{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Verplichtingen subsidieaanvragers
Artikel 4. Wie kunnen subsidie aanvragen?
Artikel 5. Verplichtingen subsidieaanvraag
Artikel 5a. Verplichtingen subsidieaanvraag tweede termijn
Artikel 6. Subsidiabele kosten
Artikel 7. Hoe wordt subsidie aangevraagd
Artikel 8. Indiendata
Artikel 9. Toetsing door het fonds
Artikel 10. Toetsingscriteria
Artikel 10a. Toetsingscriteria subsidieaanvraag tweede termijn
Artikel 11. Subsidieverlening
Artikel 12. Subsidieplafond
Artikel 13. Subsidieverplichtingen bij honorering
Artikel 14. Bezwaar en beroep
Artikel 15. Bekendmaking
Artikel 16. Inwerkingtreding
Artikel 17. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Podiumregeling van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2011. U leest nu de tekst die gold op -.
Regeling Programmering en Marketing Podia (Podiumregeling) van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+,
Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifieke cultuurbeleid, met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. fonds: de Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+, gevestigd te Den Haag;
b. commissie: de commissie die aan het fonds een advies uitbrengt als bedoeld de statuten van het fonds;
c. podium: een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, of een organisatie/vereniging zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeert of doet programmeren;
Waar ‘podium’ staat kan ook ‘vereniging of koepelorganisatie van podia’ worden gelezen.
d. klein podium: een klein podium programmeert een minimaal aantal concerten of voorstellingen per jaar volgens de categorieën podia zoals beschreven in de toelichting op deze regeling en voldoet aan minimaal twee van de onderstaande bepalingen:
het podium heeft een maximale capaciteit (zit- of staanplaatsen) van 300 bezoekers;
de organisatie bestaat merendeels uit vrijwilligers, eventueel onder leiding van een staf met enkele betaalde krachten; het podium is een rechtspersoon waarvan statutair is vastgelegd dat het organiseren van culturele activiteiten tot de kerntaken behoort;
e. podiumkunstaanbieder: de producent van podiumkunst (theater- of dansgezelschap; muziekensemble; individuele musici, dj’s, acteurs, dansers, performers);
f. marketing: is de afstemming op de markt met behulp van instrumenten zoals product, promotie, prijs, plaats, personeel en partners.
Artikel 2. Doel
Het doel van de subsidieregeling is om met subsidie podia in staat te stellen:
veelzijdigheid tot stand te brengen in de programmering van podiumkunsten;
in te zetten op het optimaal bereiken van (potentieel) publiek;
de programmering af te stemmen op een landelijke spreiding.
Artikel 3. Verplichtingen subsidieaanvragers
Een aanvrager voldoet aan de volgende verplichtingen:
de aanvrager is in Nederland gevestigd;
de aanvrager bezit rechtspersoonlijkheid.
1.
Subsidie kan worden aangevraagd door:
één podium namens enkele podia tezamen, of:
één podium tezamen met enkele podiumkunstaanbieders, of:
één podium namens enkele podia tezamen met één podiumkunstaanbieder, of:
één podium namens enkele podia tezamen met enkele podiumkunstaanbieders
2.
Samenwerking
De samenwerking die wordt verwoord in het gezamenlijk project beantwoordt tenminste aan twee van de volgende voorwaarden:
a. de programmeringsactiviteiten vinden plaats op alle (of het merendeel) van de podia van het samenwerkingsverband, of
b. de samenwerkingspartners dragen bij aan de programmering, de organisatie, de financiën van het project, of
c. de partners delen kennis en ervaring.
3.
aanvragen van een klein podium
In afwijking van lid 1 kunnen kleine podia een aanvraag bij het fonds indienen onder de volgende voorwaarden:
a. één klein podium tezamen met één podiumkunstaanbieder, of:
b. één klein podium met een plan voor de programmering in een bepaald genre met verschillende podiumkunstaanbieders, en:
c. het aan te vragen bedrag per project bedraagt maximaal € 10.000 per seizoen/jaar.
1.
Een subsidieaanvraag voldoet aan de volgende verplichtingen:
a. de activiteiten worden in Nederland uitgevoerd in schouwburgen, multifunctionele centra, concertzalen, vlakke vloertheaters, op podia voor nieuwe en oude muziek, kamer-, jazz-, pop- en wereldmuziek;
b. de gesubsidieerde activiteiten hebben een in de tijd beperkt karakter (minimaal twee en maximaal drie jaar);
c. de activiteiten hebben betrekking op de presentatie van professioneel of semiprofessioneel podiumkunstaanbod;
d. de te programmeren voorstellingen en concerten zijn openbaar en in beginsel tegen betaling toegankelijk. Indien het betalen van een entree niet van toepassing is, wordt dit gemotiveerd in de projectbeschrijving.
2.
Bij de aanvraag overlegt u bij een eerste subsidieverzoek aan het fonds:
a. een afschrift van de oprichtingsakte of statuten;
b. een afschrift, niet ouder dan twaalf maanden, waaruit de inschrijving van de aanvrager in het geldende openbaar register blijkt.
3.
De overige partners in het samenwerkingsverband overleggen alleen op verzoek van het fonds:
a. een afschrift van de oprichtingsakte of statuten;
b. een afschrift, niet ouder dan twaalf maanden, waaruit de inschrijving van de aanvrager in het geldende openbaar register blijkt.
1.
Uitgangspunten bij aanvragen voor een tweede termijn zijn:
a. er is maximaal één vervolgtermijn van drie jaar mogelijk;
b. de subsidie wordt in de tweede termijn afgebouwd (tot nul na de subsidieperiode).
2.
Naast deze uitgangspunten gelden in aanvulling op Artikel 5 van de Podiumregeling de volgende verplichtingen per subsidieaanvraag:
a. Een aanvraag voor een tweede termijn subsidie is mogelijk als er sprake is van een aantoonbare artistieke of marketingontwikkeling die:
de moeite waard is om verder te ontwikkelen of een voorbeeldfunctie heeft, en
meer tijd nodig heeft om het project kans van slagen te geven, en bij het wegvallen van de fondssubsidie een (te) groot risico loopt.
b. De aanvraag voor een tweede termijn gaat vergezeld van een analyse van de eerste termijn die cijfermatig is onderbouwd. Deze analyse schetst een duidelijk beeld van:
de doelstellingen van de oorspronkelijke aanvraag;
de succesfactoren van het project: in welke mate zijn de doelstellingen gehaald, welke niet en waarom wel/niet.
c. In de aanvraag voor een tweede termijn wordt een perspectief geschetst hoe de aanvrager het project na drie jaar zonder de fondssubsidie denkt voort te zetten.
Artikel 6. Subsidiabele kosten
De subsidiabele kosten zijn:
de kosten (uitkoopsommen/partages) voor de risicovolle programmering;
kosten voor de in te zetten marketinginstrumenten;
kosten voor specifieke personele inzet ten behoeve van het project.
In het plan dient aannemelijk te zijn gemaakt dat de beschikbare financiële middelen, met inbegrip van de financiële steun verleend door het fonds, voldoende zijn om het project uit te voeren. Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens financiële steun heeft aangevraagd bij één of meer andere bestuursorganen of particuliere fondsen of sponsors, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.
In de begroting zijn de uitkoopsommen/partageregelingen vermeld. Podia dienen reële afspraken met podiumkunstaanbieders te maken over de te betalen uitkoopsommen. Uitgangspunt daarbij wordt gevormd door de in de sector gangbare salaris- en honorariumregelingen.
In de begroting wordt de verhouding tussen de eigen inkomsten (recettes en uitkoopsommen), sponsorgelden, bijdragen van particuliere fondsen, provinciale of lokale overheden en de uitvoeringskosten duidelijk beschreven.
Artikel 7. Hoe wordt subsidie aangevraagd
Voor het indienen van aanvragen wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘Podiumregeling’ van het fonds. Dit formulier kan worden gedownload van www.nfpk.nl of bij het fonds worden opgevraagd.
De aanvraag dient in tienvoud naar het fonds te worden gezonden onder vermelding ‘Aanvraag Podiumregeling’ op de envelop.
Artikel 8. Indiendata
Subsidieaanvragen kunnen tot 10 oktober 2008 worden ingediend.
Artikel 9. Toetsing door het fonds
Aanvragen worden bij ontvangst getoetst op volledigheid. Aanvragers van wie het subsidieverzoek niet voldoet aan de artikelen 3 tot en met 8 worden in de gelegenheid gesteld om de aanvraag binnen een termijn van twee weken aan te vullen. Aanvragen die dan nog niet volledig zijn worden niet in behandeling genomen.
Het fonds maakt gebruik van commissies die adviseren over de subsidieaanvragen.
Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen informatie verstrekt.
Artikel 10. Toetsingscriteria
De commissies beoordelen de aanvragen aan de hand van de onderstaande toetsingscriteria. Acceptatie van de aanvraag is afhankelijk van de mate waarin het project beantwoordt aan deze criteria:
1. Programmering
De programmering levert een bijdrage aan de meerjarige artistieke ontwikkeling van het podium/de podia.
2. Marketing
De marketingstrategie bevordert een gevarieerder en/of groter publieksbereik.
3. Spreiding
De programmering levert een bijdrage aan de spreiding van de podiumkunsten in Nederland of de regio.
4. Bedrijfsvoering
De kwaliteit van de aanvrager op het gebied van productie, organisatie en financieel beheer.
Artikel 10a. Toetsingscriteria subsidieaanvraag tweede termijn
Voor aanvragen voor een tweede termijn gelden naast Artikel 10 van de Podiumregeling de volgende toetsingscriteria:
1. Ontwikkeling programmering en marketing:
a. er wordt voortgebouwd op de programmeringsontwikkeling uit de oorspronkelijke aanvraag;
b. er wordt voortgebouwd op de marketingontwikkeling of -ervaring uit de oorspronkelijke aanvraag;
c. er wordt ingezet op een uitbreiding van doelgroepen of nieuwe doelgroepen;
d. er is sprake van een wezenlijke uitbreiding van het circuit van podia waarop het project plaatsvindt;
e. er is binnen het project sprake van een meer evenwichtige landelijke spreiding van het podiumkunstenaanbod.
2. Financieel draagvlak:
a. provincie en gemeente zijn op de hoogte van het project en van de fondsfinanciering en geven financiële ondersteuning aan het project of gaan dit doen tijdens of na de subsidieperiode van het fonds;
b. er zijn nieuwe financiers;
c. de samenwerkingspartners dragen bij;
d. het project biedt perspectief om na de tweede termijn verder te kunnen zonder de fondssubsidie.
1.
Het Fonds besluit na uiterlijk acht weken, gerekend vanaf de voor dat jaar vastgestelde uiterlijke indiendata, over de subsidieaanvraag met inachtneming van het advies van de commissie. Indien de beschikking tot subsidieverlening niet binnen acht weken kan worden gegeven, stelt het Fonds de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij de termijn waarbinnen de beschikking tegemoet gezien kan worden. Het advies wordt met de subsidiebeschikking meegezonden.
Wanneer het Fonds afwijkt van het advies van de commissie wordt dit besluit gemotiveerd.
2.
De beschikking vermeldt de hoogte van de verleende subsidie en voor welke activiteiten en voor welke periode de subsidieverlening geldt. In de beschikking kunnen nadere voorwaarden worden vermeld.
Artikel 12. Subsidieplafond
Het subsidieplafond kan per kalenderjaar verschillen en wordt voor het betreffende jaar gepubliceerd in de Staatscourant en op www.nfpk.nl. Subsidie wordt slechts verleend voorzover de middelen van het Fonds toereikend zijn. Onder meer vanwege de beperkte hoeveelheid middelen kan het voorkomen dat het Fonds niet alle aanvragen kan honoreren of aanvragen met een positief advies niet voor het gevraagde bedrag kan honoreren. De wijze waarop het budget over de verschillende aanvragen wordt verdeeld ingeval van krapte, wordt tegelijk met de bekendmaking van het subsidieplafond bekend gemaakt.
Artikel 13. Subsidieverplichtingen bij honorering
Indien uw aanvraag wordt gehonoreerd gelden de subsidieverplichtingen die deel uitmaken van de Podiumregeling. Deze zijn opgenomen in Bijlage 1 – Subsidieverplichtingen Podiumregeling.
Artikel 14. Bezwaar en beroep
Een aanvrager kan bezwaar maken tegen een beslissing van het Fonds. Op de bezwaarschriftenprocedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.
Indien een brief van het Fonds een beslissing bevat staan in de brief de rechtsmiddelen aangegeven.
Artikel 15. Bekendmaking
Deze regeling zal met toelichting en bijlagen in de Staatscourant worden gepubliceerd.
Artikel 16. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 november 2007.
Artikel 17. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Podiumregeling van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+.
Het bestuur van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ , de
voorzitter