Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland
Artikel 2. Pakistaanse regeling
Artikel 3. Intrekking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Pakistaanse uitvoeringsvoorschriften belastingovereenkomst Nederland-Pakistan

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland
Aan de op 24 maart 1982 tussen Nederland en Pakistan gesloten Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1982, nr. 63), en het Protocol bij die Overeenkomst, kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van de Overeenkomst en onderdelen van het Protocol:
a. Vermindering tot 20% van de Pakistaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Pakistan is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b)).
b. Vermindering tot 10% van de Pakistaanse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Pakistan is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Pakistaanse lichaam dat de dividenden betaalt, en het voorts ter zake van deze dividenden geen Nederlandse vennootschapsbelasting is verschuldigd (artikel 10, tweede lid, onderdeel a) en onderdeel IV van het Protocol).
c. Algehele vrijstelling van de Pakistaanse belasting op uit Pakistan afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Nederlandsche Bank N.V. of indien deze ter zake van leningen wordt betaald aan de Regering van Nederland of aan een financiële instelling die eigendom is van of wordt beheerst door die Regering (artikel 11, derde lid, onderdelen b), c) en d)).
d. Vermindering tot 10% van de Pakistaanse belasting op uit Pakistan afkomstige interest, indien deze wordt genoten door een bank of een andere financiële instelling in Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is of indien deze wordt genoten door een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is krachtens een financieringsovereenkomst of uit hoofde van uitstel van betaling verband houdende met de verkoop van nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting of met de constructie van installaties voor nijverheids- en handelsdoeleinden of wetenschappelijke doeleinden dan wel met openbare werken (artikel 11, tweede lid, onderdelen a) en c)).
e. Vermindering tot 15% van de Pakistaanse belasting op interest betaald door een lichaam dat inwoner van Pakistan is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de interest is en het onmiddellijk ten minste 25 percent bezit van het kapitaal van het Pakistaanse lichaam dat de interest betaalt (artikel 11, tweede lid, onderdeel b)).
f. Vermindering tot 20% van de Pakistaanse belasting op niet onder de onderdelen c, d en e vallende interest, afkomstig uit Pakistan en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid, onderdeel d)). Interest op kapitaal, dat rechtstreeks wordt aangewend voor de exploitatie van schepen of luchtvaartuigen in internationaal verkeer, wordt echter niet als interest in de zin van artikel 11 beschouwd, maar wordt aangemerkt als inkomsten uit de exploitatie van deze schepen of luchtvaartuigen (onderdeel III van het Protocol).
g. Vermindering tot 5% van de Pakistaanse belasting op culturele royalty's (vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst en wetenschap, daaronder niet begrepen bioscoopfilms en banden voor televisie of radio), afkomstig uit Pakistan en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel c) en derde lid onderdeel c)).
h. Vermindering tot 15% van de Pakistaanse belasting op niet onder onderdeel g vallende royalty's, afkomstig uit Pakistan en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdelen a) en b) en derde lid, onderdelen a) en b)).
Vergoedingen voor technische diensten, daaronder begrepen studies of onderzoeken van wetenschappelijke, geologische of technische aard, of voor contracten inzake bouw- of constructiewerkzaamheden met inbegrip van de daartoe behorende blauwdrukken, dan wel voor diensten van raadgevende of toezichthoudende aard worden echter niet als royalty's in de zin van artikel 12 aangemerkt, maar worden beschouwd als vergoedingen waarop de bepalingen van artikel 7 (winst) of artikel 14 (zelfstandige arbeid) van toepassing zijn (onderdeel VI van het Protocol).
i. Algehele vrijstelling van de Pakistaanse belasting op uit Pakistan afkomstige pensioenen ter zake van vroegere dienstbetrekking (met uitzondering van overheidspensioenen betaald door of namens de Pakistaanse Regering) en op lijfrenten betaald aan een inwoner van Nederland (artikel 18).
De in de onderdelen a, b en d tot en met h van dit artikel vermelde verminderingen zijn te berekenen over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty's.
De in onderdeel c van dit artikel vermelde vrijstelling alsmede de in de onderdelen a, b en d tot en met h van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty's in Pakistan een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Pakistan zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty's verschuldigd zijn, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vijfde lid, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).