Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag 1
Antwoord
Vraag 2
Antwoord
Vraag 3
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, ondernemerschap, BTW-compensatiefonds, aanleg/aanpassing van infrastructuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 26 juni 2009. U leest nu de tekst die gold op 25 juni 2009.
Omzetbelasting, ondernemerschap, BTW-compensatiefonds, aanleg/aanpassing van infrastructuur De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij zijn vragen voorgelegd over de heffing van omzetbelasting bij de aanleg van infrastructuur door een ministerie op verzoek van een gemeente en de toepassing van de Wet op het BTW-compensatiefonds. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.
Vraag 1
Op verzoek van een gemeente heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat (hierna: het ministerie) een deel van een rijksweg verdiept aangelegd over een langer traject dan oorspronkelijk door het ministerie was gepland. Het ministerie en de gemeente hebben een overeenkomst gesloten, waarbij is afgesproken dat de gemeente aan het ministerie de kosten zal vergoeden die zijn verbonden aan het verlengen van het traject waarover de rijksweg verdiept wordt aangelegd. De rijksweg blijft met inbegrip van het verdiept aangelegde traject in eigendom, beheer en onderhoud van het ministerie.
Treedt het ministerie op als overheid bij het op verzoek van een gemeente verlengen van het traject waarover een rijksweg verdiept wordt aangelegd, waarbij het ministerie de hieraan verbonden extra kosten aan de betrokken gemeente doorberekent?
Antwoord
Ja. Het ministerie treedt bij de verlengde verdiepte aanleg van de rijksweg op als overheid. De omstandigheid dat dit gebeurt op verzoek van de gemeente en de daarmee verbonden kosten aan de gemeente worden doorberekend, doet hieraan niet af.
Als een publiekrechtelijk lichaam (zoals de Staat der Nederlanden, waarvan het ministerie onderdeel uitmaakt) activiteiten verricht in het kader van het specifiek voor dat lichaam geldende juridische regime, treedt het lichaam daarvoor op als overheid. Van een specifiek juridisch regime is onder meer sprake als een publiekrechtelijk lichaam handelt ter uitvoering van een opdracht van een hogere wetgever en als zo’n lichaam taken gedurende langere tijd aan zich heeft getrokken ter wille van het algemeen belang.
In het algemeen geldt, dat de zorg voor een adequate infrastructuur tot de taak van de overheid behoort. Deze zorg omvat de aanleg, het onderhoud en het beheer van de infrastructuur. Met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en beheer van infrastructuur waarvoor een publiekrechtelijk lichaam de zorg heeft, treedt dat lichaam op binnen het kader van een specifiek voor haar geldend juridisch regime.
Het wegennet maakt onderdeel uit van de infrastructuur hier te lande. Uit de terzake geldende regelgeving valt af te leiden, dat de zorg voor de aanleg, het beheer en onderhoud van rijkswegen bij het ministerie berust, terwijl de provincies, gemeenten en waterschappen zijn belast met de zorg voor de provinciale, gemeentelijke en andere regionale wegen.
Aangezien het in de aan de orde gestelde situatie gaat om een rijksweg, vindt de aanleg van deze weg, inclusief het gedeelte van de weg dat op verzoek van de gemeente verdiept wordt aangelegd, plaats in het kader van het specifiek voor het ministerie geldend juridisch regime.
Vraag 2
Het ministerie en de gemeente zijn overeengekomen, dat het ministerie zal zorgdragen voor het aanpassen van gemeentelijke infrastructuur. Deze aanpassing is noodzakelijk vanwege de omlegging van de rijksweg. Omdat het ministerie in het kader van het omleggen van de rijksweg toch al bepaalde werkzaamheden in de gemeente verricht, is het praktischer – en uiteindelijk ook goedkoper – dat het ministerie tegelijkertijd de gemeentelijke infrastructuur aanpast. Het ministerie en de gemeente zijn overeengekomen dat de gemeente aan het ministerie de kosten vergoedt die zijn verbonden aan het aanpassen van de gemeentelijke infrastructuur. Deze infrastructuur blijft in eigendom, beheer en onderhoud bij de gemeente.
Treedt het ministerie op als overheid bij het op verzoek van een gemeente aanpassen van aan die gemeente toebehorende infrastructuur, waarbij het ministerie de hieraan verbonden kosten doorberekent aan de gemeente?
Antwoord
Nee. Het ministerie treedt bij het aanpassen van gemeentelijke infrastructuur op als ondernemer in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) en moet ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de gemeente omzetbelasting in rekening brengen.
De zorg voor de gemeentelijke infrastructuur berust bij gemeenten (zie antwoord vraag 1). Aangezien het hier gemeentelijke infrastructuur betreft en het ministerie niet is belast met de zorg daarvoor, treedt het ministerie bij het aanpassen van deze infrastructuur niet op in het kader van een specifiek voor het ministerie geldend juridisch regime. Hieraan doet niet af, dat de gemeentelijke infrastructuur moet worden aangepast in verband met het omleggen van de rijksweg.
Vraag 3
Heeft de gemeente recht op een bijdrage uit het BTW-compensatiefonds voor de omzetbelasting die het ministerie aan de gemeente in rekening moet brengen voor het aanpassen van gemeentelijke infrastructuur?
Antwoord
Ja, voorzover wordt voldaan aan de in de Wet op het BTW-compensatiefonds opgenomen voorwaarden.