{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVa
Artikel IVb
Artikel V
Artikel VI
Artikel VIa
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIIa
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXVIIIa
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXIa
Artikel XXXIb
Artikel XXXIc
Artikel XXXId
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overige fiscale maatregelen 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 20 december 2012 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2013 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IVa
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IVb
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel VIa
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de kansspelen.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XI
[Wijzigt de Wet belasting zware motorrijtuigen.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XX
[Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Invoeringswet fiscaal stelsel BES.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Wet werken aan winst.]
Artikel XXIIa
[Wijzigt de Wijzigingswet Algemene wet inzake rijksbelastingen, enz. (invoering basisregistratie inkomen en basisregistratie waarde onroerende zaken) (Stb. 2008/269).]
Artikel XXIII
[vervallen]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2011.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Wet uniformering loonbegrip.]
Artikel XXVI
[Wijzigt het Belastingplan 2012.]
Artikel XXVII
[Wijzigt de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013.]
Artikel XXVIII
Het koninklijk besluit van 24 augustus 2004 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (Stb. 2004, 435) wordt goedgekeurd.
Artikel XXVIIIa
[Wijzigt de Zorgverzekeringswet.]
Artikel XXIX
[Wijzigt de Wet op de zorgtoeslag.]
Artikel XXX
[Wijzigt de Wet op het kindgebonden budget.]
Artikel XXXI
[Wijzigt de Wet werk en bijstand.]
Artikel XXXIa
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel XXXIb
[Wijzigt de Pensioenwet.]
Artikel XXXIc
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
Artikel XXXId
[Wijzigt de Wet verplichte beroepspensioenregeling.]
1.
Met betrekking tot kolen die vóór 1 januari 2013 zijn uitgeslagen of ingevoerd met vrijstelling van kolenbelasting op grond van artikel 44, tweede lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag en die op of na 1 januari 2013 in een opslagplaats voorhanden zijn, wordt kolenbelasting geheven naar het tarief, genoemd in artikel 43 van de Wet belastingen op milieugrondslag, zoals dit geldt op 1 januari 2013 na indexering.
2.
Artikel 84a van de Wet op de accijns, met uitzondering van het eerste lid, eerste alinea en het tweede lid, onderdeel b, is van overeenkomstige toepassing op de heffing van kolenbelasting, bedoeld in het eerste lid, met dien verstande dat de verwijzing in artikel 84a, tweede lid, van de Wet op de accijns naar het eerste lid van dat artikel moet worden gelezen als een verwijzing naar het eerste lid van dit artikel.
1.
De artikelen 80, 86 en 87a tot en met 87d van de Wet belastingen op milieugrondslag en de daarop berustende bepalingen, zoals deze luidden op 31 december 2012, blijven van toepassing op verpakkingen als bedoeld in artikel 87a van die wet, zoals deze luidde op 31 december 2012, van producten die na 31 december 2012 maar vóór 1 april 2013 door een producent ter beschikking worden gesteld aan een belastingplichtige of ondernemer als bedoeld in hoofdstuk VIII van de Wet belastingen op milieugrondslag zoals dit luidde op 31 december 2012. Het voorgaande geldt niet voor producten waarop vóór 1 januari 2013 een regeling krachtens artikel 88a van de Wet belastingen op milieugrondslag van toepassing was.
2.
Artikel 89, vierde en vijfde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag, zoals deze luidden op 31 december 2012, blijven van toepassing voor zover de verschuldigdheid van de verpakkingenbelasting vóór 1 januari 2013 is ontstaan.
3.
Bij regeling van Onze Minister kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot verzoeken om teruggaaf ingevolge het eerste lid.
Artikel XXXIV
[Wijzigt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat:
a. met betrekking tot de heffing van kansspelheffing over tijdvakken die voor 1 januari 2013 zijn geëindigd:
1°. artikel 33f, derde tot en met zesde lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dit luidde op 31 december 2012, van toepassing blijft;
b. aanmaningen of dwangbevelen die door de ontvanger, bedoeld in artikel 33f, zevende lid, van de Wet op de kansspelen, zoals dit luidde op 31 december 2012, voor 1 januari 2013 zijn verzonden, onderscheidenlijk uitgevaardigd, geacht worden te zijn verzonden, onderscheidenlijk uitgevaardigd, door het met ingang van 1 januari 2013 bevoegde bestuursorgaan;
c. artikel XVII, onderdeel B, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot tegemoetkomingen waarvoor een verzoek om opgaaf is gedaan op of na 1 januari 2013;
2.
Artikel XIV, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 januari 2012.
3.
Artikel XIII, onderdeel A, werkt terug tot en met 20 juli 2012.
Artikel XXXVI
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2013.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 20 december 2012
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012
De Minister van Veiligheid en Justitie ,