Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Overeenkomst over het onderhoud van de Dinkel in het grensgebied bij Gronau
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Overeenkomst over het onderhoud van de Dinkel in het grensgebied bij Gronau, Gronau/Almelo, 07-09-1981

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Overeenkomst over het onderhoud van de Dinkel in het grensgebied bij Gronau
(authentiek: nl)
Het waterschap Regge en Dinkel, hierna „waterschap” genoemd, partij ter ene zijde, vertegenwoordigd door de waarnemend voorzitter, ir. H. W. Bunschoten
en
het Wasser- und Bodenverband „Unteres Dinkelgebiet”, hierna „Verband” genoemd, partij ter andere zijde, vertegenwoordigd door de voorzitter, Gerhard Schultewolter,
sluiten, gelet op hoofdstuk 4, artikel 59, lid 2, van het op 8 april 1960 tussen de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden gesloten Grensverdrag, de volgende overeenkomst:
Artikel 1
Het waterschap verbindt zich, op zijn kosten de Dinkel op Nederlands gebied van de grens bij grenssteen 853 stroomafwaarts tot de „Zoekerbrug” te onderhouden.
Artikel 2
Het Verband verbindt zich op zijn kosten de Dinkel op Duits gebied van de grens bij grenssteen 854 stroomopwaarts tot en met de gebouwde bodemval te onderhouden.
1.
Het waterschap en het Verband verbinden zich, de Dinkel van de grens bij grenssteen 854 tot de grens bij grenssteen 853 gemeenschappelijk te onderhouden.
2.
Het onderhoud wordt door het waterschap verricht.
3.
Het Verband laat op zijn gebied alle daarvoor vereiste handelingen toe. Daartoe behoren in het bijzonder zowel het betreden en berijden van de bermen als het tijdelijk bergen en afvoeren van geruimde specie en ruigten, die in zijn gebied vrijkomen.
4.
Partijen dragen de onderhoudskosten van het in lid 1 genoemde gedeelte ieder voor de helft.
Artikel 4
De voor het onderhoud van de waterleiding maatgevende toestand is in een door beide partijen te ondertekenen grondplan vastgelegd, dat - met eventuele toekomstige, door partijen nader overeen te komen wijzigingen - onderdeel van deze overeenkomst is. Het grondplan bestaat uit een overzichtskaart (schaal 1 : 10.000), een lengteprofiel en een normaal dwarsprofiel 1) .
Artikel 5
De Dinkel wordt op verzoek van één der partijen, hoogstens echter éénmaal per drie jaar, binnen het gebied van het grondplan door partijen gemeenschappelijk opgemeten. Bij deze opname worden om de 200 meter dwarsprofielen genomen. De meetplaatsen zijn in het grondplan aangetekend.
1.
Veranderingen van de overeenkomst behoeven de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninklijk der Nederlanden.
2.
Veranderingen van het in artikel 4 genoemde grondplan behoeven alleen de goedkeuring van de regeringspresident te Münster en van gedeputeerde staten van de provincie Overijssel.
1.
De overeenkomst wordt gesloten voor de duur van 20 jaren. Wordt zij niet 3 jaren voor de afloopdatum opgezegd, dat wordt zij geacht stilzwijgend te zijn verlengd met telkens 10 jaren.
2.
De opzegging dient te geschieden bij aangetekende brief.
Artikel 8
Deze overeenkomst behoeft de goedkeuring van de regeringen van de Bondsrepubliek Duitsland en het Koninkrijk der Nederlanden.
Zij treedt in werking een maand na ontvangst door één der partijen van de laatst verleende goedkeuring. De partijen stellen het tijdstip van inwerkingtreding door briefwisseling vast.
GEDAAN te Almelo, de 12 februari 1981 en te Gronau, de 07 september 1981 in vijfvoud, elk in de Duitse en Nederlandse taal, waarbij elke tekst gelijkelijk verbindend is.
Voor het waterschap,
de wnd. voorzitter,
(w.g.) H. W. BUNSCHOTEN
(ir. H. W. Bunschoten)
Voor het Verband,
de voorzitter
(w.g.) G. SCHULTEWOLTER
(Schultewolter)