Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Doel en werking
Artikel 3. Hoofdlijnen van het beheer
Artikel 4. Rechtstreekse toegang
Artikel 5. Categorieën van geregistreerde personen
Artikel 6. Soorten van gegevens en de wijze van verkrijging
Artikel 7. Verwijdering en vernietiging
Artikel 8. Verbanden emt andere verzamelingen
Artikel 9. Verstrekking
Artikel 10. Protocollering
Artikel 11. Rechten van de geregistreerde
Artikel 12. Inwerkingtreding
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Privacyreglement Project Integriteit Bedrijfsleven Rotterdam Rijnmond

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Privacyreglement Project Integriteit Bedrijfsleven Rotterdam Rijnmond
De Minister van Justitie,
Besluit:
Artikel 1. Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet persoonsregistraties;
b. persoonsgegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
c. registratie: de verzameling van gegevens van het project Integriteit Bedrijfsleven Rotterdam Rijnmond van de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie ten behoeve van de doelstelling omschreven in artikel 2, eerste lid;
d. houder: de Minister van Justitie;
e. de registratiebeheerder: de directeur van de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie;
f. de directie: de Directie Bestuurszaken van het Ministerie van Justitie;
g. de afdeling: de Afdeling Integriteit Bedrijfsleven van de directie;
h. het Project IBRR: het project Integriteit Bedrijfsleven Rotterdam Rijnmond van de afdeling van de directie;
i. het advies: het integriteitadvies dat wordt afgegeven door het project IBRR;
j. de vennootschap: een naamloze vennootschap of een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
k. de aanvrager: het bestuur van de vennootschap die deelneemt aan het project.
1.
De registratie heeft als doel het bevorderen van de integriteit in het bedrijfsleven in de regio Rotterdam-Rijnmond.
2.
De registratie wordt deels geautomatiseerd, deels handmatig uitgevoerd.
1.
De registratiebeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de houder, belast met de zeggenschap over de registratie. Hij volgt daarbij de aanwijzingen van de houder op.
2.
Voor zover de houder niet schriftelijk anders bepaalt, is de registratiebeheerder bevoegd namens de houder uitvoering te geven aan hetgeen bij of krachtens de wet aan de houder is opgedragen.
3.
De registratiebeheerder is verantwoordelijk voor de goede en doelmatige werking van de registratie overeenkomstig het reglement en treft daartoe de benodigde voorzieningen. Hij is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens, voor de rechtmatigheid van opname daarvan en voor de handhaving van opgenomen gegevens in de registratie. Hij draagt zorg dat periodiek de in de registratie opgenomen gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd. Hij draagt zorg voor de technische en organisatorische voorzieningen ter beveiliging van de registratie tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.
4.
Met de dagelijkse leiding van de registratie is belast: de projectleider IBRR.
5.
Met het invoeren, wijzigen en verwijderen van de gegevens zijn belast: de projectleider en de geautoriseerde medewerkers van het project IBRR.
Artikel 4. Rechtstreekse toegang
Rechtstreekse toegang tot de registratie hebben:
a. de registratiebeheerder;
b. de projectleider IBRR;
c. de geautoriseerde medewerkers van het project IBRR;
d. personen belast met het technisch onderhoud van het geautomatiseerd systeem waarmee de registratie wordt uitgevoerd, uitsluitend met toestemming en onder toezicht van de projectleider IBRR.
Artikel 5. Categorieën van geregistreerde personen
In de registratie kunnen slechts persoonsgegevens worden opgenomen omtrent de volgende categorieën van personen:
a. de rechtspersoon die het advies aanvraagt;
b. de statutaire directeuren van de rechtspersoon die het advies aanvraagt;
c. de statutaire directeuren van de eventuele moedermaatschappij;
d. de statutaire directeuren van de eventuele tussenliggende rechtspersonen;
e. prioriteitsaandeelhouders van de participerende vennootschap.
1.
Omtrent de in artikel 5 genoemde personen kunnen de volgende soorten van persoonsgegevens worden opgenomen:
a. de geslachtsnaam;
b. de voornamen;
c. de geboorteplaats;
d. de statutaire naam, de zetel en het adres van de vennootschap en andere rechtspersonen waarbij de natuurlijke persoon betrokken is;
e. de aard van de functie of de bevoegdheid met betrekking tot de vennootschap en beëindiging daarvan;
f. gegevens met betrekking tot financiële antecedenten;
g. gegevens met betrekking tot het strafregister.
2.
Van de in artikel 5 onder a tot en met e genoemde categorieën kunnen de in het eerste lid onder a tot en met f genoemde soorten gegevens worden opgenomen;
3.
De gegevens genoemd in het eerste lid van a tot en met e zijn afkomstig uit door de vennootschap met betrekking tot het project ingevulde vragenlijsten;
4.
De persoonsgegevens in het eerste lid zijn voor zover rechtmatig verkrijgbaar afkomstig van:
a. de afnemer;
b. Kamer van Koophandel;
c. Systeem Vennoot '98;
d. Centrale justitiële documentatiedienst;
e. Bureau voor politiële ondersteuning van de Landelijk Officier van Justitie voor de Wet melding ongebruikelijke transacties (BLOM);
f. Herkenningsdienst register (HKD register);
g. Opsporingssystemen (OPS);
h. VIS (verificatie identificatiesysteem).
1.
De in de registratie opgenomen persoonsgegevens genoemd in artikel 6 eerste lid onder a tot en met g worden in ieder geval verwijderd en vernietigd na afloop van het project.
2.
Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vindt verwijdering plaats na een daartoe strekkend besluit door of vanwege de houder.
3.
De registratiebeheerder kan incidenteel schriftelijk gemotiveerd afwijken van hetgeen in het eerste lid van dit artikel is gesteld wanneer het voor het doel van de registratie noodzakelijk is de gegevens voor een langere dan de genoemde termijn opgeslagen te houden.
Artikel 8. Verbanden emt andere verzamelingen
De registratie heeft verbanden met verzamelingen van persoonsgegevens van de in artikel 6 tweede lid genoemde personen en instellingen. De genoemde verbanden bestaan eruit dat uit deze verzamelingen informatie afkomstig is die ten dienste van het doel van de registratie wordt gebruikt en opgeslagen en dat informatie uit de registratie aan deze verzamelingen wordt verstrekt ten dienste van het doel van de registratie.
1.
Verstrekking van gegevens vindt plaats aan personen werkzaam binnen de directie voor zover zij de gegevens behoeven voor de uitvoering van hun taak en in overeenstemming met het doel van de registratie.
2.
Verstrekking van gegevens aan derden kan plaatsvinden conform het bepaalde in de wet, waaronder:
a. in overeenstemming met het doel van de registratie;
b. ingevolge enig wettelijk voorschrift;
c. met instemming van de geregistreerde;
3.
De verstrekking aan personen of instanties die geen rechtstreekse toegang hebben tot de registratie wordt verzorgd door de in artikel 4 onder c genoemde functionarissen, na toestemming van de in artikel 4 onder b genoemde functionaris.
1.
Van iedere verstrekking wordt aangetekend de datum van verstrekking, de identiteit van de verkrijger en een omschrijving van de verstrekte gegevens.
2.
Aantekening blijft achterwege ingeval van verstrekking zoals bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, voor zover anderszins in redelijkheid kan worden aangenomen dat de geregi-streerde daardoor niet in zijn belangen wordt geschaad en in geval van verstrekking aan een derde uitsluitend ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek indien de uitkomst van dit onderzoek of die statistiek geen persoonsgegevens bevat.
3.
Het protocol wordt tenminste één jaar bewaard.
1.
De geregistreerde wordt binnen vier weken na eerste opname in de registratie schriftelijk van deze op-name in kennis gesteld, tenzij geregi-streerde weet of redelijkerwijs kan weten dat een dergelijke opname heeft plaatsgevonden, dan wel indien een gewichtig belang van de houder zich tegen het doen van een schriftelijke mededeling verzet, dan wel op grond van de in het vierde lid genoemde criteria.
2.
De geregistreerde kan de rechten genoemd in de artikelen 29, 31 en 32 van de wet uitoefenen door het in deze artikelen bedoelde verzoek schriftelijk te richten aan de houder, ter attentie van de directeur Bestuurszaken, per adres Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.
3.
Op een verzoek als bedoeld in artikel 29 en 32 van de wet wordt binnen vier weken nadat het verzoek is ontvangen, geantwoord. Op een verzoek als bedoeld in artikel 31 wordt binnen acht weken geantwoord.
4.
De mededeling als bedoeld in artikel 29 en 32 van de wet wordt geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang van:
a. de veiligheid van de staat;
b. de opsporing en vervolging van strafbare feiten;
c. economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;
d. inspectie, controle en toezicht door of vanwege overheidsorganen of andere organen met publiekrechtelijke taak;
e. gewichtige belangen van anderen dan de verzoeker, de houder daaronder begrepen.
5.
De functionaris belast met de behandeling van de verzoeken genoemd in het eerste lid is bevoegd ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker of diens vertegenwoordiger zonodig inzage te vragen van documenten waaruit de identiteit kan blijken. Hij kan van de verzoeker of diens vertegenwoordiger verlangen dat die in persoon bij hem verschijnt.
6.
De beantwoording van de verzoeken, met inbegrip van de weigering aan het verzoek te voldoen, geschiedt schriftelijk.
7.
Indien de houder niet voldoet aan het verzoek van betrokkene zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, of daar niet schriftelijk aan voldoet, kan betrokkene zich wenden tot de arrondissementsrechtbank of de Registratiekamer, zoals bepaald in artikel 34 van de wet.
Artikel 12. Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking met ingang van 15 december 2000.
Artikel 13. Citeertitel
Dit reglement wordt aangehaald als: Privacyreglement Project Integriteit Bedrijfsleven Rotterdam Rijnmond.
De
Minister