Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VIA
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XIA
Artikel XIB
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overige fiscale maatregelen 2014

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 18 december 2013 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2014)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2014 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel IV
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VI
[Wijzigt de Registratiewet 1970.]
Artikel VIA
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XI
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XIA
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XIB
[Wijzigt de Algemene wet bestuursrecht.]
Artikel XII
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Fiscale vereenvoudigingswet 2010.]
Artikel XVII
[Wijzigt het Belastingplan 2012.]
1.
De in artikel 30h van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen regeling van de belastingrente is met betrekking tot naheffingsaanslagen ter zake van verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken slechts van toepassing voor zover deze betrekking hebben op belastingschulden die zijn ontstaan in tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.
2.
De in artikel 30ha van de Algemene wet inzake rijksbelastingen opgenomen regeling van de belastingrente is met betrekking tot teruggaafbeschikkingen verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken slechts van toepassing voor zover deze betrekking hebben op belastingschulden die zijn ontstaan in tijdvakken die zijn aangevangen op of na 1 januari 2013.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat artikel XVI toepassing vindt voordat de artikelen IIIA en Vbis van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010 worden toegepast.
2.
Artikel I, onderdeel A, en artikel XV werken terug tot en met 1 januari 2012.
4.
Artikel III, onderdeel A en onderdeel C, onder 1, werkt terug tot en met 22 juli 2013.
5.
Artikel VIA werkt terug tot en met 10 oktober 2013.
6.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onderdeel G, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Artikel XX
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2014.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
Wassenaar, 18 december 2013
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de drieëntwintigste december 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,