Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8. bekendmaking
Artikel 9. Inwerkingtreding
Artikel 10. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling van het College voor examens van 15 april 2014, nummer CvE-14.01042, houdende vaststelling van regels voor een aangepaste wijze of vorm van examineren bij deelnemers met een handicap rekening houdend met de aard van de handicap bij centrale examens in het mbo (Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo)
Het College voor examens,
Gelet op artikel 3 van de Wet College voor examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel i;
Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 12 mei 2014, nummer 629707;
Besluit:
a. De examencommissie als bedoeld in artikel 7.4.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, verder te noemen ‘de examencommissie’, kan voor een deelnemer met een beperking de wijze van centrale examinering mbo aanpassen, indien door de wijze van examinering en de aard van de beperking de deelnemer bij het centraal examen niet in staat wordt gesteld te tonen of hij aan de eisen voldoet waarvan de toetsing met het betreffende centrale examen wordt beoogd.
b. De examencommissie handelt bij de aanpassing volgens 1a binnen de kaders, vastgelegd door het College voor examens in deze regeling.
a. De examencommissie maakt ten behoeve van een doeltreffende aanpassing gebruik van aangepaste examens geleverd door het College voor examens, zoals vermeld in artikel 5 van deze regeling.
b. De examencommissie past de regels voor examinering aan binnen de kaders, vermeld in artikel 7.
c. Indien met de aanpassingen onder 2a en 2b geen doeltreffende aanpassing wordt bereikt, neemt de examencommissie contact op met het College voor examens dat kan besluiten tot het bieden van de mogelijkheid van een verdergaande aanpassing binnen de kaders van de kwalificatie-eisen.
Artikel 3
Bij toepassing van artikel 2 door de examencommissie op grond van een beperking die niet van zintuiglijke of lichamelijke aard is, beschikt de examencommissie over een deskundigenverklaring van een ter zake kundige orthopedagoog of psycholoog.
Artikel 4
Bij toepassing van artikel 2 door de examencommissie legt de examencommissie in het proces verbaal vast dat van een aangepaste examinering sprake is. De examencommissie beschikt over een dossier waarin omtrent de deelnemer is opgenomen: de aard van de beperking, de eventuele verklaring van een deskundige, de aanpassing bij het examen, en de eventuele afspraken met het College voor examens. Voor het dossier geldt de bewaartermijn voor het gemaakte examenwerk zoals geregeld in het examenprotocol centrale examens mbo van het College voor examens.
Artikel 5
Het College voor examens levert aangepaste centrale examens voor de vakken en onderdelen waarvoor centrale examens worden geleverd:
a. ten behoeve van deelnemers met een leesbeperking (dyslexie)
b. ten behoeve van deelnemers met een auditieve beperking
c. ten behoeve van deelnemers met een visuele beperking
d. elke andere aanpassing die voortvloeit uit artikel 2c.
De aanpassing kan betrekking hebben op de opgaven, de wijze van aanbieding, de afnamecondities waaronder tijdsduur en toegestane hulpmiddelen, en correctie en beoordeling.
a. De examens genoemd in artikel 5a en 5b worden aan alle instellingen geleverd. De examens genoemd in artikel 5c en 5d worden geleverd na tijdige melding en bestelling bij het College voor examens.
b. De examens genoemd in artikel 5a worden geleverd voor alle afnameperiodes in het studiejaar. De examens genoemd in 5b, 5c en 5d worden geleverd voor tenminste twee van de afnameperiodes in het studiejaar. De examencommissie draagt er zorg voor dat het aangepaste examen wordt afgelegd door de deelnemer die het rechtens toekomt, met inachtneming van het gestelde in artikel 3.
Artikel 7
De examencommissie kan ten behoeve van een deelnemer met een beperking of andere bijzondere omstandigheden de afnamecondities van het examen aanpassen:
a. De examencommissie kan zonder nadere eisen de examencondities voor de deelnemer aanpassen indien deze condities geen onderdeel zijn van de kwalificatie-eisen; dit met inachtneming van artikel 4 van deze regeling.
b. De examencommissie kan de afnametijd voor deelnemers met een lichamelijke, zintuiglijke of andere beperking verlengen met ten hoogste een half uur, met inachtneming van artikel 3 en artikel 4 van deze regeling. Indien een deelnemer meerdere beperkingen heeft, geldt ook het maximum van een half uur.
c. Bij aangepaste examens zoals genoemd in artikel 5 lid b, c en d stelt het College voor examens aangepaste afnamecondities vast.
d. Indien naar het oordeel van de examencommissie ten behoeve van een deelnemer met een beperking of bijzondere omstandigheden een verdergaande aanpassing van de afnamecondities noodzakelijk is dan bepaald onder artikel 7a en 7b van deze regeling, neemt de instelling zo spoedig mogelijk contact op met het College voor examens.
Artikel 8. bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Artikel 9. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2014.
Artikel 10. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangepaste wijze of vorm van examineren centrale examens mbo.
Het College voor examens,
de voorzitter,