{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Doelgroep programma
Artikel 4. Intendant
Artikel 5. Invulling programma
Artikel 6. Looptijd en budget
Artikel 7. Overig
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten
Het bestuur van het Fonds Podiumkunsten,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en artikel 2 van het Algemeen Reglement Fonds Podiumkunsten;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
bestuur: de raad van bestuur van de stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + ;
maker: iemand die artistiek-inhoudelijk actief is in de podiumkunsten en artistiek-inhoudelijk eindverantwoordelijk is voor het totstandkomen van voorstellingen of concerten.
Artikel 2. Doel
Om bij te dragen aan de ontwikkeling van in Nederland actieve makers kent het bestuur in het kader van het Programma talent in internationale context financiële bijdrages toe ten behoeve van projecten van deze makers bij buitenlandse instellingen die uitmonden in een presentatie.
Artikel 3. Doelgroep programma
Het programma is gericht op makers die reeds bewezen succesvol zijn in de Nederlandse podiumkunstpraktijk, maar zich nog niet of maar beperkt als zodanig hebben gemanifesteerd in het internationale podiumkunstenveld. Collectief opererende groepen makers komen als collectief in aanmerking voor deelname aan het programma.
1.
Er is een intendant, die verantwoordelijk is voor de invulling van het programma. De intendant wordt benoemd en ontslagen door het bestuur.
2.
Het bestuur kan een of meer verkenners aanwijzen, die tot taak hebben de intendant te wijzen op makers die in aanmerking komen voor deelname aan het programma.
1.
In het kader van het programma worden in Nederland actieve makers gekoppeld aan buitenlandse partijen om daar gedurende een in tijd afgebakende periode een project uit te voeren.
2.
De intendant draagt makers voor aan het bestuur voor deelname aan het programma. Hij doet zijn voordrachten op basis van een door hem opgestelde programmaleidraad, waarin een nadere uitwerking van de doelstellingen en invulling van het programma is opgenomen. De programmaleidraad moet door het bestuur worden goedgekeurd.
3.
Het bestuur kent een financiële bijdrage toe ten behoeve van door de intendant voorgedragen makers als deze voldoen aan de eisen voor deelname in het programma en voor zover de financiële middelen dat toelaten.
4.
Het bestuur bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage.
Artikel 6. Looptijd en budget
Het programma loopt van 1 januari tot 2014 en met 31 december 2016. Gedurende deze periode is in totaal € 1.100.000,– beschikbaar.
Artikel 7. Overig
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, gehoord de intendant.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 9. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Programma talent in internationale context Fonds Podiumkunsten.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+,
directeur / bestuurder
Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur d.d.
6 november 2013