Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Ondermandaat van bevoegdheden
Artikel 2. Bevoegdheden
Artikel 3. Uitzondering ondermandaat
Artikel 4. Ondertekening
Artikel 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Ondermandaatbesluit bij afwezigheid directeur BFT 2014

Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2016. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2016.
Ondermandaatbesluit bij afwezigheid directeur BFT 2014
De directeur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT),
Gelet op artikel 110, zesde lid Wet op het notarisambt;
Gelet op het Mandaatbesluit 2014 Bureau Financieel Toezicht d.d. 17 april 2014;
Gelet op de verleende goedkeuring van het bestuur BFT inzake dit ondermandaatbesluit d.d. 14 juli 2014.
Besluit:
1.
De directeur BFT mandateert nader genoemde bevoegdheden tijdens zijn afwezigheid in verband met verlof of ziekte aan de functionarissen Hoofd Juridische Zaken of Teamleider.
2.
De in het eerste lid genoemde functionarissen treden tijdens deze periode op als plaatsvervanger van de directeur BFT.
1.
Onder de bevoegdheden, die worden ondergemandateerd, wordt verstaan:
a. het beslissen, ondertekenen en vertegenwoordigen;
b. het gezamenlijk met een daartoe door de directeur gemachtigde doen van (individuele) betalingen tot een maximum bedrag van € 250.000,-. per betaling.
2.
Bovengenoemde bevoegdheden in lid 1 onder a en b worden aan de functionaris Hoofd Juridische Zaken gemandateerd.
3.
Bovengenoemde bevoegdheden in lid 1 onder a worden aan de functionarissen Teamleider gemandateerd.
4.
Uitoefening van de bevoegdheden geschiedt te allen tijde met inachtneming van de voor het BFT vastgelegde beleidskaders, alsmede met inachtneming van de door het Bestuur BFT of de directeur BFT ter zake gegeven aanwijzingen.
Artikel 3. Uitzondering ondermandaat
Aan de directeur BFT blijft voorbehouden:
a. het aangaan van nieuwe financiële verplichtingen;
b. besluiten die vergaande consequenties voor het BFT hebben;
c. het nemen van personele beslissingen, anders dan die vallen onder de verantwoordelijkheid van de in artikel 1, eerste lid genoemde functionarissen.
1.
Bij afwezigheid van de directeur BFT mogen brieven en andere documenten (digitaal) (mede)ondertekend worden door de plaatsvervanger.
2.
De ondertekening van een krachtens dit ondermandaat genomen besluit alsmede van de op de gemandateerde bevoegdheden betrekking hebbende brieven geschiedt als volgt:
Bureau Financieel Toezicht,
de voorzitter van het bestuur,
voor deze,
[Handtekening ondergemandateerde]
[Naam ondergemandateerde]
Plaatsvervanger directeur
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Ondermandaatbesluit bij afwezigheid directeur BFT 2014’
2.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
3.
Dit besluit treedt in werking vanaf 15 juli 2014.
Utrecht 15 juli 2014
Bureau Financieel Toezicht,
Directeur