Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Informatieverplichting
Artikel 3. Gegevens en inlichtingen
Artikel 4. Opgave exploitatiekosten capaciteitsmutaties
Artikel 5. Inwerkingtreding
Artikel 6. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling aanlevering capaciteitsmutaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 21 december 2013. U leest nu de tekst die gold op 20 december 2013.
Regeling aanlevering capaciteitsmutaties
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa),
Gelet op de artikelen 61, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) Nederlandse Zorgautoriteit (NZa);
Heeft de volgende regeling vastgesteld:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:1.1 Zorgaanbieder
Zorgaanbieder zoals omschreven in artikel 1, sub c, onderdeel 1 van de Wmg voor zover deze is toegelaten voor de functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf als omschreven in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ (BZA).1.2 Zorgkantoor
Een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onder c, onderdeel 1, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en aangewezen als zorgkantoor in de Aanwijzing Zorgkantoren (met kenmerk Z/VU-2892517) van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.1.3 Zorgkantoorregio
Regio als omschreven in de bijlagen 1 en 2 van de Aanwijzing Zorgkantoren (met kenmerk Z/VU-2892517) van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.1.4 AWBZ-zorg
AWBZ-zorg als omschreven in artikel 1, sub b, onderdeel 1 van de Wmg.1.5 Intramurale prestatie
Prestatie als omschreven in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en Beleidsregel volledig pakket thuis. Evenals de prestaties die in de Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven dagbesteding en vervoer AWBZ zijn vermeld in paragraaf 3.4, 3.5 en 4 van de betreffende beleidsregel. Het betreft de dagbesteding en vervoer voor cliënten die verblijven in een instelling.1.6. Capaciteitsmutatie
Een wijziging van de op grond van de Wet toelating zorginstellingen toegelaten capaciteit.
1.
Zorgaanbieders leveren de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 aan bij het zorgkantoor waarmee de productieafspraken worden gemaakt.
2.
Een zorgkantoor levert de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 op zorgkantoorniveau aan bij de NZa.
3.
De zorgaanbieder en het zorgkantoor gebruiken voor de opgave het daartoe door de NZa beschikbaar gestelde formulier.
4.
De uiterste inleverdatum voor de gegevens en inlichtingen als bedoeld in het eerste lid is 1 mei 2011.
5.
Het doel van de verplichte aanlevering van de gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 3 is het verkrijgen van een betrouwbaar inzicht in het totaal en de verdeling van exploitatiegevolgen van nieuw in gebruik te nemen- en uitbreidingen van bestaande intramurale voorzieningen (exploitatiekosten capaciteitsmutaties) vanaf 1 januari 2011 van de zorgaanbieder per zorgkantoorregio.
6.
Op basis van deze verplichte aanlevering wordt de verdeling van de middelen bestemd voor capaciteitsmutaties per zorgkantoorregio bepaald. Deze middelen zullen vervolgens worden toegevoegd aan de reguliere basiscontracteerruimte.
Artikel 3. Gegevens en inlichtingen
De gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 2 bestaan uit:
a. een opgave van exploitatiekosten capaciteitsmutaties vanaf 1 januari 2011 als bedoeld in artikel 1.5, juncto artikel 4;
b. de ondertekening door de zorgaanbieder en zorgkantoor bij instemming met de inhoud van de opgave exploitatiekosten capaciteitsmutaties;
c. voor de zorgkantoren een totaalopgave voor de zorgkantoorregio van de opgave exploitatiekosten als bedoeld in artikel 3, lid a.
Artikel 4. Opgave exploitatiekosten capaciteitsmutaties
De opgave exploitatiekosten bevat een opgave van de exploitatiegevolgen van nieuw in gebruik te nemen- en veranderingen van bestaande intramurale voorzieningen (exploitatiekosten capaciteitsmutaties).
In de opgave doet zorgkantoor een opgave per zorgkantoorregio per zorgaanbieder met capaciteitsmutaties vanaf 1 januari 2011 van:
a. de prestaties;
b. de tarieven.
Het totaal van a. en b. komt overeen met het totaal van de verwachte afspraken ter zake de te leveren productie.
Artikel 5. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2011 en wordt met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant geplaatst.
Artikel 6. Citeertitel
Deze Regeling kan worden aangehaald als Regeling aanlevering capaciteitsmutaties.
De Nederlandse Zorgautoriteit,
lid Raad van Bestuur/plv voorzitter.