Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doel van het accountantsonderzoek
3. Procedure onderzoek
4. Inhoud van het accountantsonderzoek
4.1. Object van het onderzoek
4.2. Toetsingscriteria voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoording
4.2.1. Het begrippenkader
4.2.2. Wet- en regelgeving
4.2.3. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
4.2.4. Interest geldmiddelen Wtcg
4.2.5. Beheerskosten CAK
4.2.6. Betaling van zorgaanspraken AWBZ
4.2.7. Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf
4.2.8. Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf
4.2.9. Eigen bijdragen Wmo
4.2.10. Korting Wtcg Wmo
4.2.11. Eigen bijdragen Zorg met Verblijf
4.2.12. Compensatieregeling eigen risico
4.2.13. Interest geldmiddelen AFBZ 9 en Zvf
4.3. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de rechtmatige uitvoering van taken
4.4. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie
4.5. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer
4.6. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen
4.7. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag
4.8. Materialiteit (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid)
4.9. Foutentabel
5. Controleverklaring
5.1. Inleiding
5.2. Goedkeurende controleverklaring ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
5.3. Goedkeurende controleverklaring ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland
6. Samenvattende rapportage accountant
6.1. Inleiding
6.2. Accountantsrapport: assurance deel
6.3. Rapport van feitelijke bevindingen: non-assurance
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK
1. Inleiding
De activiteiten van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) worden met ingang van 1 januari 2013 uitgevoerd door een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO). De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is hierop van toepassing. Voor 1 januari 2013 werden de activiteiten van het CAK uitgevoerd door een Besloten Vennootschap (B.V.).
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben in het Model Jaarverslaggeving CAK 2014 voorschriften opgenomen voor de inrichting van de verantwoordingsdocumenten 2014 van het CAK. Het model bevat modellen waarmee het CAK zijn verantwoordingsdocumenten moet inrichten.
Op grond van artikel 27 en 31 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kan de NZa regels stellen voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag.
Ook heeft dit controleprotocol betrekking op de uitwerking van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, op grond waarvan VWS regels kan stellen voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag.
De regels voor het accountantsonderzoek en voor de inhoud en inrichting van het accountantsverslag hebben VWS en de NZa vastgelegd in dit Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK.
Dit Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK geeft richtlijnen voor het door de externe accountant uit te voeren onderzoek naar de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoording en de rechtmatige uitvoering van de tegemoetkomingsregeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg), de beheerskosten van alle publiekrechtelijke taken van het CAK, de AWBZ , de compensatieregeling eigen risico (CER) als onderdeel van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Het doel van het protocol is niet om de aanpak van het onderzoek voor te schrijven, maar om de kaders te geven waarbinnen het onderzoek moet plaatsvinden.
De externe accountant geeft de uitkomst van zijn onderzoek weer in:
? een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening;
? twee controleverklaringen over de rechtmatigheid bij de twee bestuurlijke verantwoordingen;
? een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).
Het CAK moet de verantwoordingsdocumenten vergezeld van de accountantsproducten vóór 15 maart 1 van het jaar volgende op het verslagjaar toezenden aan VWS en de NZa.
VWS en de NZa maken bij hun toezicht zoveel mogelijk gebruik van de verantwoordingsdocumenten van het CAK en van de controleverklaringen, het accountantsrapport van de externe accountant en de Third Party Mededeling 2 . Daarbij beoordelen VWS en de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stellen op basis van hun bevindingen hun eigen onderzoekswerkzaamheden vast. Op grond van de verzamelde informatie vormen VWS en de NZa zich een oordeel over de rechtmatige en doelmatige uitvoering door het CAK van de Wtcg , de beheerskosten CAK, de AWBZ , de CER, de Wmo en over de rechtmatigheid van de daarmee samenhangende ontvangsten en uitgaven.
De Auditdienst Rijk (ADR) die in opdracht van VWS de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK beoordeelt, brengt daarvan verslag uit aan VWS. De NZa brengt verslag uit van haar bevindingen aan het CAK.
Jaarlijks brengt de ADR een verslag uit aan VWS over de bevindingen met betrekking tot de Wtcg en de beheerskosten van het CAK. VWS neemt het oordeel van de ADR mee bij de vaststelling van de Wtcg geldstromen en de beheerskosten van het CAK over het boekjaar.
Jaarlijks brengt de NZa samenvattende rapporten uit over:
? De rechtmatige uitvoering van de Zvw , vóór 15 februari van het tweede jaar volgend op het verslagjaar. In dit rapport neemt de NZa haar bevindingen op over de uitvoering van de CER door het CAK.
? De rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ en de Wmo door het CAK, de concessiehouders en de AWBZ-verzekeraars, vóór 1 december van het jaar volgend op het verslagjaar.
2. Doel van het accountantsonderzoek
Het accountantsonderzoek bij het CAK bestaat uit de volgende zes deelonderzoeken:
? Een onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening van het CAK.
? Een onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen ten behoeve van VWS, de NZa en het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) opgenomen geldstromen betreffende Wtcg tegemoetkomingen, beheerskosten van het CAK, interest geldmiddelen Wtcg (ten behoeve van VWS) en de geldstromen betreffende betalingen van zorgaanspraken AWBZ , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, korting Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wmo , korting Wtcg Wmo, interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten (AFBZ) 3 en Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en uitkeringen CER (ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut).
? Een onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.
? Een onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.
? Een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen.
? Een onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.
De externe accountant rapporteert over de bevindingen en conclusies van zijn onderzoek in:
? een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening;
? twee controleverklaringen (bij elke bestuurlijke verantwoording één controleverklaring) over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen opgenomen geldstromen;
? een samenvattende rapportage (een accountantsrapport en een rapport van feitelijke bevindingen).Controleverklaring
Het onderzoek naar het financieel verslag leidt tot drie controleverklaringen van de externe accountant.Getrouwheidsverklaring
Hierin geeft de externe accountant aan of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen per 31 december van het verslagjaar en van het resultaat over het verslagjaar.
? Een rechtmatigheidsverklaring voor VWS.
Hierin geeft de externe accountant een verklaring af of de geldstromen betreffende Wtcg tegemoetkomingen, de beheerskosten van het CAK en de interest geldmiddelen Wtcg in de bestuurlijke verantwoording voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid.
? Een rechtmatigheidsverklaring voor de NZa en het Zorginstituut.
Hierin geeft de externe accountant een verklaring af of de geldstromen voor betaling van zorgaanspraken AWBZ , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, korting Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wmo , korting Wtcg Wmo, interest geldmiddelen AFBZ en Zvf en uitkeringen CER in de bestuurlijke verantwoording voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid 4 .
Deze rechtmatigheidsverklaringen zijn alleen bestemd voor VWS, de NZa en het Zorginstituut.Teksten verklaringen
Voor de tekst van de controleverklaring bij de jaarrekening (betreffende de getrouwheid) maakt de externe accountant in de basis gebruik van de standaardteksten van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Voor de tekst van de controleverklaring over de rechtmatigheid maakt de externe accountant gebruik van het model dat in hoofdstuk 5 van dit protocol is opgenomen.Samenvattende rapportage
De samenvattende rapportage bevat de uitkomsten van het onderzoek van de externe accountant naar de hiervoor genoemde zes deelonderzoeken.
De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:
? In het eerste deel, het accountantsrapport, brengt de externe accountant verslag uit over zijn onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen opgenomen geldstromen. Dit deel valt aan te merken als de uitkomst van een assurance-opdracht en betreft de eerste twee deelonderzoeken.
? In het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen, rapporteert de externe accountant over de bevindingen van de vier overige deelonderzoeken:
Het verdient de voorkeur dat de externe accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.
In hoofdstuk 6 wordt de inhoud van de samenvattende rapportage verder uitgewerkt.Third Party Mededeling
In de oordeelsvorming op basis van de Third Party Mededeling legt de externe accountant zijn oordeel vast of binnen het uitvoeringsproces eigen bijdragen Wmo adequate waarborgen aanwezig zijn om de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de beheersdoelstellingen ten behoeve van de uitvoering van de eigen bijdrageregeling Wmo te kunnen waarborgen in het verslagjaar. De beheersdoelstellingen zijn door het management van het CAK vastgesteld. De Third Party Mededeling is uitsluitend bestemd voor het CAK, de gemeenten en haar externe accountants. De Third Party Mededeling maakt onderdeel uit van de oordeelsvorming van de externe accountant.
? het onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;
? het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;
? het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen;
? het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.
Dit deel valt aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht.
3. Procedure onderzoek
De procedure van het onderzoek in het verslagjaar kan als volgt worden weergegeven.Opdracht
Het CAK geeft de externe accountant opdracht om een onderzoek uit te voeren naar:
? de getrouwheid van de jaarrekening van het CAK;
? de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen opgenomen geldstromen inzake Wtcg tegemoetkomingen, de beheerskosten van het CAK en de interest geldmiddelen Wtcg en de geldstromen voor betaling van zorgaanspraken AWBZ , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, korting Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wmo , korting Wtcg Wmo, interest geldmiddelen AFBZ en Zvf en uitkeringen CER;
? of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;
? de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;
? de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen;
? de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.
Bij deze opdracht vormen het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK het uitgangspunt. VWS en de NZa voorzien het CAK en de externe accountant van een exemplaar van het model en het protocol.
? Het CAK en de externe accountant maken voor de uitvoering van het onderzoek afspraken over de werkverdeling. De externe accountant maakt bij zijn onderzoek voor zover mogelijk en effectief gebruik van de interne controlemaatregelen van het CAK.
? De externe accountant voert zijn onderzoek uit volgens het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK. De externe accountant rapporteert aan het CAK over de uitkomsten van zijn onderzoek door middel van een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening, twee controleverklaringen over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen specifiek benoemde geldstromen en een samenvattende rapportage.
? Het CAK stuurt vóór 15 maart 5 van het jaar volgend op het verslagjaar aan VWS en aan de NZa twee exemplaren van de door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening en de gewaarmerkte bestuurlijke verantwoordingen over het verslagjaar, de controleverklaringen en de samenvattende rapportage.
? De NZa en de ADR zullen de review op de werkzaamheden van de externe accountant van het CAK -zo mogelijk- om praktische redenen gelijktijdig uitvoeren. De NZa en de ADR stemmen het tijdstip van de werkzaamheden onderling af en nemen over dit tijdstip vooraf contact op met het CAK en de externe accountant. De NZa en de ADR kunnen zonder verdere tussenkomst van elkaar en het CAK contact opnemen met de externe accountant over eventueel aanvullend te verstrekken informatie en over vaktechnische aangelegenheden.
? De ADR beoordeelt in opdracht van het ministerie van VWS de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van de Wtcg en de beheerskosten CAK. Hiertoe zal de ADR een review uitvoeren op de werkzaamheden van de externe accountant. De NZa voert haar onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige uitvoering van de AWBZ en de Wmo en naar de volledige, juiste en tijdige uitkering van de CER door het CAK uit op de locatie van het CAK. De NZa neemt voor het tijdstip van onderzoek vooraf contact op met het CAK.
? De NZa maakt bij haar onderzoek zoveel mogelijk gebruik van de werkzaamheden van de externe accountant. Hiertoe beoordeelt de NZa of de externe accountant het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK volledig en juist heeft gevolgd. Daarbij beoordeelt de NZa de toereikendheid van de door de externe accountant uitgevoerde werkzaamheden en stelt op basis van haar bevindingen haar eigen onderzoekswerkzaamheden vast.
? De ADR en de NZa koppelen onafhankelijk van elkaar hun bevindingen van de review op de werkzaamheden van de externe accountant schriftelijk terug aan de externe accountant.
? Na verwerking van de reactie van de externe accountant op de bevindingen rapporteert de ADR over zijn bevindingen aan het ministerie van VWS.
? VWS neemt het oordeel van de ADR mee in de vaststelling van de Wtcg geldstromen en de beheerskosten van het CAK over 2014.
? De NZa stelt een conceptrapport Uitvoering AWBZ, CER en Wmo over het verslagjaar op. In dit conceptrapport neemt de NZa de bevindingen en conclusies op over de uitvoering van de taken in het kader van de AWBZ , de Zvw en de Wmo in het verslagjaar door het CAK. De NZa bespreekt het conceptrapport met het CAK. Het CAK kan in een formele hoorprocedure reageren op de bevindingen en conclusies in het rapport.
? De Raad van Bestuur van de NZa stelt de definitieve versie van het rapport vast. De NZa stuurt deze versie toe aan het CAK. De NZa stuurt het rapport ook toe aan het ministerie van VWS en aan het Zorginstituut in verband met de uitvoering van hun taken voor het CAK.
? De bevindingen met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek verwerkt de NZa in het samenvattend Rapport Uitvoering AWBZ door de AWBZ verzekeraars, de concessiehouders en het CAK. Over de bevindingen met betrekking tot de uitkering van de CER neemt de NZa een samenvatting op in het samenvattend rapport Uitvoering Zvw.
4.1. Object van het onderzoek
Het object van onderzoek zijn de door het CAK opgestelde verantwoordingsdocumenten:Jaarverslag
In het jaarverslag zijn minimaal opgenomen het uitvoeringsverslag van het Bestuur, de jaarrekening van het CAK en de overige gegevens (waaronder de getrouwheidsverklaring). De jaarrekening bestaat uit een balans, een exploitatierekening en een toelichting op de balans en de exploitatierekening.Bestuurlijke (rechtmatigheids)verantwoordingen 6
Voor het jaar 2014 brengt het CAK twee afzonderlijke bestuurlijke verantwoordingen uit, één bestuurlijke verantwoording voor VWS en één bestuurlijke verantwoording voor de NZa en het Zorginstituut.
In de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording voor VWS legt het CAK verantwoording af over het gevoerde financieel beheer en over de borging van de rechtmatigheid van de baten en lasten voortkomend uit de geldstromen:
? tegemoetkomingen Wtcg ;
? interest geldmiddelen Wtcg ;
? beheerskosten van het CAK.
In de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording voor de NZa en het Zorginstituut legt het CAK verantwoording af over het gevoerde financieel beheer en over de borging van de rechtmatigheid van de baten en lasten voortkomend uit de geldstromen:
? zorgaanspraken AWBZ ;
? eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf;
? korting Wtcg Zorg zonder Verblijf;
? eigen bijdragen Wmo ;
? korting Wtcg Wmo;
? eigen bijdragen Zorg met Verblijf;
? uitkeringen CER;
? interest geldmiddelen AFBZ en Zvf.
In de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoordingen wordt gebruik gemaakt van de matrices bestuurlijke verantwoording en het schema kortingen Wtcg . In deze matrices en het schema zijn opgenomen de geldstromen binnen de Wtcg , beheerskosten CAK, AWBZ , de CER en de Wmo waarbij het CAK betrokken is en de bestuurlijke verantwoording van het CAK daarover.
Het normenkader voor deze verantwoordingen wordt gevormd door de Regeling verslaglegging AWBZ en het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
4.2.1. Het begrippenkader
Het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatige uitvoering van de Wtcg , beheerskosten CAK, de AWBZ, de CER en de Wmo is gericht op het vaststellen of:
? De jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het vermogen per ultimo boekjaar en van het resultaat over het http://wetten.overheid.nl/BWBR0025003/geldigheidsdatum_24-11-2014 boekjaar.
? De specifiek benoemde geldstromen Wtcg , beheerskosten CAK, de AWBZ , CER en Wmo in de jaarrekening en de bestuurlijke verantwoordingen voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de bepalingen in de relevante wet- en regelgeving en met de bepalingen zoals die in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK zijn uitgewerkt.Rechtmatigheid
Voor het onderzoek naar de rechtmatigheid is de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van belang. Rechtmatigheid in algemene zin wil zeggen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. Een proces, of de uitkomsten daarvan, voldoet wel of niet aan de interne of externe regels die van kracht zijn. In die zin is rechtmatigheid een absoluut begrip. De concrete invulling van het begrip is echter afhankelijk van de gekozen normstelling, de aard en reikwijdte van de regelgeving, het soort organisatie en het karakter van het betreffende proces of de uitkomst daarvan. Rechtmatigheid vormt dus een begrip dat gekoppeld is aan het object van onderzoek.
In het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK is het rechtmatigheidsbegrip in detail uitgewerkt. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen financiële en procedurele rechtmatigheid en tussen directe en gebruikersverantwoordelijkheid. Het model geeft ook aan welke randvoorwaarden bij de invulling van het rechtmatigheidsbegrip van toepassing zijn. De externe accountant hanteert de begripsomschrijvingen uit het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK als uitgangspunt voor het rechtmatigheidsonderzoek dat hij uitvoert.
Het rechtmatigheidsbegrip bij het CAK is gekoppeld aan de specifieke taken en verantwoordelijkheden van het CAK. Het CAK verantwoordt zich uitsluitend over taken waarvoor het CAK verantwoordelijk is en waarbij het CAK de mogelijkheid heeft om zaken te beïnvloeden of bij te sturen. Als het CAK deze taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, dan zijn de processen die daaraan zijn gekoppeld en de geldstromen die daaruit voortvloeien rechtmatig. Het CAK voert zijn taken in het kader van de Wtcg , de beheerskosten CAK, de AWBZ , de CER en de Wmo dan rechtmatig uit. De baten en lasten die daarmee samenhangen, zijn als rechtmatig aan te merken.
In het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK zijn de taken van het CAK beschreven.
De volgende taken en bijbehorende geldstromen kunnen worden onderscheiden:
? tegemoetkomingen Wtcg ;
? interest geldmiddelen Wtcg ;
? beheerskosten van het CAK;
? zorgaanspraken AWBZ ;
? eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf;
? korting Wtcg Zorg zonder Verblijf;
? eigen bijdragen Wmo ;
? korting Wtcg Wmo ;
? eigen bijdragen Zorg met Verblijf;
? uitkeringen CER;
? interest geldmiddelen AFBZ en Zvf.
In de volgende paragrafen zijn de accountantswerkzaamheden met betrekking tot elk van de taken en geldstromen opgenomen.
4.2.2. Wet- en regelgeving
Specifiek moet de externe accountant aandacht besteden aan (gewijzigde) wet- en regelgeving en de implementatie hiervan binnen het CAK. Voor het verantwoordingsjaar 2014 moet onder andere aandacht besteed worden aan de inkomensafhankelijkheid in het kader van de Wtcg en de berekening van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf in de AWBZ .
4.2.3. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten
Vaststelling en betaling aanspraken tegemoetkomingen Wtcg
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de vaststelling en betaling van aanspraken tegemoetkoming Wtcg het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
In artikel 3, eerste en tweede lid, van de Wtcg is vastgelegd dat het CAK de tegemoetkoming aan rechthebbenden moet vaststellen en voor het einde van het kalenderjaar, volgend op het jaar waarop de tegemoetkoming betrekking heeft, moet uitbetalen. Het CAK is verantwoordelijk voor het bepalen van dit recht aan de hand van de per uitkeringsjaar namens de zorgverzekeraars, indicatieorganen, colleges van burgemeester en wethouders en de Belastingdienst aangeleverde gegevens.
De concrete invulling van het begrip rechtmatigheid voor deze taak is weergegeven in hoofdstuk 2 van het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt vast dat het CAK de aanspraken op de tegemoetkoming Wtcg volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en uitbetaald, gegeven haar verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt daarbij vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van VWS opgenomen informatie een juist beeld geeft van de vaststelling en uitbetaling van de aanspraken tegemoetkoming Wtcg . De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens hierbij geldt 1% van het totaal aan mutaties (Wtcg betalingen) in rekening-courant met 's Rijks schatkist.Steekproef Wtcg
Ten aanzien van de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven wordt in opdracht van VWS door een externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Hierover wordt gerapporteerd door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Op basis van dit rapport vormt VWS zich een oordeel over de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven.
Dit oordeel wordt door de ADR beoordeeld in het kader van de wettelijke taak betreffende de jaarrekening van VWS. Hiertoe wordt door de ADR een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek uitvoert. De bevindingen uit het review worden door de ADR gerapporteerd aan VWS en de externe accountant. Indien de ADR het niet eens is met het oordeel van VWS betreffende de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven, dan komt dit tot uitdrukking in de verantwoording van VWS, vooral in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Indien de ADR het eens is met het oordeel, wordt er niets opgenomen in de bedrijfsvoeringsparagraaf. Dit is een impliciete akkoordbevinding.
VWS deelt het oordeel betreffende de rechtmatigheid van de Wtcg uitgaven mee aan het CAK door middel van een brief, waarin ook de bevindingen van de review van de ADR tot uitdrukking komen. Het CAK neemt dit oordeel onverkort over door de brief onderdeel te maken van de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording.
Het CAK verantwoordt zich in haar bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording door aan te geven welke maatregelen zij heeft getroffen en wat de uitkomsten zijn uit de processen, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK (deel I Verantwoordingsinformatie VWS) . Het CAK beschrijft uitsluitend datgene wat valt binnen haar verantwoordelijkheidsgebied, zoals uiteengezet in dit model. Daarnaast schrijft het CAK onverkort het oordeel van de minister uit in de bestuurlijke verantwoording, inclusief alle bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. De directie van het CAK draagt behoudens voornoemde overname van gegevens geen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor dit gedeelte van de verantwoording.
De externe accountant van het CAK voert zijn controle uit ten aanzien van de bestuurlijke verantwoording en voorziet deze van een verklaring, zoals vastgelegd in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK (deel I Verantwoordingsinformatie VWS) en het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK. Dit protocol beschrijft de werkzaamheden die de externe accountant moet uitvoeren. De externe accountant stelt in aanvulling hierop alleen vast dat het CAK zich over het totaaloordeel van de Wtcg heeft verantwoord volgens bovenstaande werkwijze, maar de inhoudelijke toets wordt hiervan uitgesloten.
In aanvulling op het bovenstaande wordt de externe accountant van het CAK geadviseerd kennis te nemen van het oordeel van de minister, inclusief de bevindingen, zoals opgenomen in de brief van VWS. Dit om te bepalen of er bevindingen in staan die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van het CAK inzake de Wtcg . Deze bevindingen kan de externe accountant eventueel betrekken in zijn oordeelsvorming over de taken van het CAK voor wat betreft de Wtcg.
Wtcg van Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK">
4.2.4. Interest geldmiddelen Wtcg
De externe accountant beoordeelt of er sprake is van interestopbrengsten geldmiddelen Wtcg . De externe accountant beoordeelt daarbij of deze interestopbrengsten volledig worden afgedragen aan het ministerie van VWS (zie Model Jaarverslaggeving 2014 CAK ).
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van VWS opgenomen informatie een juist beeld geeft van deze interest. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie wordt uitgegaan van 1% van het totaal aan mutaties in rekening-courant met ’s Rijks schatkist.
4.2.5. Beheerskosten CAK
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de beheerskosten CAK het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De beheerskosten van het CAK bestaan uit een aantal componenten 7 :
? Beheerskosten voor het uitvoeren van de tegemoetkomingsregeling Wtcg .
? Beheerskosten voor het uitvoeren van de taken voor de AWBZ .
? Beheerskosten voor het uitvoeren van de CER.
? Beheerskosten voor het uitvoeren van de Wmo .
Eerdergenoemde beheerskosten worden door de minister van VWS vastgesteld.
De externe accountant beoordeelt:
? De methodiek voor de toerekening van de beheerskosten aan de publiekrechtelijke taken voor de Wtcg , de AWBZ , de Wmo en de CER. Dit houdt in dat hij beoordeelt of de beheerskosten volgens bedrijfseconomische grondslagen, volgens een bestendige gedragslijn en op basis van consistente verdeelsleutels zijn toegerekend.
? De eventuele onderbouwing van wijzigingen in de toerekeningmethodiek ten opzichte van het voorgaande verslagjaar.
? De juistheid en volledigheid van de verantwoorde beheerskosten Wtcg , AWBZ , Wmo en CER en de opbrengsten vanuit de Wmo .
? De juistheid van de resultaatbestemming (juiste toerekening van resultaten aan de publiekrechtelijke reserves Wtcg , AWBZ , Wmo en CER).
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording voor VWS opgenomen informatie een juist beeld geeft van de beheerskosten. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van een goedkeuringstolerantie van 1% van de verantwoorde beheerskosten.Europese Aanbestedingsrichtlijnen
Het voldoen aan de Europese Aanbestedingsrichtlijnen wordt gerekend tot de financiële rechtmatigheid. Dat wil zeggen dat geconstateerde afwijkingen van de richtlijnen gevolgen hebben voor de financiële rechtmatigheid. De externe accountant betrekt dit in zijn rechtmatigheidsoordeel en maakt verder melding van geconstateerde afwijkingen van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen in de rapportage over het gevoerde financiële beheer (zie Model Jaarverslaggeving 2014 CAK ).Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
Als de in de beheerskosten opgenomen beloningen per functie uitkomen boven de norm volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) maakt het CAK hiervan melding in de bestuurlijke verantwoording. De externe accountant toetst of een en ander volgens het Controleprotocol WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 is verwerkt.
AWBZ van Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK">
4.2.6. Betaling van zorgaanspraken AWBZ
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de betaling van zorgaanspraken AWBZ het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant controleert de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de betalingen in opdracht van en namens de zorgverzekeraars, het Zorginstituut en de zorgkantoren en de daartegenover staande afrekeningen met het AFBZ.
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut opgenomen informatie een juist beeld geeft van het rechtmatig betalen van zorgaanspraken AWBZ . De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar.
4.2.7. Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd.Volledigheid
Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.Juistheid
Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures. Het begrip juistheid heeft ook betrekking op de juiste toepassing van het anti-cumulatiebeding.Tijdigheid
Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen. De NZa hanteert de termijn van maximaal acht weken voor de invulling van het begrip tijdigheid.
Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens door de zorgaanbieders, de GBA en de Belastingdienst in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer.Inning eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf
De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’.
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van de NZa opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf. De externe accountant neemt zijn bevindingen, over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf.
4.2.8. Korting Wtcg Zorg zonder Verblijf
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt vast dat het CAK de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd.Volledigheid
Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf.Juistheid
Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf volgens de geldende wet- en regelgeving.Tijdigheid
Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. De voorwaarde die hierbij geldt, is dat er sprake moet zijn van een factuur in het kader van een eigen bijdrage.
Voor de aanlevering van de benodigde gegevens door partijen geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens aan informatieleveranciers.
Onrechtmatigheden en onzekerheden worden gekwantificeerd en opgenomen in een foutentabel. De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. De externe accountant stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording voor de NZa opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en de afdrachten van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf. De externe accountant neemt zijn bevindingen over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en de afdrachten van de kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de opgelegde kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf.
Wmo van Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK">
4.2.9. Eigen bijdragen Wmo
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Wmo het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK.
De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd.Volledigheid
Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot opgelegde eigen bijdragen.Juistheid
Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens de door de gemeenten aangeleverde parameters en de door de zorgaanbieders en gemeenten aangeleverde zorg en hulpmiddelen. Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures.Tijdigheid
Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat facturering moet plaatsvinden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Deze acht weken termijn is opgebouwd uit zes weken voor facturering en twee weken voor het versturen van alle facturen. De NZa hanteert de termijn van maximaal acht weken voor de invulling van het begrip tijdigheid.
Voor de gegevens van de zorgaanbieders, de gemeenten, de GBA en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens door de zorgaanbieders, de gemeenten, de GBA en de Belastingdienst in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer.Inning eigen bijdragen Wmo
De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Wmo volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’. Vanaf het moment dat het CAK een ZBO is geworden wordt dit protocol niet meer geaccordeerd door het Zorginstituut en is er geen sprake meer van een onafhankelijke normstelling. De externe accountant houdt hiermee rekening tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en beoordeelt eveneens procedureel de totstandkoming van het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’.
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo . De externe accountant neemt zijn bevindingen, over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Wmo op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo .
Wtcg Wmo van Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK">
4.2.10. Korting Wtcg Wmo
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de kortingen Wtcg Wmo het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt vast dat het CAK de kortingen Wtcg Wmo volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd.Volledigheid
Volledigheid betekent dat het CAK alle binnengekomen gegevens in zijn geheel heeft afgewikkeld tot kortingen Wtcg Wmo.Juistheid
Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de kortingen Wtcg Wmo volgens de geldende wet- en regelgeving.Tijdigheid
Hierbij gaat het om de interne doorlooptijd tot en met het versturen van de facturen. Het CAK hanteert als interne norm dat de factuur moet zijn verzonden binnen maximaal acht weken nadat alle benodigde gegevens aanwezig zijn. De voorwaarde die hierbij geldt, is dat er sprake moet zijn van een factuur in het kader van een eigen bijdrage.
Voor de aanlevering van de benodigde gegevens door partijen geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens aan informatieleveranciers.
Onrechtmatigheden en onzekerheden worden gekwantificeerd en opgenomen in een foutentabel. De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van de controleverklaring. De externe accountant stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording voor de NZa opgenomen informatie een juist beeld geeft van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en de afdrachten van de kortingen Wtcg Wmo . De externe accountant neemt zijn bevindingen over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de ontvangen voorschotten, de rechtmatige vaststelling, de oplegging, de afboekingen, de verrekening van kortingen en afdrachten van de kortingen Wtcg Wmo op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de opgelegde kortingen Wtcg Wmo .
4.2.11. Eigen bijdragen Zorg met Verblijf
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de eigen bijdragen Zorg met Verblijf het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en opgelegd.Volledigheid
Volledigheid heeft betrekking op het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot opgelegde eigen bijdragen.Juistheid
Juistheid heeft als norm het juist opleggen van de eigen bijdrage volgens het Bijdragebesluit Zorg en de specifieke circulaires van het Zorginstituut (zie bijlage 2 van deel II van het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK) . Het betreft vooral de juistheid van het berekeningsproces volgens de juiste procedures.Tijdigheid
Het CAK hanteert als interne norm dat, zodra alle opnamegegevens aanwezig zijn, binnen acht weken tot facturering wordt overgegaan. De NZa hanteert deze interne norm van acht weken voor de invulling van het begrip tijdigheid.
Voor de gegevens van de zorgkantoren, de GBA, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Belastingdienst geldt gebruikersverantwoordelijkheid. De directe verantwoordelijkheid voor de aanlevering en terugkoppeling van de gegevens ligt bij de informatieleveranciers. Problemen bij de aanlevering en terugkoppeling van gegevens vallen buiten het rechtmatigheidsbegrip. De externe accountant besteedt wel aandacht aan eventuele problemen in het verslagjaar met betrekking tot de aanlevering en terugkoppeling van gegevens door de zorgkantoren, de GBA, het UWV, de SVB en de Belastingdienst in zijn rapportage over het gevoerde financiële beheer.Inning eigen bijdragen Zorg met Verblijf
De externe accountant stelt vast dat het CAK de eigen bijdragen Zorg met Verblijf volledig, juist en tijdig heeft geïnd in overeenstemming met het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’. Vanaf het moment dat het CAK een ZBO is geworden wordt dit protocol niet meer geaccordeerd door het Zorginstituut en is er geen sprake meer van een onafhankelijke normstelling. De externe accountant houdt hiermee rekening tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden en beoordeelt eveneens procedureel de totstandkoming van het ‘Protocol kwijtschelden en oninbaar verklaren EB-regelingen’.
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van de NZa en het Zorginstituut opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf. De externe accountant neemt zijn bevindingen, over de volledigheid, juistheid en tijdigheid van de vaststelling, oplegging en inning van de eigen bijdragen Zorg met Verblijf op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende rapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de mutatiestroom. Als grens geldt hierbij 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf.
4.2.12. Compensatieregeling eigen risico
Uitkering compensatieregeling eigen risico
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de uitkeringen compensatieregeling eigen risico het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
Het begrip rechtmatigheid speelt pas een rol vanaf het moment van het ontvangen van de aan te leveren persoonsgegevens door de zorgverzekeraars, door het CAK zelf en door de klant. Het CAK heeft niet de taak om vast te stellen dat de persoonsgegevens volledig, juist en tijdig bij het CAK worden aangemeld.
Het CAK voert de taak rechtmatig uit, als het proces vanaf het ontvangen van de persoonsgegevens tot en met de uitbetaling van het bedrag volledig, juist en tijdig worden uitgevoerd en wanneer de afrekening van de verrichte betalingen met het Zvf volledig, juist en tijdig plaatsvindt.
De externe accountant maakt bij zijn rechtmatigheidsonderzoek onderscheid tussen enerzijds het proces van vaststelling van de uitkeringen en anderzijds de uitbetaling daarvan. De externe accountant richt zich op de aspecten volledigheid, juistheid en tijdigheid.
De externe accountant stelt vast dat het CAK de uitkeringen CER volledig, juist en tijdig heeft vastgesteld en uitbetaald.Volledigheid
Volledigheid heeft hier de betekenis van het volledig afwikkelen van alle binnengekomen gegevens tot de volledige bepaling van rechthebbenden en de volledige bepaling van de vastgestelde uitkeringen.Juistheid
Juistheid heeft als norm het juist uitbetalen van de uitkering.Tijdigheid
Tijdigheid heeft als norm dat de verzekerden jaarlijks voor het einde van het kalenderjaar jegens het CAK recht hebben op de uitkering.
Het CAK hanteert als interne norm een betaaltermijn van maximaal vier weken. Voor een nadere uitwerking wordt verwezen naar het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording voor de NZa en het Zorginstituut opgenomen informatie een juist beeld geeft van de rechtmatige uitkering van CER-gelden. De externe accountant neemt zijn bevindingen, op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie is de mutatiestroom het uitgangspunt. Als grens geldt hierbij 1% van de totaal uitgekeerde CER-gelden.Steekproef CER
Ten aanzien van de rechtmatigheid van de CER uitgaven wordt in opdracht van VWS door een externe accountant een steekproefonderzoek uitgevoerd. Dit steekproefonderzoek is sinds medio 2012 verankerd in wet- en regelgeving.
Een externe accountant rapporteert hierover door middel van een rapport van feitelijke bevindingen aan VWS. Door de NZa wordt er een review uitgevoerd op de werkzaamheden van de externe accountant die het steekproefonderzoek heeft uitgevoerd.
De NZa vormt zich een oordeel over de steekproef CER. De NZa brengt een afzonderlijk rapport uit waarin het oordeel van de NZa over de rechtmatigheid van de CER naar aanleiding van de beoordeling van de steekproef is opgenomen. Het rapport van de NZa wordt verstrekt aan VWS en aan het CAK. Het CAK is niet verplicht op grond van de wet- en regelgeving om het oordeel over de steekproef CER op te nemen in haar verantwoordingsdocumenten.
In aanvulling op het bovenstaande wordt de externe accountant van het CAK geadviseerd kennis te nemen van het oordeel van de NZa over de rechtmatigheid van de CER naar aanleiding van de beoordeling van de steekproef CER, zoals opgenomen in het specifieke rapport van de NZa aan het CAK. Dit om te bepalen of er bevindingen in staan die invloed kunnen hebben op de werkzaamheden van het CAK inzake de CER. Deze bevindingen kan de externe accountant betrekken in zijn oordeelsvorming over de taken van het CAK voor wat betreft de CER.
9 en Zvf van Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK">
4.2.13. Interest geldmiddelen AFBZ 9 en Zvf
De externe accountant hanteert voor zijn onderzoek naar de interest geldmiddelen AFBZ en Zvf het normenkader zoals uiteengezet in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
De externe accountant beoordeelt of interestopbrengsten AFBZ en Zvf volledig zijn afgedragen aan het AFBZ en het Zvf. De externe accountant stelt vast of geconstateerde onrechtmatigheden en onzekerheden invloed hebben op de strekking van zijn controleverklaring. Hij stelt vast of de in de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van de NZa opgenomen informatie een juist beeld geeft van de volledigheid van de verantwoording en gedane afdracht van gelden aan het AFBZ en het Zvf. De externe accountant neemt zijn bevindingen op in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage.
Voor de goedkeuringstolerantie gaat de externe accountant uit van de grens van 1% van het totaal van de verantwoorde interestmiddelen AFBZ en Zvf.
4.3. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de rechtmatige uitvoering van taken
Als het CAK alle taken in overeenstemming met de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving uitvoert, kunnen de daaraan gekoppelde processen als rechtmatig worden aangemerkt. Er is dan sprake van een rechtmatige uitvoering van de taken in het kader van de Wtcg , de beheerskosten CAK, de AWBZ , de CER en de Wmo .
De toetsingscriteria voor de taken zijn in de vorige paragraaf uitgewerkt. De externe accountant kan zijn rapportage over de rechtmatige uitvoering van de taken in het kader van de Wtcg , de beheerskosten CAK, de AWBZ , de CER en de Wmo combineren met de rapportage van zijn bevindingen over de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoording (zie paragraaf 4.2).
4.4. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie
Bij het begrip doelmatigheid gaat het in dit kader om de vraag of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan eisen van doelmatigheid. Een organisatie is in het algemeen doelmatig als er een goed evenwicht is tussen doelstellingen, ingezette middelen en geleverde prestaties. Het is niet aan de externe accountant om dit evenwicht te bepalen. De externe accountant kan zich wel een oordeel vormen over de inrichting van de betreffende systemen, het totstandkomingsproces van de gebruikte informatie en de kwaliteit van de informatie zelf indien hiervoor duidelijke normen aanwezig zijn.
Bij het onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid voert de externe accountant onderzoek uit naar:
? de procedurele totstandkoming van het door het CAK uitgewerkte toetsingskader over doelmatigheid zoals opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK . De externe accountant stelt in dit verband vast of de organisatie een toetsingskader hanteert die in elk geval rekening houdt met de genoemde minimumeisen in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK;
? of volgens dit toetsingskader verantwoording is afgelegd in de bestuurlijke verantwoordingen over het jaar 2014 van het CAK.
De minimumeisen voor het toetsingskader zijn nader uitgewerkt in paragraaf 2.3 en paragraaf 7.3 van het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK.
De externe accountant legt zijn bevindingen vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.
4.5. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer
Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van het financieel verslag voert de externe accountant onderzoek uit naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer, zoals dit verwoord is in de bestuurlijke verantwoordingen over het jaar 2014 van het CAK. Behalve beheershandelingen omvat financieel beheer de vastlegging daarvan in de administratie. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:Financieel beheer
Financieel beheer is het geheel van beslissingen, handelingen en regels dat bedoeld is voor de sturing en beheersing van de financiële transacties en saldi waarvoor het Bestuur van het CAK (mede)verantwoordelijkheid draagt, en voor de controle daarop en de verantwoording daarover.Ordelijk
Het financieel beheer is ordelijk als het in overeenstemming is met de in de administratieve organisatie en interne beheersing vastgelegde procedures en het voldoet aan de bestaande wet- en regelgeving. Belangrijke kenmerken van een ordelijk gevoerd financieel beheer zijn onder andere: transparantie, administratieve accuratesse, adequate functiescheiding en verantwoordelijkheidsverdelingen, tijdigheid van verwerking, goede dossiervorming en duidelijke management-rapportages.Controleerbaar
Financieel beheer is controleerbaar als de beschikbare informatie de controlerende instanties van een organisatie in staat stelt om de besluitvorming en de administratieve verwerking inclusief de interne controle te reconstrueren en te beoordelen. Hierdoor kunnen de externe accountant, de ADR en de NZa de controle achteraf op een effectieve manier uitvoeren.
Het CAK verantwoordt zich over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer in de bestuurlijke verantwoordingen over het jaar 2014. Hierin geeft het CAK aan welke maatregelen het gedurende het jaar heeft getroffen om de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken te waarborgen. In het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK zijn de aandachtspunten voor de verantwoording over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het financieel beheer opgenomen. Ingeval van tekortkomingen geven de bestuurlijke verantwoordingen aan wat de invloed daarvan is op de rechtmatigheid en welke verbeteracties zijn of worden uitgevoerd.
De externe accountant toetst de bestuurlijke verantwoordingen over het jaar 2014 van het CAK over het gevoerde financieel beheer aan zijn eigen bevindingen uit het onderzoek naar de rechtmatigheid van het financieel verslag en naar de rechtmatige uitvoering van de Wtcg , de beheerskosten CAK, de AWBZ , de CER en de Wmo .
De externe accountant geeft zijn bevindingen weer in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage. Daarbij besteedt hij in ieder geval aandacht aan de volgende aspecten:
? het gevoerde beleid;
? naleving van de wet- en regelgeving;
? de administratieve organisatie en interne beheersing;
? de geautomatiseerde gegevensverwerking;
? misbruik en oneigenlijk gebruik.
4.6. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen
De externe accountant moet vaststellen of de bestuurlijke verantwoordingen zijn opgesteld in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK. Zijn bevindingen legt hij vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.
4.7. Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag
De externe accountant moet vaststellen of het uitvoeringsverslag is opgesteld in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK . Zijn bevindingen legt hij vast in het onderdeel rapport van feitelijke bevindingen van de samenvattende accountantsrapportage.
4.8. Materialiteit (betrouwbaarheid en nauwkeurigheid)
Om te kunnen vaststellen of aan de financiële rechtmatigheidseisen is voldaan, moet de externe accountant van de volgende goedkeuringstoleranties uitgaan: Wtcg Wtcg Wtcg AWBZ Wtcg Wtcg Wtcg Wmo Wtcg Tabel 1. Goedkeuringstoleranties
Controledeelgebied Tolerantie
Tegemoetkomingen 1% van het totaal aan mutaties ( betalingen) in rekening-courant met ’s Rijks schatkist
Interest geldmiddelen 1% van het totaal aan mutaties in rekening-courant met ’s Rijks schatkist
Beheerskosten van het CAK 1% van de verantwoorde beheerskosten
Zorgaanspraken 1% van de AWBZ-betalingen in het verslagjaar
Eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf
Korting Zorg zonder Verblijf 1% van de opgelegde kortingen Zorg zonder Verblijf
Eigen bijdragen Wmo 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Wmo
Korting 1% van de opgelegde kortingen Wmo
Eigen bijdragen Zorg met Verblijf 1% van de in totaal opgelegde eigen bijdragen Zorg met Verblijf
Uitkeringen CER 1% van de in totaal uitgekeerde CER-gelden
Interest geldmiddelen AFBZ en Zvf 1% van het totaal van de verantwoorde interestmiddelen AFBZ en Zvf

Bron: VWS en NZa
Om de mate te kunnen bepalen waarin de rechtmatigheid is gewaarborgd, moet de externe accountant uitgaan van de hierna opgenomen normen. Deze normen zijn gebaseerd op de normen voor departementale auditdiensten. 1[10] Tabel 2. Uitspraak over de mate waarin rechtmatigheid is gewaarborgd
  Rechtmatigheid is gewaarborgd Rechtmatigheid met beperking Geen oordeel over rechtmatigheid Rechtmatigheid niet gewaarborgd
Fouten in de verantwoording ? 1% > 1% ? 3% > 3%
Onzekerheden in de verantwoording ? 3% > 3% ?10% > 10%
Soort controleverklaring Goedkeurend Met beperking Oordeelonthouding Afkeurend

Bron: normen voor departementale auditdiensten
Van een fout in de verantwoording is sprake wanneer gebleken is dat ? een gedeelte van ? een post niet in overeenstemming is met één of meer aspecten van de wet- en regelgeving van de Wtcg , de beheerskosten AWBZ, de AWBZ , de CER of de Wmo .
Een onzekerheid in de verantwoording doet zich voor als gebleken is dat onvoldoende informatie beschikbaar is om een ? gedeelte van een ? post als rechtmatig of onrechtmatig aan te merken; kortom, als onzekerheid bestaat over de (on-)rechtmatigheid van de post.
De rechtmatigheid van een post is gewaarborgd als met een betrouwbaarheid van 95% de bewering juist is dat de financiële verantwoording geen grotere fout bevat dan de genoemde goedkeuringstolerantie.
Voor zover het de rechtmatigheid betreft, worden fouten in absolute zin opgevat. Saldering van fouten is niet toegestaan. Bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van posten die tussen het einde van het kalenderjaar en de afsluitdatum van de financiële verantwoording zijn ontvangen, hanteert de externe accountant dezelfde goedkeuringstolerantie als bij zijn getrouwheidsonderzoek. Ditzelfde geldt voor het onderzoek naar de schattingen van de posten die na de afsluitdatum nog moeten worden ontvangen.
Het CAK moet geconstateerde fouten in principe corrigeren in het financieel verslag. Onzekerheden in het verslag moet het CAK zoveel mogelijk kwantificeren. Het CAK moet fouten waarvan het niet mogelijk is om ze te corrigeren toelichten in de bestuurlijke verantwoordingen. Dit geldt ook voor geconstateerde onzekerheden over de rechtmatigheid. Het CAK geeft hierbij de verbeteracties aan die het denkt te starten of heeft gestart om de geconstateerde structurele fouten in de toekomst te voorkomen.
4.9. Foutentabel
De externe accountant neemt in het eerste (assurance) deel van de samenvattende rapportage, het accountantsrapport, een foutentabel op. Geconstateerde fouten die niet gecorrigeerd zijn, moeten – ongeacht hun omvang – in de foutentabel worden vermeld. Met het oog op een adequate onderbouwing van het rechtmatigheidsoordeel is het noodzakelijk dat de externe accountant fouten en onzekerheden zoveel mogelijk kwantificeert. Tabel 3. Foutentabel (in € 1.000)
  Incidenteel Structureel Totaal
Fouten in de verantwoording      
Onzekerheden in de verantwoording      

Bron: VWS en NZa
Bij de tabel geeft de externe accountant een toelichting waarin hij aangeeft wat de oorzaak van de fouten en onzekerheden is.
Bij fouten in de verantwoording kan onderscheid worden gemaakt in incidentele en structurele fouten.
Van een incidentele fout is sprake als het gaat om een toevallige fout. Kenmerkend voor incidentele fouten is dat deze fouten zich in principe niet zullen herhalen.
Van een structurele fout is sprake als de oorzaak van de fout gelegen is in ? onderdelen van ? het uitvoeringssysteem van de wettelijke taken. Daardoor kunnen deze fouten een ? zeker ? herhalingskarakter vertonen. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op onzekerheden in de controles.
De externe accountant neemt fouten en/of onzekerheden beneden € 10.000 niet afzonderlijk op in de foutentabel, maar als één bedrag. In het accountantsdossier neemt hij deze fouten en onzekerheden wel gespecificeerd op.
VWS en de NZa verwachten dat het CAK fouten en onzekerheden analyseert en corrigeert in het eerstvolgende kalenderjaar. VWS en de NZa verwachten van de externe accountant dat hij bij zijn accountantsonderzoek nagaat of het CAK geconstateerde fouten en onzekerheden heeft geanalyseerd en gecorrigeerd. De externe accountant rapporteert hierover in het onderdeel accountantsrapport van de samenvattende accountantsrapportage. Wanneer geen correctie plaatsvindt, moet het CAK dit duidelijk motiveren.
5.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de door de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vastgestelde voorbeeldteksten opgenomen van de goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. De strekking van het oordeel kan behalve goedkeurend ook met beperking, met oordeelonthouding of afkeurend zijn.
5.2. Goedkeurende controleverklaring ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING
Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aan: OpdrachtgeverOpdracht
Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van het CAK te Den Haag gecontroleerd. Deze verantwoording bestaat uit de aandachtspunten bestuurlijke verantwoording, de matrix bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording en de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014.Verantwoordelijkheid van het Bestuur
Het Bestuur van het CAK is verantwoordelijk voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in overeenstemming met de bepalingen van de wet- en regelgeving inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , zoals geïdentificeerd in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK en in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weergegeven geldstromen inzake de tegemoetkomingsregeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , de beheerskosten CAK en de interest geldmiddelen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weergegeven geldstromen inzake de tegemoetkomingsregeling Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , de beheerskosten CAK en de interest geldmiddelen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten geen afwijkingen van materieel belang bevatten.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het CAK. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Bestuur van het CAK gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.Oordeel
Naar ons oordeel voldoet de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
Voorts zijn wij van oordeel dat de op de pagina's .. tot en met .. van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoorde geldstromen ‘Aanspraken op tegemoetkoming Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ’, ‘Beheerskosten CAK’ en ‘Interest geldmiddelen Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten’ voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten opgenomen bepalingen, zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK.Basis voor verantwoording en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op pagina ... in de bestuurlijke verantwoording waarin de basis voor de verantwoording uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als doel het CAK in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de wet- en regelgeving inzake de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten , zoals geïdentificeerd in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK en in overeenstemming met het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK. Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het CAK en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
Plaats, datum
Naam accountantsorganisatie
Naam externe accountant
5.3. Goedkeurende controleverklaring ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland
Hieronder is een voorbeeldtekst opgenomen voor een goedkeurende controleverklaring bij de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland.CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT BETREFFENDE DE BESTUURLIJKE VERANTWOORDING
Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland.
Aan: opdrachtgeverOpdracht
Wij hebben de bijgevoegde en door ons gewaarmerkte bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederlands van het CAK te Den Haag gecontroleerd. Deze verantwoording bestaat uit de aandachtspunten bestuurlijke verantwoording, de matrix bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording, het schema kortingen Wtcg , de balans per 31 december 2014 en de exploitatierekening over 2014.Verantwoordelijkheid van het Bestuur
Het Bestuur van het CAK is verantwoordelijk voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland in overeenstemming met de Regeling verslaglegging AWBZ en het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK.
Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland weergegeven geldstromen inzake zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning, kortingen Wtcg Wet maatschappelijke ondersteuning , uitkeringen compensatieregeling eigen risico en interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringsfonds. Dit houdt in dat deze bedragen tot stand dienen te zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK.
Daarnaast is het Bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 10 van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering en het geven van een oordeel over de uitkeringen in het kader van de compensatie verplicht eigen risico Zorgverzekeringswet . Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de in de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland weergegeven geldstromen inzake zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning , kortingen Wtcg Wet maatschappelijke ondersteuning , uitkeringen compensatieregeling eigen risico en interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringsfonds geen afwijkingen van materieel belang bevatten.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van het CAK. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het Bestuur van het CAK gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.Oordeel
Naar ons oordeel voldoet de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland aan de inrichtingseisen zoals deze zijn opgenomen in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .
Voorts zijn wij van oordeel dat de op de pagina’s .. tot en met .. van de bestuurlijke verantwoording 2014 ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland verantwoorde geldstromen betaling van zorgaanspraken Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wet maatschappelijke ondersteuning , kortingen Wtcg Wet maatschappelijke ondersteuning , uitkeringen compensatieregeling eigen risico en interest geldmiddelen Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringsfonds voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in alle van materieel belang zijnde aspecten tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de in de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving opgenomen bepalingen zoals vermeld in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK en de eisen van het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK .Basis voor verantwoording en beperking in gebruik en verspreidingskring
Zonder afbreuk te doen aan ons oordeel vestigen wij de aandacht op pagina .. in de bestuurlijke verantwoording waarin de basis voor de verantwoording uiteen is gezet. Het overzicht is opgesteld voor de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland met als doel het CAK in staat te stellen te voldoen aan de bepalingen van de Regeling verslaglegging AWBZ en het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK . Hierdoor is de verantwoording mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor het CAK, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.
Plaats, datum
Naam accountantsorganisatie
Naam externe accountant
6.1. Inleiding
Naast de controleverklaring legt de externe accountant in een samenvattende rapportage zijn bevindingen vast van zijn onderzoek naar:
1. de getrouwheid van de jaarrekening van het CAK;
2. de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen opgenomen geldstromen voor aanspraken op tegemoetkoming Wtcg , beheerskosten CAK, interest geldmiddelen Wtcg, betaling van zorgaanspraken AWBZ , eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf, kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf, eigen bijdragen Zorg met Verblijf, eigen bijdragen Wmo, kortingen Wtcg Wmo , uitkeringen CER en interest geldmiddelen AFBZ 10[11] en Zvf;
3. of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid;
4. de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer;
5. de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen;
6. de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.
De samenvattende rapportage bestaat uit twee separate onderdelen:
? De hiervoor genoemde onderdelen 1 en 2 worden opgenomen in het eerste deel, het accountantsrapport. De bevindingen over deze twee deelgebieden zijn aan te merken als de uitkomsten van een assurance-opdracht.
? De hiervoor genoemde onderdelen 3, 4, 5 en 6 worden opgenomen in het tweede deel, het rapport van feitelijke bevindingen. De bevindingen over deze vier onderdelen zijn aan te merken als de uitkomsten van een non-assurance opdracht. Dit betreffen de feitelijke onderzoeksbevindingen van de externe accountant in het kader van overeengekomen specifieke werkzaamheden, in overeenstemming met Standaard 4400 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie.
Het verdient de voorkeur dat de externe accountant beide delen van de samenvattende rapportage separaat uitbrengt, dit om verwarring tussen het assurance en non-assurance deel te voorkomen.
6.2. Accountantsrapport: assurance deel
In dit deel van de samenvattende rapportage (assurance) geeft de externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van de volgende twee deelonderzoeken:
? Het onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening van het CAK.
? Het onderzoek naar de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland opgenomen geldstromen:
De externe accountant verwijst voor de uitkomsten van zijn onderzoek naar de getrouwheid van de jaarrekening en de rechtmatigheid van de geldstromen naar zijn controleverklaringen.
In het accountantsrapport neemt de externe accountant de volgende onderdelen op:
? tegemoetkomingen Wtcg ;
? beheerskosten van het CAK;
? interest geldmiddelen Wtcg ;
? betalingen van zorgaanspraken AWBZ ;
? eigen bijdragen Zorg zonder Verblijf;
? kortingen Wtcg Zorg zonder Verblijf;
? eigen bijdragen Zorg met Verblijf;
? eigen bijdragen Wmo ;
? kortingen Wtcg Wmo ;
? interest geldmiddelen AFBZ en Zvf;
? uitkeringen CER.
1. Onderbouwing oordeel van de controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening
De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordeel en rapporteert bijzonderheden.
2. Onderbouwing oordeel van de controleverklaringen over de rechtmatigheid van de in de bestuurlijke verantwoordingen opgenomen geldstromen
De externe accountant gaat in op de onderbouwing van zijn oordelen en rapporteert bijzonderheden.
3. Foutentabel
De externe accountant neemt een foutentabel over het verslagjaar op. Bij de foutentabel neemt de externe accountant een toelichting op over de oorzaak van de fouten en onzekerheden. Ook rapporteert hij over de opvolging door het CAK van fouten en onzekerheden in voorgaande verslagjaren.
4. Toetsingscriteria
De externe accountant rapporteert over de toetsingscriteria die betrekking hebben op de benoemde geldstromen in paragraaf 4.2 Toetsingscriteria voor de getrouwheid en rechtmatigheid van de financiële verantwoording.
5. Bestuurlijke verantwoordingen
De externe accountant vermeldt zijn bevindingen en conclusies van zijn onderzoek naar of de in de bestuurlijke verantwoordingen opgenomen informatie verenigbaar is met de financiële verantwoording.
6.3. Rapport van feitelijke bevindingen: non-assurance
In dit deel van de samenvattende rapportage (non-assurance) geeft de externe accountant zijn bevindingen en conclusies weer van de vier deelonderzoeken naar:
? Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid.
? De ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.
? De naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen.
? De naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.Modeltekst
De accountant kan voor dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden
Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’. Daarbij hebben wij rekening gehouden met de bepalingen en begripsomschrijvingen in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK en het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK.
Het doel van een opdracht tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden is het verrichten van die werkzaamheden die wij met het CAK zijn overeengekomen en het rapporteren over de feitelijke bevindingen. Aangezien wij slechts verslag doen van feitelijke bevindingen uit hoofde van de overeengekomen werkzaamheden betekent dit dat geen accountantscontrole, beoordelingsopdracht of andere assurance-opdracht is uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse controle- en overige standaarden. Dit houdt in dat aan onze rapportage geen zekerheid kan worden ontleend omtrent de getrouwheid van de onderzochte informatie.
Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de werkzaamheden en over de in dit rapport weergegeven bevindingen en op basis daarvan uw eigen conclusie trekt. Wij wijzen u er op dat indien wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wellicht andere onderwerpen aan het licht zouden kunnen zijn gebracht die voor u van belang kunnen zijn.
Ten slotte maken wij u erop attent dat de uitkomsten van ons onderzoek niet zonder meer gelden na datum van afsluiting van ons onderzoek.Beschrijving van de uitgevoerde specifieke werkzaamheden
Wij hebben de volgende deelonderzoeken uitgevoerd:Of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid
De externe accountant geeft hier zijn bevindingen weer over zijn onderzoek of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan de eisen van doelmatigheid conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.4 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de doelmatigheid van het beheer en de organisatie.Ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financieel beheer
De externe accountant geeft hier zijn bevindingen weer over de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer door het CAK conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.5 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de ordelijkheid en controleerbaarheid van het gevoerde financiële beheer.Naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen
De externe accountant vermeldt hier de bevindingen van zijn onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.6 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van de bestuurlijke verantwoordingen.Naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.
De externe accountant geeft hier zijn bevindingen van zijn onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag conform hetgeen is opgenomen in paragraaf 4.7 Toetsingscriteria voor het onderzoek naar de naleving van de voorschriften van het uitvoeringsverslag.
De externe accountant kan voor de afsluiting van dit deel van het rapport de volgende modeltekst gebruiken:Overige aspecten beperking in verspreidingskring en het gebruik
Wij wijzen erop dat onze werkzaamheden uitsluitend zijn verricht ten behoeve van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, respectievelijk de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland, aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden de resultaten onjuist kunnen interpreteren. De rapportage mag niet aan anderen partijen worden verspreid, noch mag eruit worden geciteerd, of eraan worden gerefereerd, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
Plaats, datum
Naam accountantsorganisatie
Naam externe accountant 1
De aanleverdatum van het afgesloten governance arrangement tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het CAK en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2014. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 2
De Third Party Mededeling is een rapportage van een externe accountant aan de gemeenten en het CAK. De externe accountant van het CAK gebruikt de uitkomsten van de Third Party Mededeling in zijn oordeelsvorming over de jaarrekening en de bestuurlijke rechtmatigheidsverantwoording richting de NZa. 3
Interest geldmiddelen AFBZ is inclusief de verantwoording van interest geldmiddelen Wmo. 4
De financiële rechtmatigheid houdt in dat de bedragen tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de specifiek voor het CAK van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals deze in het Model Jaarverslaggeving 2014 CAK zijn opgenomen. 5
De aanleverdatum van het afgesloten governance arrangement tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het CAK en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is gevolgd voor het verantwoordingsjaar 2014. Deze datum wijkt af van de aanleverdatum zoals genoemd in de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 6
Volgens artikel 2 van de Regeling verslaglegging AWBZ is de bestuurlijke verantwoording onderdeel van het financieel verslag. In het Model Jaarverslaggeving 2014 is ervoor gekozen om de bestuurlijke verantwoording afzonderlijk te beschrijven. 7
Hieronder vallen eveneens eventuele incidentele beheerskosten voor projecten. 8
Versie 2014 van dit controleprotocol wordt in het najaar van 2014 uitgebracht. 9
Interest geldmiddelen AFBZ is inclusief de verantwoording van interest geldmiddelen Wmo. ^ [10]
Voor specifieke onderdelen kan op basis van de geldende wet- en regelgeving een andere rechtmatigheid van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt hier in het Protocol Accountantsonderzoek 2014 CAK specifiek naar verwezen. ^ [11]
Interest geldmiddelen AFBZ is inclusief de verantwoording van interest geldmiddelen Wmo.