{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Mandaat voor de uitvoering
Artikel 2. Mandaat voor Personele bevoegdheden
Artikel 3. Mandaat voor bezwaar en beroep
Artikel 4. Mandaat aan anderen en ondermandaat
Artikel 5. Vervanging
Artikel 6. Intrekking
Artikel 7. Inwerkingtreding
Artikel 8. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Ondermandaatregeling DUO 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de directeur-generaal DUO van 6 februari 2013, houdende de vaststelling van de Ondermandaatregeling DUO 2013 (Ondermandaatregeling DUO 2013)
De directeur-generaal DUO,
Gelet op het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008;
Gelet op het Mandaatbesluit beschermde stads- en dorpsgezichten;
Gelet op het Besluit mandaat en machtiging directeur-generaal Dienst Uitvoering Onderwijs;
Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Uitvoering Onderwijs Wet- en regelgeving inburgering 2013;
Besluit:
Artikel 1. Mandaat voor de uitvoering
De volgende functionarissen hebben mandaat ten aanzien van alle aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein: De hoofddirecteur Bedrijfsvoering, de directeur Onderwijsinstellingen, de directeur Beleid & Strategie, de manager Informatieproducten, de manager Bedrijfsvoering Diensten, de (plaatsvervangend) productmanagers, de clustermanagers, de programmamanagers, de directeur Onderwijsvolgers, de directeur Registers & Examens, de directeur ICT-Supply, de manager Human Resource, de manager Bezwaar, Beroep, Klachten en Beleid, de onder de vijf laatstgenoemden vallende managers en medewerkers, de centrale klachtenfunctionaris en functionaris Nationale Ombudsman-Wet openbaarheid van bestuur,, de medewerker Programmabeheer locatie Groningen, de Klachtenfunctionarissen Onderwijsvolgers, de medewerker klachtafhandeling Servicecentrum Inburgering, de klachtenfunctionaris directie Onderwijsinstellingen en de medewerker klachten en klanttevredenheid Registers & Examens.
Artikel 2. Mandaat voor Personele bevoegdheden
De managers van de eerste en tweede managementlaag onder het niveau van directeur-generaal hebben mandaat voor het nemen van personele besluiten als bedoeld in artikel 14, derde lid van het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 ten behoeve van het onder hen ressorterende personeel.
1.
De directeuren Onderwijsvolgers, Registers & Examens en Onderwijsinstellingen, de manager Human Resource, de manager van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten en Beleid, de afdelingsmanagers en managers Onderwijsvolgers en Registers & Examens, de medewerkers inburgering bezwaar en klachten en de medewerkers Bezwaar, Beroep en Procesvoering van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten en Beleid alsmede de Klachtenfunctionarissen hebben mandaat te beslissen op bezwaar- en beroepschriften die zijn ingediend in aangelegenheden behorend tot hun werkterrein.
2.
De directeuren Onderwijsvolgers en Registers & Examens, de manager Human Resource, de manager Bezwaar, Beroep, Klachten en Beleid, de afdelingsmanagers en managers Onderwijsvolgers en Registers & Examens, de medewerkers inburgering beroep, de medewerkers Procesvoering en Beroep van de afdeling Bezwaar, Beroep, Klachten en Beleid en de (senior) juridisch medewerkers hebben mandaat, met het recht zich door anderen te laten bijstaan, ten aanzien van alle aangelegenheden die behoren tot hun werkterrein, waaronder in ieder geval begrepen vertegenwoordiging van een bewindspersoon inzake:
a. bezwaarschriftenprocedures;
b. gedingen aanhangig bij de rechter;
c. het instellen van enig rechtsmiddel tegen uitspraken in de onder b. genoemde gedingen.
3.
De senior juridisch medewerkers hebben tevens het recht van substitutie.
1.
De directeur-generaal DUO en de hoofddirecteur Bedrijfsvoering kunnen, onverminderd het Organisatie- en mandaatbesluit OCW 2008 bij afzonderlijk besluit mandaat aan anderen dan de in artikel 1, 2 en 3 genoemde functionarissen verlenen.
2.
Het verlenen van ondermandaat is slechts mogelijk voor zover dat bij deze regeling of afzonderlijk besluit van de directeur-generaal DUO of hoofddirecteur Bedrijfsvoering is toegestaan.
Artikel 5. Vervanging
Bij afwezigheid van de directeur-generaal DUO gaan diens bevoegdheden over op de hoofddirecteur Bedrijfsvoering. Bij afwezigheid van de hoofddirecteur Bedrijfsvoering gaan diens bevoegdheden over op de directeur-Generaal DUO.
1.
De Ondermandaatregeling DUO 2010 wordt ingetrokken.
2.
Mandaten die zijn verleend op grond van de Ondermandaatregeling DUO 2010 en die gelden op de dag voor inwerkingtreding van deze regeling, worden geacht te zijn verleend op grond van deze regeling.
3.
Besluiten, genomen vóór 1 januari 2013 door in deze regeling gemandateerde functionarissen, worden geacht te vallen onder de werking van deze regeling.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werkingmet ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2013.
Artikel 8. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Ondermandaatregeling DUO 2013.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Tevens zal deze regeling worden geplaatst op de internetsite van DUO www.ocwduo.nl.
De
directeur-generaal