Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overige fiscale maatregelen 2009

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Wet van 18 december 2008, houdende wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2009 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen alsmede enkele technische reparaties aan te brengen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel I
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel II
[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]
Artikel III
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel IV [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip]
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel V
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel VI
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel VII
[Wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Wet belastingen op milieugrondslag.]
Artikel IX
[Wijzigt de Wet op de accijns.]
Artikel X
[Wijzigt de Algemene wet inzake rijksbelastingen.]
Artikel XI
[Wijzigt het Belastingplan 2007.]
Artikel XII
[Wijzigt de Overige fiscale maatregelen 2008.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet kinderopvang.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]
Artikel XVI
Paragraaf 4.1.3.2. van de Algemene wet bestuursrecht vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot ingevolge de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen te nemen of genomen beschikkingen met betrekking tot het berekeningsjaar 2013.
1.
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.
2.
In afwijking van het eerste lid werkt artikel VII, onderdeel 0A, terug tot en met het tijdstip waarop zonder deze wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 artikel 2, zevende lid, eerste volzin, van die wet van toepassing zou zijn geworden op de in dat onderdeel, onder 2, genoemde lichamen.
3.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel VII, onderdelen A en B, in werking op het tijdstip waarop het besluit van 23 juni 2008, houdende wijziging van het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (subsidie aan toegelaten instellingen voor de wijkenaanpak) en van het Besluit beheer sociale-huursector (Stb. 239) in werking treedt op grond van artikel V, eerste volzin, van het eerstgenoemde besluit, en werkt – indien die inwerkingtreding is gelegen vóór 1 januari 2009 – terug tot en met het tijdstip van die inwerkingtreding.
4.
In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XI en XII in werking met ingang van 31 december 2008.
5.
In afwijking van het eerste lid treden artikel XIII, onderdeel B, en artikel XIV, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
6.
In afwijking van het eerste lid treedt artikel IV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. De voordracht voor het koninklijk besluit, bedoeld in de eerste volzin, wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd. De voordracht wordt niet gedaan indien binnen die vier weken door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers om overleg over het ontwerp wordt gevraagd en dit overleg niet tot instemming leidt.
Artikel XVIII
Deze wet wordt aangehaald als: Overige fiscale maatregelen 2009.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te
’s-Gravenhage, 18 december 2008
De Staatssecretaris van Financiën ,
Uitgegeven de negenentwintigste december 2008
De Minister van Justitie ,