkomenssuppletie, als bedoeld in artikel 29 van de wet, wordt ingediend binnen zes maanden na afloop van het boekjaar waarin de uitoefening van het bedrijf of beroep is voortgezet of waarin de arbeidsgehandicapte werkzaamheden als zelfstandige is gaan verrichten;
c) een lening of een borgtocht, als bedoeld in artikel 30 van de wet, wordt ingediend voor de aanvang van de werkzaamheden als zelfstandige.
1.
Een aanvraag voor vervoersvoorzieningen, noodzakelijke persoonlijke ondersteuning, communicatievoorzieningen voor doven en vervoersvoorzieningen die strekken tot verbetering van de levensomstandigheden, als bedoeld in artikel 31 van de wet, wordt ingediend binnen een jaar nadat kosten ter zake van de voorziening zijn ontstaan.
2.
Een aanvraag voor loonsuppletie als bedoeld in artikel 32 van de wet, wordt ingediend binnen twee maanden na aanvang van het werk in dienstbetrekking, dan wel bij aanvang van de werkzaamheden voor de beslissing over de mate van arbeidsongeschiktheid, binnen twee maanden na die beslissing.
1.
Een aanvraag voor een instrument is tijdig ingediend indien ze voor het einde van de termijn is ontvangen door de uitvoeringsinstelling.
2.
Bij verzending per post is een aanvraag tijdig ingediend indien ze voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits ze niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
1.
Bij overschrijding van de termijn:
a) bedoeld in artikel 2, onderdeel a, worden kosten die ontstaan zijn meer dan een jaar voor de aanvraag niet vergoed;
b) bedoeld in artikel 2, onderdelen b en c, wordt geen herplaatsingsbudget, respectievelijk geen plaatsingsbudget verstrekt over de periode voorafgaande aan de aanvraag;
c) bedoeld in artikel 2, onderdeel d, worden kosten die ontstaan zijn meer dan twee maanden voor de aanvraag niet vergoed, en wordt geen loonkostensubsidie verstrekt over de periode voorafgaande aan de aanvraag.
2.
Bij overschrijding van de termijn:
a) bedoeld in artikel 3, eerste lid, worden kosten die ontstaan zijn meer dan een jaar voor de aanvraag niet vergoed;
b) bedoeld in artikel 3, tweede lid, wordt geen tegemoetkoming verstrekt over de periode voorafgaand aan de aanvraag;
c) bedoeld in artikel 3, derde lid, wordt geen reïntegratie-uitkering toegekend over de periode voor de aanvraag.
3.
Bij overschrijding van de termijnen:
a) bedoeld in artikel 4, onderdeel a en b, wordt geen toelage, respectievelijk inkomenssuppletie verstrekt over het boekjaar of de boekjaren gelegen voor de aanvraag;
b) bedoeld in artikel 4, onderdeel c, wordt geen lening of borgtocht verstrekt.
4.
Bij overschrijding van de termijn:
a) bedoeld in artikel 5, eerste lid, worden kosten die ontstaan zijn meer dan een jaar voor de aanvraag, niet vergoed;
b) bedoeld in artikel 5, tweede lid, wordt geen loonsuppletie verstrekt over een periode die is gelegen meer twee maanden voor de aanvraag.
5.
Indien een aanvraag wordt ingediend meer dan een jaar na het verstrijken van de aanvraagtermijn kan het Landelijk instituut sociale verzekeringen besluiten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen.
1.
De regeling is niet van toepassing op aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2001.
3.
De Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Lisv-besluit van 15-02-2000, Stcrt. 2000, 38) wordt ingetrokken per 1 juli 2001.
Artikel 9. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvraagtermijnen Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten 2001.
Deze regeling wordt met de toelichting bekend gemaakt in de Staatscourant.
Amsterdam, 19 juni 2001
voorzitter