Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 2. Centraal inkopen of zelf inkopen
Artikel 3. Plaatsvervanging
Artikel 4. Gebruik van bevoegdheden
Artikel 5. Bijzondere situaties
Artikel 6. wijziging van de bijlagen
Artikel 7. Citeertitel en inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Procuratieregeling CWI

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Procuratieregeling CWI
De Raad van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Besluit:
1.
De leidinggevende genoemd in bijlage 1 , is bevoegd om binnen het hem toegekende budget en kaders van deze regeling alle handelingen te verrichten en financiële verplichtingen aan te gaan die nodig zijn voor een goede uitvoering van de taken van zijn bedrijfsonderdeel.
2.
De medewerker van de afdeling Facilitair Management genoemd in bijlage 1 , is bevoegd om in opdracht van één of meer daartoe bevoegde leidinggevenden en binnen de aan hem toegekende ruimte inkoopverplichtingen aan te gaan.
3.
Ieder individueel lid van de Raad van bestuur is bevoegd handelingen te verrichten en financiële verplichtingen aan te gaan die nodig zijn voor een goede uitvoering van de taken van CWI.
1
De leidinggevende die producten of diensten wil afnemen die in bijlage 2 zijn genoemd, is verplicht deze produkten of diensten af te nemen op de in bijlage 2 genoemde wijze.
2.
De leidinggevende die producten of diensten wil afnemen die niet in bijlage 2 worden genoemd, is bevoegd deze producten of diensten zelf in te kopen na afstemming met het team Inkoop.
1.
Vervanging van de leidinggevende vindt bij uitsluiting plaats door degene die daartoe in bijlage 1 is aangewezen.
2.
Degene die een leidinggevende tijdens diens afwezigheid vervangt, heeft voor de duur van die vervanging de op grond van deze regeling aan die leidinggevende toekomende bevoegdheden.
3.
In een centraal register dat wordt bijgehouden op de afdeling Financiën en Control worden de namen, functies en handtekeningen bijgehouden van de leidinggevenden en degenen die op grond van het eerste lid zijn aangewezen als plaatsvervanger, alsmede van de medewerkers van de afdeling Facilitair Management bedoeld in artikel 1, tweede lid.
Artikel 4. Gebruik van bevoegdheden
De leidinggevende maakt op een verantwoorde wijze gebruik van zijn bevoegdheden. Dit betekent onder meer dat hij bij het gebruik daarvan steeds afweegt of er redenen zijn die de uitoefening daarvan onwenselijk maken en dat hij waar nodig overleg pleegt.
1.
De Raad van bestuur kan personen benoemen als project- of programmamanager en deze nauwgezet omschreven verantwoordelijkheden, waaronder budgetverantwoordelijkheden, verlenen voor de realisatie van het project.
2.
De Raad van bestuur kan een leidinggevende een of meer van zijn op grond van deze regeling verleende bevoegdheden ontnemen indien omstandigheden het gebruik van die bevoegdheid door die leidinggevende onwenselijk maken.
Artikel 6. wijziging van de bijlagen
De bevoegdheid tot wijziging van de bij deze regeling behorende bijlagen is voorbehouden aan het lid van de Raad van bestuur dat is belast met bedrijfsvoering.
Wijzigingen in de bijlagen worden niet gepubliceerd in de Staatscourant, maar op de website van CWI bekendgemaakt door vermelding van een actuele versie van de bijlagen.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Procuratieregeling CWI.
2.
De Procuratieregeling CWI, laatstelijk gewijzigd in Staatscourant 2004, nummer 234 en het Organisatiebesluit CWI, laatstelijk gewijzigd in Staatscourant 2003, nummer 54, worden ingetrokken.
3.
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie van dit besluit in de Staatscourant en werkt terug tot 10 juli 2007.
Dit besluit wordt met de bijlagen in de Staatscourant gepubliceerd. Een actuele versie van de bijlagen is beschikbaar via www.werk.nl
Amsterdam, 10 juli 2007
De
voorzitter