Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Voorlichtingspublicatie
Aanmeldprocedure voor Staatsexamens NT2 Programma I en Programma II 2016
Bijzondere omstandigheden
Na het aanmelden
Betalen
Betalen vanuit het buitenland
Na betaling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling aanmelding Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016
Voorlichtingspublicatie
De aanmeldprocedure voor het Staatsexamens Nederlands als tweede taal 2016 is op 6 oktober 2014 door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld. Wie wil deelnemen aan het staatsexamen Nederlands als tweede taal in het examenjaar 2016 kan zich vanaf 1 november 2015 digitaal aanmelden via de internetsite van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): www.duo.nl.
Er zijn twee programma’s waarin examen afgelegd kan worden. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die op niveau mbo-3, -4 een vakgerichte functie op de arbeidsmarkt willen vervullen of daarvoor een beroepsopleiding willen gaan volgen. Een voorbeeld daarvan is een vakopleiding binnen een Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) of een Agrarische opleidingen centrum (AOC).
Examenprogramma II is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is en die een midden- of hogere kaderfunctie willen vervullen of daarvoor een opleiding willen gaan volgen. Men kan hierbij denken aan een studie in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit.
Het College voor Toetsen en Examens stelt ten behoeve van de afname Staatsexamens NT2 Programma I in 2016 ongeveer 10.000 examenplaatsen open per onderdeel (Lezen, Schrijven, Spreken en Luisteren). Voor programma II zijn dat er ongeveer 8.000.
1. De aanmeldprocedure is voor beide examenprogramma’s gelijk.
2. Aanmelding gebeurt digitaal via de internetsite www.duo.nl. Kandidaten moeten daar hun gegevens invullen en verzenden.
3. Kandidaten wordt bij hun aanmelding gevraagd naar hun Burgerservicenummer (BSN). Zij moeten erop toezien dat de persoonsgegevens letterlijk overeenkomen met de gegevens op hun identiteitsbewijs.
4. Kandidaten zien op het aanmeldscherm welke examendata in de examenplaats beschikbaar zijn. Zij kiezen eerst de door hen gewenste plaats. Vervolgens toont het scherm hen de beschikbare examendata. Is de gewenste examendatum niet meer beschikbaar, dan kunnen zij een andere examenplaats proberen. Het kan zijn dat daar de voorkeursdatum nog wel beschikbaar is. De plaatsen waar de examens worden afgenomen, zijn:
Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Rijswijk en Zwolle.
5. Op de locaties is geen ruimte voor kinderopvang beschikbaar.
6. Tussen het moment van aanmelden en het examen zelf zit, wanneer men online via iDEAL betaalt, altijd ten minste drie weken in verband met de administratieve organisatie van het examen.
Men kan ook kiezen voor het toezenden van een betalingsverzoek, dan duurt het altijd minstens 6 weken tot dat men examen kan doen.
7. Aan kandidaten wordt geadviseerd altijd zelf ook een kopie van de internetaanmelding te maken.
8. Wie zich aanmeldt, reserveert een examenplek en is dus verplicht voor die examenplek te betalen. Men kan annuleren tot 7 weken voor het examen.
9. Kandidaten moeten zich tijdens het examen kunnen legitimeren in de examenzaal. Wie geen geldig legitimatiebewijs kan meebrengen naar het examen, moet vooraf telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie 050-599 89 33. Soms is er een oplossing te vinden.
10. Wanneer in de examenzaal blijkt dat kandidaten zich niet kunnen identificeren en hieromtrent geen contact hebben opgenomen met de NT2-administratie en er dus geen oplossing vooraf is geregeld, dan kunnen zij aan de examens niet deelnemen. In uitzonderlijke gevallen kan een kandidaat deelnemen na het invullen van een zogenoemde ‘Verklaring van onvoldoende legitimatie’. Iemand anders moet dan het vergeten document bezorgen voordat het examenonderdeel wordt afgerond. Indien dit bewijs niet op tijd wordt getoond, is het door de kandidaat afgelegde examen niet geldig.
11. Bij het examen kan rekening worden gehouden met fysieke of psychische beperkingen. Zo kan bijvoorbeeld iemand die slechtziend is een examen met grote letters krijgen. Meent de kandidaat in aanmerking te komen voor een aangepast examen, dan kan hij dit aangeven tijdens de aanmelding, bij de vraag ‘Zijn er bijzondere persoonlijke omstandigheden?’. De kandidaat ontvangt dan van DUO een brief waarin gevraagd wordt welke voorzieningen nodig zijn.
12. De kandidaat stuurt deze brief terug met een bevestiging van een (medisch) specialist naar de NT2-administratie. Het kan zijn dat voor een aangepast examen een andere examendatum en een andere plaats wordt aangeboden dan de eerste keuze van de kandidaat.
13. Binnen één week nadat de aanmelding is verzonden, ontvangt de kandidaat een terugmelding. Dat kan zijn een betalingsverzoek of direct een examenoproep (in geval van betalen met iDEAL). In deze terugmelding leest hij hoe de persoonlijke gegevens bij DUO in de computer staan. Ook staat in de brief het ED-nummer, het nummer waaronder de NT2-administratie de kandidaat heeft ingeschreven. Als er fouten op de terugmelding staan (de naam is bijvoorbeeld niet goed geschreven of het onderdeel waarin de kandidaat examen wil doen is niet goed), moet de kandidaat de verbetering direct schriftelijk of per e-mail doorgeven aan de NT2-administratie van DUO.
14. Heeft de kandidaat twee weken na de aanmelding nog geen terugmelding ontvangen, dan moet de kandidaat direct telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van DUO 050-5998933.
15. Het examengeld kan per internet of door overmaking of storting betaald worden. Op het betaalverzoek staat voor welke datum de betaling bij DUO binnen moet zijn en ook de betalingsomschrijving die vermeld moet worden.
16. Als de betaling te laat is, wordt ongeveer 4 weken voor het examen een betalingsherinnering verzonden.
17. Wanneer het examengeld 14 dagen voor het examen niet is betaald, kan de kandidaat niet deelnemen aan het examen.
18. Het is mogelijk dat anderen het examengeld betalen, bijvoorbeeld de school, de gemeentelijke sociale dienst of een Stichting Vluchtelingenwerk. Ook derden moeten erop toezien dat zij het examengeld op tijd betalen, anders kan de kandidaat niet deelnemen. De kandidaat moet zelf goed controleren of er op tijd voor het examen wordt betaald.
19. Wanneer in de wijze van betaling gedurende het examenjaar veranderingen worden doorgevoerd door DUO, dan wordt hiervan tijdig mededeling gedaan in de brochure en op de website.
20. Als een kandidaat vanuit het buitenland betaalt, zijn daar bijna altijd extra kosten aan verbonden. Deze kosten trekt de bank af van het bedrag dat de kandidaat overmaakt. Het gevolg is dat de kandidaat dan te weinig betaalt voor het examen en daardoor niet mag deelnemen. De kandidaat moet dus de extra kosten optellen bij de kosten voor het examen.
21. Voor betaling vanuit het buitenland moeten de volgende gegevens gebruikt worden: een BIC- en een IBAN-nummer.
22. Kandidaten in het buitenland moeten er rekening mee houden dat verzending van correspondentie vanuit en naar het buitenland tot aanzienlijke vertragingen kan leiden. Er wordt aangeraden om een correspondentieadres in Nederland te nemen.
23. Het is niet mogelijk om deelname aan het examen af te zeggen nadat het examengeld is betaald. Met de betaling wordt immers een examenplek definitief gereserveerd en de organisatie van de afname in gang gezet.
24. Als er sprake is van ziekte van de kandidaat zelf of van overlijden van familie in de 1 e graad, kan de kandidaat verzoeken om een uitgesteld examen. Hij moet dit verzoek dan schriftelijk indienen bij de NT2-administratie. Dit kan tot uiterlijk tien dagen na het examen. In geval van ziekte moet met het verzoek een bevestiging van een onafhankelijke arts worden meegestuurd, waaruit blijkt dat de kandidaat niet kon deelnemen.
25. Als de betaling is bijgeschreven op de rekening van DUO krijgt de kandidaat, ongeveer veertien dagen voor het examen, de examenoproep. In de oproep staat wanneer, waar en hoe laat het examen wordt afgenomen. Ook staat in de oproep wat de kandidaat mee moet nemen naar het examen en wat wel en niet toegestaan is in de examenzaal. Onder de kop ‘Belangrijke adressen en telefoonnummers’ van de brochure vindt de kandidaat een aantal handige websites.
Ook is op de website van DUO, www.duo.nl, een kaartje te vinden van de locaties met een korte routebeschrijving daarbij.
26. Wanneer de kandidaat de oproep tien dagen voor het examen nog steeds niet heeft gekregen, dan moet hij telefonisch contact opnemen met de NT2-administratie van DUO 050-5998933.
27. Kandidaten worden erop gewezen dat als er iets verandert in de gegevens die DUO van de persoon heeft, bijvoorbeeld in geval van verhuizing, zij dit meteen schriftelijk of per e-mail aan de NT2-administratie moeten doorgeven, onder vermelding van ED-nummer en de examendatum.