Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Opheffing
Artikel 3. Overgangsbepalingen
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van het bestuur van het CAK van 8 december 2015 houdende opheffing van de bezwaaradviescommissie (Opheffingsbesluit bezwaaradviescommissie Wtcg)
Het bestuur van het CAK,
Gelet op het bepaalde bij Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, gepubliceerd bij Staatsblad 2014, nr. 259 en de daarin opgenomen bepalingen, in het bijzonder de artikelen XIII en XVI welke per 1 januari 2016 in werking treden, wordt het volgende besloten:
Besluit:
Artikel 1. Begripsbepalingen
In de besluit wordt verstaan onder:
a. het CAK: zelfstandig bestuursorgaan, genoemd in artikel 6.1.1 van de Wet langdurige zorg (Wlz).
b: commissie: de bezwaaradviescommissie Wtcg.
c. Afschaffingswet: Wet van 4 juni 2014 , gepubliceerd bij Staatsblad 2014, nr. 259.
Artikel 2. Opheffing
De commissie in de zin van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht, zoals bedoeld in de motie van Eerste Kamerlid Klein Breteler c.s. en de brief van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 22 december 2008 1 en is ingesteld bij Instellingsbesluit d.d. 10 januari 2011 , gepubliceerd bij Staatscourant 2011, nr. 995 wordt middels dit besluit opgeheven.
Artikel 3. Overgangsbepalingen
Op bezwaarschriften gericht tegen besluiten die met inachtneming van artikel 3, eerste lid en artikel 4, derde lid, van de Afschaffingswet, uiterlijk 31 december 2015 zijn afgegeven, blijft het Instellingsbesluit d.d. 10 januari 2011 , gepubliceerd bij Staatscourant 2011, nr. 995 van toepassing.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.
Artikel 5. Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Opheffingsbesluit Bezwaaradviescommissie Wtcg.
Aldus besloten door het bestuur van het CAK, d.d.
8 december 2015
1
Kamerstukken I, 2008–2009, 31 706, J en L.
Bestuursvoorzitter