Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2005.
Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 9 van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1994;
Besluit:
Artikel 1
Voor het jaar 1999 wordt de procentuele premie geneeskundige verzorging politie vastgesteld op 6,15% van de heffingsgrondslag, met de volgende verdeling: een werkgeversbijdrage van 3,68% en een werknemersbijdrage van 2,47%.
Artikel 2
De nominale premie geneeskundige verzorging politie ten laste van verzekerden bedraagt per maand:
voor de niet-AOW-gerechtigde deelnemer f 27,50;
voor het niet AOW-gerechtigde volwassen gezinslid van de niet-AOW-gerechtigde deelnemer f 27,50;
voor het niet-AOW-gerechtigde volwassen gezinslid van de AOW -gerechtigde deelnemer f 27,50;
voor de AOW -gerechtigde deelnemer f 77,50;
voor het AOW -gerechtigde gezinslid van de deelnemer f 77,50.
1.
De deelnemer met een salarisbedrag lager dan of gelijk aan het maximum van salarisschaal 8 van Bijlage I behorende bij het Besluit bezoldiging politie is ingedeeld in groep A. De deelnemer met een salarisbedrag hoger dan voornoemd maximum is ingedeeld in groep B.
2.
De deelnemer die als gepensioneerde deelnemer wordt aangemerkt blijft met zijn gezinsleden ingedeeld in de groep, waarin hij als actief dienende deelnemer was ingedeeld.
3.
De gepensioneerde deelnemer, ingedeeld in groep B, die opnieuw de hoedanigheid van actief dienende deelnemer verkrijgt en als gevolg daarvan zou behoren te worden ingedeeld in groep A, blijft, indien hij zijn inschrijving als gepensioneerde deelnemer handhaaft, ingedeeld in groep B.
Artikel 4
Het bedrag waarboven van de heffingsgrondslag geen bijdrage zal worden berekend, wordt vastgesteld op:
a. voor groep A:
het salarisbedrag behorend bij schaal 8, salarisnummer 9, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie , verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie;
b. voor groep B:
het salarisbedrag behorend bij schaal 11, salarisnummer 7, vermeld in bijlage I, van het Besluit bezoldiging politie , verhoogd met de vakantie-uitkering bedoeld in artikel 23, eerste en vierde lid, van het Besluit bezoldiging politie.
Artikel 5
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.
1.
De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de Regeling geneeskundige verzorging politie 1997 wordt aan de deelnemer verleend voor zover de in 1999 te zijnen laste gebleven ziektekosten een groter aandeel van de inkomsten in dat tijdvak bedragen dan 1,31%.
2.
Onder inkomsten, bedoeld in het eerste lid, worden verstaan:
a. alle inkomsten uit of in verband met arbeid;
b. pensioenen en uitkeringen ingevolge sociale regelingen, onder welke benamingen dan ook;
c. inkomsten uit of in verband met de uitoefening van een vrij beroep of eigen bedrijf, zijnde winst uit onderneming als bedoeld in de Wet op de inkomstenbelasting 1964;
van de deelnemer en zijn medeverzekerden.
3.
Indien het gekozen tijdvak in twee kalenderjaren valt, worden de inkomsten van het eerste kalenderjaar als de inkomsten beschouwd.
Artikel 6
Deze regeling wordt aangehaald als: Premieregeling geneeskundige verzorging politie 1999.
Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister