{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2013.
Wet van 31 maart 1993, tot uitvoering van EEG-maatregelen inzake het plaatsen van opdrachten voor de levering van produkten, de uitvoering van werken en de verrichting van diensten
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter wille van een snellere uitvoering van maatregelen als bedoeld in artikel 189 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (Trb. 1957, 91) betreffende opdrachten van de overheid en daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen tot levering van produkten, uitvoering van werken en het verrichten van diensten, alsmede uit een oogpunt van doelmatigheid en doorzichtigheid van regelgeving, wenselijk is één nationaal wettelijk kader tot stand te brengen op grond waarvan die maatregelen uitgevoerd kunnen worden;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
In deze wet en in de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. aanbestedingsrichtlijn of -verordening: richtlijn, onderscheidenlijk verordening als bedoeld in artikel 249 van het EG-Verdrag die geheel of gedeeltelijk berust op de artikelen 47, 55 en 95 van het EG-Verdrag en betrekking heeft op het verstrekken door overheidsdiensten of daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen van opdrachten voor de levering van goederen, voor de uitvoering van werken of voor het verrichten van diensten;
b. gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking: richtlijn, verordening, of beschikking, van de Commissie van de Europese Gemeenschappen die berust op een aanbestedingsrichtlijn of -verordening.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ter implementatie van:
a. een aanbestedingsrichtlijn of -verordening;
b. een gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking;
c. bijlage XVI van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;
d. een bindende overeenkomst tussen de Europese Unie en een derde land of een internationale organisatie die betrekking heeft op een onderwerp dat wordt bestreken door een aanbestedingsrichtlijn of -verordening of een gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking.
2.
De voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid wordt gedaan door Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in overeenstemming met Onze Ministers wie het mede aangaat.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van het verstrekken van informatie door de in een aanbestedingsrichtlijn of -verordening of gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking bedoelde overheidsdiensten en daarmee gelijkgestelde bedrijven en instellingen aan Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en aan de Europese Commissie, voorzover dat noodzakelijk is ingevolge een in die aanbestedingsrichtlijn of -verordening of gedelegeerde richtlijn, verordening of beschikking opgenomen verplichting.
2.
Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie kan nadere voorschriften geven ten behoeve van de toepassing van een in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van bestuur.
3.
De in het eerste lid bedoelde diensten, bedrijven en instellingen zijn verplicht de op grond van dit artikel gevraagde informatie te verstrekken.
1.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
2.
De Wet overheidsopdrachten voor leveringen van produkten (Stb. 1979, 334) wordt ingetrokken.
3.
De Wet aanbesteding van werken lagere publiekrechtelijke lichamen (Stb. 1977, 669) wordt ingetrokken.
Artikel 5
De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.
Artikel 6
Deze wet kan worden aangehaald als: Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,. colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 31 maart 1993
De Minister van Economische Zaken,
Uitgegeven de twintigste april 1993
De Minister van Justitie,