Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel Ia
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel Xa
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIIIa
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXa
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overige fiscale maatregelen 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 22 december 2011 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2012)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2012 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel Ia
[Wijzigt de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt de Successiewet 1956.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de omzetbelasting 1968.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel X
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel Xa
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XI
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XIIIa
[Wijzigt de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Belastingwet BES.]
Artikel XV
[Wijzigt de Douane- en Accijnswet BES.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting BES.]
Artikel XVII
Artikel 25 van de Wet inkomstenbelasting BES vindt op 1 januari 2012 geen toepassing.
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet loonbelasting BES.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Provinciewet.]
Artikel XX
[Wijzigt de Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel XXa
[Wijzigt de Wegenverkeerswet 1994.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2009.]
Artikel XXII
[Wijzigt de Fiscale vereenvoudigingswet 2010.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat:
a. de voorwaarden die ingevolge de wijzigingen van artikel III, onderdeel A, worden gesteld aan de in artikel 14, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen bedoelde overeenkomst, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot overeenkomsten die ingaan op of na 1 januari 2012;
b. de wijzigingen ingevolge artikel IV, onderdelen B, C, D en E, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2012;
c. artikel 30, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 zoals dat luidde op 31 december 2011, van toepassing blijft met betrekking tot de in die bepaling bedoelde intracommunautaire verwervingen die zijn verricht vóór 1 januari 2012;
d. de wijziging ingevolge artikel XIII, onderdeel A, onder 1, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012;
e. de wijziging ingevolge artikel XIII, onderdeel A, onder 2, voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2010, waarbij voor het berekeningsjaar dat is aangevangen op 1 januari 2010 «derde lid (nieuw)» wordt gelezen als: vijfde lid.
f. de wijzigingen ingevolge artikel XIII, onderdelen B, D en F, gelden voor de tegemoetkomingen met betrekking tot de berekeningsjaren die zijn aangevangen of aanvangen op of na 1 januari 2006 voor zover die tegemoetkomingen op 1 januari 2012 nog niet zijn toegekend, waarbij voor de toepassing van artikel 14, derde lid, van Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen voor de berekeningsjaren 2006 en 2007 voor de zinsnede «geen inkomensgegeven in de basisregistratie inkomen, bedoeld in artikel 21a, eerste lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, is opgenomen, die persoon niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte inkomstenbelasting en van die persoon ook geen beschikking ter zake van niet in Nederland belastbaar inkomen is of wordt vastgesteld» telkens moet worden gelezen: geen toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen zoals dit artikel luidde op 1 januari van het berekeningsjaar is;
g. zaken die op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van artikel XIV, onderdelen A, G, H, I, J, K, L, M en N, en artikel XV, onderdeel A, aanhangig waren bij de Raad van Beroep voor belastingzaken van rechtswege over gaan naar het Gerecht in eerste aanleg;
h. de wijzigingen ingevolge artikel XIV, onderdelen Fe en Fg, voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot feiten die zijn begaan op of na 1 januari 2012.
2.
Artikel Ia, onderdeel 1, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
3.
Artikel Ia, onderdeel 2, werkt terug tot en met 1 januari 2008.
4.
Artikel IV, onderdeel A, werkt terug tot en met 26 november 2009.
5.
Artikel X, onderdeel Ca, werkt terug tot en met 1 april 2010.
6.
Artikel XIII, onderdeel J, werkt terug tot en met 1 mei 2010.
8.
Artikel XIIIa werkt terug tot en met 1 juli 2011.
9.
Artikel XIV, onderdelen C, D en F, artikel XV, onderdeel B, en artikel XVIII, onderdeel A, werken, met uitzondering van de in artikel XIV, onderdelen D en F, opgenomen wijzigingen van de tarieven voor de levering en de invoer van auto’s, terug tot en met 1 oktober 2011, met dien verstande dat de wijzigingen van de tarieven ter zake van verzekeringen bij verzekeringen waarbij de laatste prolongatiedatum of datum van stilzwijgende verlenging, of bij afwezigheid van die datum de ingangsdatum van de verzekering voor 1 oktober 2011 ligt, van toepassing zijn op de premies die na 30 september 2011 vervallen.
10.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII, onderdelen G, H en I, in werking met ingang van 1 juli 2012, met dien verstande dat de verhoogde boetes voor het eerst toepassing vinden met betrekking tot overtredingen die hebben plaatsgevonden vanaf 1 juli 2012.
11.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XIII, onderdeel C, in werking met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat de wijziging ingevolge dit onderdeel voor het eerst toepassing vindt met betrekking tot berekeningsjaren die zijn aangevangen op of na 1 januari 2012.
Artikel XXIV
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2012.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 22 december 2011
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2011
De Minister van Veiligheid en Justitie,