Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 2a
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Besluit van 14 augustus 1990, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 29 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Stb. 1990, 380) aan De Nederlandsche Bank N.V.
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 6 juni 1990, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Financiële Markten en Instellingen, nr BGW 90/1509;
Gelet op artikel 29 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen ( Stb. 1990, 380);
De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 1990, no. W06.90.0253);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën a.i. van 8 augustus 1990, nr BGW 90/2006;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet toezicht beleggingsinstellingen ( Stb. 1990, 380);
b. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
c. de Bank: de Nederlandsche Bank N.V.;
d. de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten.
1.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, van de wet worden de taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van deze wet heeft, overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten met uitzondering van de taken en bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 12, 19, 21, 24, vijfde lid, 26, 26a, 27, 27a, 27b, 27c, 33b, eerste lid, 33c, eerste lid, 33d, vierde lid, 33f, 33g, 33i, derde en vierde lid, en 33m, eerste lid, van de wet, voor zover deze taken en bevoegdheden betrekking hebben op het toezicht op de naleving van de krachtens artikel 12, eerste en derde lid, van de wet gestelde regels met betrekking tot:
1 de financiële waarborgen; en
2 de bedrijfsvoering en informatieverstrekking voor zover noodzakelijk voor het toezicht op financiële waarborgen.
2.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 29, eerste lid, van de wet worden de in het eerste lid uitgezonderde taken en bevoegdheden overgedragen aan de Bank.
3.
Over de door de Autoriteit Financiële Markten of de Bank, krachtens de ingevolge het eerste onderscheidenlijk tweede lid overgedragen bevoegdheden te stellen regels wordt vooraf overleg gevoerd met Onze Minister.
Artikel 2a
De Autoriteit Financiële Markten raadpleegt de Bank in het kader van de aanvraag van een vergunning als bedoeld in de artikelen 5 en 6 van de wet over de vraag of de aanvrager voldoet aan de bij en krachtens de wet gestelde regels ten aanzien van de financiële waarborgen, alsmede de bedrijfsvoering en informatieverstrekking, voor zover noodzakelijk voor het toezicht op financiële waarborgen.
Artikel 3
Aan de overdracht van de taken en bevoegdheden als bedoeld in artikel 2 worden de volgende beperkingen gesteld en voorschriften verbonden:
1. schriftelijke afspraken tussen de Autoriteit Financiële Markten of de Bank enerzijds en andere toezichthoudende autoriteiten anderzijds, die tot uitwerking van de in artikel 27 van de wet bedoelde informatie-uitwisseling dienen, moeten, alvorens zij door de Bank worden gesloten aan Onze Minister ter instemming worden voorgelegd; deze instemming kan slechts worden onthouden indien naar het oordeel van Onze Minister de belangen die worden gediend door verdragen als bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de wet dan wel het algemeen belang zich tegen die afspraken verzetten;
2. in schriftelijke afspraken, als bedoeld in onderdeel 1, die worden gesloten met toezichthoudende autoriteiten uit een Staat waarmee het Koninkrijk nog geen verdrag tot informatie-uitwisseling heeft gesloten, dient te worden bepaald dat die afspraken wederom de instemming van Onze Minister zullen behoeven bij de totstandkoming nadien van een dergelijk verdrag met die Staat; deze instemming kan slechts worden onthouden indien naar het oordeel van Onze Minister de belangen die door dat verdrag worden gediend zich tegen die afspraken verzetten;
3. de Autoriteit Financiële Markten of de Bank dient aan Onze Minister inlichtingen te verstrekken, voor zover zij daarover beschikt, die van betekenis kunnen zijn voor:
a. de aanwijzing als bedoeld in artikel 7, onder c , van de wet;
b. het verlenen of intrekken van een vrijstelling als bedoeld in artikel 14 van de wet;
c. de toepassing van artikel 30 van de wet;
d. de aanwijzing als bedoeld in artikel 32 van de wet.
4 de Autoriteit Financiële Markten en de Bank maken schriftelijke afspraken over:
a de betrokkenheid van de Bank bij de uitoefening van de in de artikelen 5 en 15 van de wet genoemde bevoegdheden;
b de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de in dit besluit overgedragen taken en bevoegdheden.
5 de in onderdeel 4 bedoelde schriftelijke afspraken worden na overleg met Onze Minister vastgesteld.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtsbesluit Wet toezicht beleggingsinstellingen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.
's-Gravenhage, 14 augustus 1990
De Minister van Financiën,
Uitgegeven de vijfentwintigste september 1990
De Minister van Justitie,