Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten per 1 november 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Procuratieregeling Stichting Autoriteit Financiële Markten per 1 november 2013
De procuratieregeling van de AFM houdt in dat aangewezen personen volmacht hebben tot het aangaan van een verplichting namens de AFM (daaronder wordt ook begrepen het voldoen aan een verplichting en het verlengen van een verplichting). Dit met inachtneming van in deze regeling genoemde voorwaarden.
De bijlage bij deze regeling (hierna: de Bijlage) bevat een overzicht van personen, afdeling en type procuratie. Uitsluitend personen vermeld in de Bijlage hebben volmacht om een verplichting aan te gaan. De procuratieregeling inclusief de Bijlage staat op haar website: www.afm.nl. De genoemde bedragen zijn inclusief btw.
Het Bestuur van de Stichting Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) verleent per 1 november 2013 procuratie uitsluitend aan de in de Bijlage opgenomen personen, op de hierna beschreven wijze.
De procuratie is onderverdeeld in twee categorieën. Categorie 1 betreft uitgaven waarop alleen de AFM budgethoudersregeling van toepassing is. Categorie 2 betreft uitgaven waarop naast de AFM budgethoudersregeling ook de AFM inkoopprocedures van toepassing zijn. Welke uitgaven onder welke categorie vallen, is nader toegelicht in de Bijlage . De systematiek is daarbij als volgt: personen van alle afdelingen van de AFM kunnen bevoegd worden gemaakt ten aanzien van uitgaven vallend onder categorie 1. Daarentegen kunnen ten aanzien van uitgaven vallend onder categorie 2 slechts personen van inkopende afdelingen van de AFM bevoegd worden gemaakt.
Er zijn zes inkopende afdelingen binnen de AFM:
Facilitair Bedrijf
Informatisering
Personeel & Organisatie
Communicatie
Juridische Zaken
Planning, Control & Finance
De procuratie van de AFM is ingedeeld als volgt.
A. De leden van het bestuur (procuratiehouder A);
B. Vervallen per 1 november 2012;
C. Hoofden van afdelingen (procuratiehouder C);
D. Managers, adviseurs, werving & selectie functionarissen, senioren van afdelingen en medewerkers van inkopende afdelingen die daartoe door het Hoofd van die afdeling zijn aangewezen (procuratiehouder D).
Procuratiehouder A:
is individueel bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 50.000;
is tezamen met een procuratiehouder A, met inachtneming van hetgeen in de Statuten van de AFM is bepaald, onbeperkt bevoegd de AFM te binden;
is tezamen met een procuratiehouder B bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag tot € 500.000;
is tezamen met een procuratiehouder C bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag tot € 200.000;
is tezamen met een procuratiehouder D bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag tot € 50.000;
is tevens bevoegd als procuratiehouder B, C of D.
Procuratiehouder B:
is individueel bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 50.000;
is tezamen met een procuratiehouder A of B bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag tot € 500.000;
is tezamen met een procuratiehouder C bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag tot € 200.000;
is tezamen met een procuratiehouder D bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag tot € 50.000;
is tevens bevoegd als procuratiehouder C of D.
Procuratiehouder C:
is individueel bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 5.000;
is tezamen met een procuratiehouder A of B bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 200.000;
is tezamen met een procuratiehouder C of D bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 50.000;
is tevens bevoegd als procuratiehouder D.
Procuratiehouder D:
is individueel bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 2.000;
is tezamen met een procuratiehouder A, B of C bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 50.000.
is tezamen met een procuratiehouder D bevoegd de AFM te binden betreffende het aangaan van verplichtingen namens de AFM tot een maximumbedrag van € 20.000;
De omvang van de bevoegdheden categorie 1 en 2 ziet er schematisch weergegeven als volgt uit:
  Alleen Samen met
Procuratiehouder A Procuratiehouder B Procuratiehouder C Procuratiehouder D
Procuratiehouder A < € 50.000 onbeperkt bevoegd < € 500.000 < € 200.000 < € 50.000
Procuratiehouder B < € 50.000 < € 500.000 < € 500.000 < € 200.000 < € 50.000
Procuratiehouder C < € 5.000 < € 200.000 < € 200.000 < € 50.000 < € 50.000
Procuratiehouder D < € 2.000 < €50.000 < €50.000 < €50.000 < € 20.000

Bijzondere bepalingen:
Met betrekking tot het aangaan van arbeidsovereenkomsten namens de AFM: Het Hoofd Personeel & Organisatie en de Personeelsadviseur/(Senior) Recruiter van Personeel en Organisatie zijn namens de AFM tezamen bevoegd.
Met betrekking tot specifieke inkopen kunnen medewerkers van een afdeling die met inkoopbevoegdheid is belast, door een procuratiehouder B of C bevoegd worden gemaakt om bestellingen te plaatsen bij een leverancier (al dan niet door middel van een elektronisch bestelsysteem) mits met deze leverancier een (raam-)overeenkomst is afgesloten onder welke voorwaarden deze inkopen worden geplaatst.
Het Hoofd van een afdeling (procuratiehouder C) kan een medewerker van die afdeling machtigen mondeling of schriftelijk een verplichting aan te gaan namens het Hoofd, zulks tot een maximumbedrag van € 1.000,–.
Met betrekking tot het inkopen van adviesdiensten zijn de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) en een lid van de RvT gezamenlijk bevoegd namens de AFM een overeenkomst aan te gaan tot een bedrag van de drempelwaarde inzake een EU-aanbesteding (in 2013 € 200.000 ex BTW).
Amsterdam, 28 oktober 2013
Stichting Autoriteit Financiële Markten
Waarnemend voorzitter.
Bestuurder.