Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Postbesluit

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2009.
Besluit van 28 april 2000, houdende regels betreffende de postale dienstverlening (Postbesluit)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 11 februari 2000, nr. DGTP/00/667/HW, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post;
Gelet op richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L 15), alsmede op de artikelen 1, onderdeel c, 2, eerste lid, 2a, eerste lid, en 7, vierde lid, van de Postwet, artikel 5, vierde lid, van de Wet goederenvervoer over de weg en artikel 58 van de Douanewet;
De Raad van State gehoord (advies van 31 maart 2000, nr. W09.00.0055/V);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 19 april 2000, nr. DGTP/00/2245/HW, Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet: Postwet ,
b. richtlijn: richtlijn nr. 97/67/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 1997 betreffende gemeenschappelijke regels voor de ontwikkeling van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap en de verbetering van de kwaliteit van de dienst (PbEG 1998, L 15),
c. drukwerken: bescheiden en schriftelijke mededelingen, al dan niet verpakt, die door toepassing van druk- of andere vermenigvuldigingstechnieken in een aantal geheel met elkaar overeenstemmende exemplaren ter verspreiding zijn vervaardigd en waarin, behoudens de adressering, geen bijvoegingen, doorhalingen of aanduidingen zijn aangebracht,
d. pakketten: geadresseerde verpakte zendingen die in elk geval zaken, niet zijnde brieven of drukwerken niet zijnde boeken, bevatten,
e. postbus: een in een gebouw aanwezige afgesloten ruimte die is bestemd voor de aflevering van de voor de gebruiker daarvan bestemde zendingen,
f. postbussendienst: het tegen vergoeding aan personen ter beschikking stellen van het gebruik van postbussen voor het ontvangen van voor hun bestemde zendingen.
Artikel 2
Als andere geadresseerde zendingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet worden aangewezen:
a. drukwerken, en
b. pakketten.
1.
Het postvervoer binnen Nederland, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, omvat:
a. brieven en drukwerken die ten aanzien van het gewicht elk afzonderlijk ten hoogste twee kilogram wegen, alsmede pakketten die elk afzonderlijk ten hoogste tien kilogram wegen, met dien verstande dat ten aanzien van postzendingen die in hoofdzaak tekst bevatten in voor blinden bestemde tekens het gewicht wordt vastgesteld op ten hoogste zeven kilogram.
b. postzendingen waarvan de grootste afmeting ten hoogste honderd centimeter bedraagt en de overige afmetingen ten hoogste vijftig centimeter, waarbij een afwijking van twee millimeter is toegestaan.
2.
Het postvervoer van of naar gebieden buiten Nederland, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, omvat:
a. brieven, drukwerken en briefpakjes die ten aanzien van het gewicht elk afzonderlijk ten hoogste twee kilogram wegen, boeken tot een gewichtsgrens van 5 kilogram, alsmede pakketten die elk afzonderlijk ten hoogste twintig kilogram wegen, met dien verstande dat ten aanzien van postzendingen die in hoofdzaak tekst bevatten in voor blinden bestemde tekens het gewicht wordt vastgesteld op ten hoogste zeven kilogram.
b. postzendingen waarvan de afmetingen ten minste de minimumafmetingen, bedoeld in de akten van de Wereldpostunie, en ten hoogste de maximumafmetingen, bedoeld in die akten, bedragen.
Artikel 4
Het postvervoer binnen Nederland, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet, omvat ten aanzien van postzendingen als bedoeld in artikel 3, met uitzondering van brieven, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de wet, het postvervoer tegen enkelstukstarief. Onder enkelstukstarief wordt verstaan het bij de algemene voorwaarden vastgestelde tarief voor het postvervoer ten aanzien van afzonderlijke postzendingen van een bepaalde soort binnen een bepaalde gewichtsklasse of voor afzonderlijke postvervoerdiensten.
Artikel 5
Als postvervoerdiensten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de wet worden aangewezen:
a. binnen Nederland:
1°. de aangetekende zending, bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, van de richtlijn;
2°. de zending met aangegeven waarde, bedoeld in artikel 2, onderdeel 10, van de richtlijn;
3°. de uitreiking van het gerechtelijk schrijven, bedoeld in de artikelen 586 en 587, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering;
4°. de postbussendienst.
b. van en naar gebieden buiten Nederland postvervoerdiensten die overeenkomstig de akten van de Wereldpostunie worden verricht.
Artikel 6
Het tarief, bedoeld in artikel 2a, eerste lid, van de wet bedraagt tweeënhalf maal het met inachtneming van de algemene voorwaarden vastgestelde basistarief voor de frankering van brieven binnen de gewichtsklasse van 0 tot ten hoogste 20 gram.
Artikel 7
De aansprakelijkheid van de houder van de concessie, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van de wet, strekt zich niet verder uit dan tot:
a. een bedrag van € 45 bij registratie van een postzending als aangetekende zending als bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, van de richtlijn;
b. het bedrag van de aangegeven waarde bij registratie als een postzending met aangegeven waarde als bedoeld in artikel 2, onderdeel 10, van de richtlijn, met dien verstande dat de aansprakelijkheid een bedrag van € 5 445 niet te boven gaat.
Artikel 8
Een wijziging van de artikelen 2, onderdelen 9 en 10, van de richtlijn gaat voor de toepassing van artikel 5, onderdeel a, subonderdelen 1° en 2°, en artikel 7, onderdelen a en b, gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.
Artikel 9
[Wijzigt het Besluit goederenvervoer over de weg.]
Artikel 10
[Wijzigt het Douanebesluit.]
Artikel 11
Het Besluit Postzendingen wordt ingetrokken.
Artikel 12
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel 13
Dit besluit wordt aangehaald als: Postbesluit.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 28 april 2000
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven drieëntwintigste mei 2000
De Minister van Justitie,