Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en toepassingsgebied
- Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 3. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 12.2 Tw en artikel 58 Pw
+ Hoofdstuk 4. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, Tw
+ Hoofdstuk 5. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 5.3, derde lid, Tw respectievelijk artikel 5.8, zevende lid, Tw
+ Hoofdstuk 6. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot handhaving
+ Hoofdstuk 7. Procedure voor de behandeling van een aanvraag tot toepassing van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:31a van de Awb en van een aanvraag tot invordering van een dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb
+ Hoofdstuk 8. Hoorzitting
+ Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Procedureregeling geschillen en handhaving Post en Telecommunicatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
Op verzoek van de Autoriteit Consument en Markt verstrekt een partij of een derde gegevens en verleent een partij of een derde medewerking aan de Autoriteit Consument en Markt, voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van de taken van de Autoriteit Consument en Markt, binnen een door de Autoriteit Consument en Markt gestelde termijn.
2.
De Autoriteit Consument en Markt kan op verzoek van een partij een door de Autoriteit Consument en Markt aan die partij gestelde termijn voor het verstrekken van gegevens of het verlenen van medewerking verlengen, indien daarvoor naar het oordeel van de Autoriteit Consument en Markt gewichtige redenen bestaan. De partij die om verlenging verzoekt, motiveert in zijn verzoek de redenen voor de door hem verlangde verlenging.
1.
Een partij of een derde correspondeert met de Autoriteit Consument en Markt schriftelijk, per fax of door afgifte van gegevens bij de receptie van de Autoriteit Consument en Markt. De adresgegevens van de Autoriteit Consument en Markt staan vermeld op de website www.acm.nl. Indien een partij gegevens faxt, verzendt hij uiterlijk de volgende dag de bescheiden tevens per post of geeft hij uiterlijk de volgende dag de bescheiden tevens af bij de receptie van de Autoriteit Consument en Markt.
2.
De Autoriteit Consument en Markt correspondeert schriftelijk of per fax. Indien de Autoriteit Consument en Markt telefonisch of mondeling afspraken maakt met een partij, bevestigt de Autoriteit Consument en Markt deze afspraken schriftelijk of per fax.
3.
De Autoriteit Consument en Markt zendt een afschrift van een mededeling van de Autoriteit Consument en Markt aan één partij gelijktijdig aan de andere partij.
4.
De Autoriteit Consument en Markt zendt een afschrift van een mededeling gedaan door een partij of gedaan door een derde, voor zover de Autoriteit Consument en Markt de door die derde verstrekte gegevens gebruikt bij zijn beslissing op een aanvraag, binnen 5 dagen na ontvangst daarvan door aan de andere partij, of aan de partijen in het geval de mededeling is gedaan door een derde, tenzij de situatie zoals bedoeld in artikel 6, tweede lid, zich voordoet.
1.
Een partij of een derde die van mening is dat door hem verstrekte gegevens als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, motiveert dit voor ieder onderdeel van de gegevens ten aanzien waarvan hij zich op de vertrouwelijkheid beroept.
2.
In een geval als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, legt de partij of de derde die zich op de vertrouwelijkheid van de door hem verstrekte gegevens beroept, de volgende versies over:
a. een voor de Autoriteit Consument en Markt bestemde versie, getiteld ‘Versie vertrouwelijk’, waarin de onderdelen die als vertrouwelijk zijn aangemerkt, zijn opgenomen, en;
b. een ‘Openbare Versie’ waarin de onderdelen die als vertrouwelijk worden aangemerkt, onleesbaar zijn gemaakt of op zichtbare wijze zijn weggelaten.
1.
De Autoriteit Consument en Markt beoordeelt of gegevens die door een partij of een derde overeenkomstig artikel 5 als vertrouwelijk zijn aangemerkt, op grond van de in de Wob geformuleerde criteria als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd.
2.
Indien de Autoriteit Consument en Markt oordeelt dat de door een partij of een derde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens op grond van de in de Wob geformuleerde criteria als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, verstrekt de Autoriteit Consument en Markt die gegevens niet aan de andere partij, of aan de partijen in het geval de gegevens zijn verstrekt door een derde.
3.
Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat de door een partij of een derde als vertrouwelijk aangemerkte gegevens op grond van de in de Wob geformuleerde criteria niet als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, deelt zij dit aan de partij of de derde die de gegevens heeft verstrekt, mee. De Autoriteit Consument en Markt gaat niet eerder over tot verstrekking van die gegevens aan de andere partij, of aan de partijen in het geval de gegevens zijn verstrekt door een derde, dan 1 week na verzending van de hiervoor bedoelde mededeling.
Artikel 7
De Autoriteit Consument en Markt kan een derde als deskundige betrekken bij de behandeling van een aanvraag. De Autoriteit Consument en Markt informeert partijen over het betrekken van een derde als deskundige.
Artikel 8
Indien een aanvraag daartoe aanleiding geeft, kan de Autoriteit Consument en Markt een andere toezichthouder als derde betrekken bij de behandeling van een aanvraag. De Autoriteit Consument en Markt informeert partijen over het betrekken van een andere toezichthouder.
1.
Voor het indienen van een aanvraag maakt de aanvrager gebruik van een bij deze regeling opgenomen aanvraagformulier. Genoemde aanvraagformulieren zijn als bijlage 1 tot en met 6 van de regeling te vinden op de website www.acm.nl.
2.
De aanvrager dient het aanvraagformulier alsmede de in het aanvraagformulier genoemde bescheiden in tweevoud in bij de Autoriteit Consument en Markt.
3.
De Autoriteit Consument en Markt gaat, voor zover het binnen zijn mogelijkheden ligt, na of er derdebelanghebbenden zijn bij een aanvraag.
1.
De Autoriteit Consument en Markt maakt zijn beslissing op een aanvraag bekend door toezending daarvan aan partijen, of in het geval dat een partij wordt bijgestaan door een gemachtigde, aan diens gemachtigde en door publicatie van een openbare versie op de website www.acm.nl.
2.
Van een besluit op aanvraag inzake de beslechting van een geschil als bedoeld in artikel 12.2 Tw, artikel 6.2, eerste lid, Tw, of artikel 58 Pw wordt tevens mededeling gedaan in de Staatscourant.
3.
Partijen worden door de Autoriteit Consument en Markt in de gelegenheid gesteld binnen een door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen termijn gemotiveerd mee te delen in hoeverre onderdelen van de beslissing naar hun oordeel als vertrouwelijk dienen te worden aangemerkt. Indien de Autoriteit Consument en Markt van oordeel is dat de door een partij als vertrouwelijk aangemerkte onderdelen van de beslissing op grond van de in de Wob geformuleerde criteria niet als vertrouwelijk dienen te worden beschouwd, deelt zij dit aan de partij die zich op de vertrouwelijkheid beroept, mee. De Autoriteit Consument en Markt gaat niet eerder over tot mededeling van het besluit in de Staatscourant en publicatie op de website www.opta.nl, dan 1 week na verzending van de hiervoor bedoelde mededeling.