{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel IIa
Artikel III
Artikel IV
Artikel IVa
Artikel V
Artikel VI
Artikel VIa
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIIa
Artikel XIIb
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIIa
Artikel XVIIb
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXa
Artikel XXI
Artikel XXII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overige fiscale maatregelen 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 23 december 2009 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2010 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de dividendbelasting 1965.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet op de belasting van personenauto's en motorrijwielen 1992.]
Artikel VIa
[Wijzigt de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet op belastingen van rechtsverkeer.]
Artikel IX
Artikel 15, eerste lid, onderdeel z, tweede volzin, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer zoals dat luidde op 31 december 2010, blijft van toepassing met betrekking tot omstandigheden als bedoeld in die volzin in gevallen waarin de vrijstelling ingevolge de eerste volzin van dat artikelonderdeel in 2010 toepassing heeft gevonden.
Artikel X
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XI
[Wijzigt de Algemene douanewet.]
Artikel XII
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XIIa
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel XIIb
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel XIV
Artikel 90 van de Wet belastingen op milieugrondslag vindt geen toepassing bij het begin van het kalenderjaar 2010 op het eerste bedrag, genoemd in artikel 59, eerste lid, onderdeel c, en de bedragen, genoemd in artikel 86, eerste lid, van die wet.
Artikel XV
[Wijzigt de Wet waardering onroerende zaken.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Invorderingswet 1990.]
Artikel XVIIa
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XVIIb
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2008.]
Artikel XVIII
[Wijzigt het Belastingplan 2009.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.
2.
De wijzigingen ingevolge artikel I, onderdelen E, J, K, T, Y en Z, artikel IV, onderdelen A, G en H, onder 3, en artikel XVI, onderdeel A, vinden voor het eerst toepassing ten aanzien van belastingaanslagen of voor bezwaar vatbare beschikkingen die zijn vastgesteld of genomen na 31 december 2009.
3.
Artikel III, onderdelen C, F, G en H, werkt terug tot en met 15 september 2009.
4.
Artikel IV, onderdeel 0A, onder 1, werkt terug tot en met het tijdstip waarop zonder deze wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 artikel 2, zevende lid, eerste volzin, van die wet van toepassing zou zijn geworden op het in dat onderdeel genoemde lichaam en artikel IV, onderdeel 0A, onder 2, werkt terug tot en met het tijdstip waarop artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van toepassing is geworden op het in het vervallen onderdeel n van het zevende lid van dat artikel genoemde lichaam.
5.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XII, onderdeel C, in werking met ingang van 1 april 2010.
6.
Artikel XIIB werkt terug tot en met 1 januari 2008.
7.
Artikel XV, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 augustus 2008.
8.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel XVII, onderdeel C, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
9.
Artikel XVIII werkt terug tot en met 1 januari 2009.
10.
Artikel XIX werkt terug tot en met 31 december 2009.
11.
Met betrekking tot gevallen waarin een overdracht van tot een aanmerkelijk belang behorende aandelen of winstbewijzen uiterlijk op 31 december 2009 krachtens schenking heeft plaatsgevonden, blijven artikel 25, negende lid, van de Invorderingswet 1990, zoals die bepaling op 31 december 2009 luidde, en de daarop berustende bepalingen van toepassing.
12.
Artikel XIII, onderdeel G, werkt terug tot en met 1 april 2008.
Artikel XXII
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2010.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 23 december 2009
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2009
De Minister van Justitie ,