Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Activiteiten van de LOTUS-organisatie
Vraag 1
Antwoord
Vraag 2
Antwoord
Vraag 3
Antwoord
Toelichting
Vraag 4
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, LOTUS-organisatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2010.
Omzetbelasting, LOTUS-organisatie De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij zijn vragen voorgelegd over de heffing van omzetbelasting ten aanzien van de zogenoemde LOTUS-organisatie (LOTUS = Landelijke Opleiding tot Uitbeelding van Slachtoffers). Hierna volgt een beschrijving van de activiteiten van de LOTUS-organisatie. Daarna zijn de vragen en de antwoorden opgenomen.
Activiteiten van de LOTUS-organisatie
Op plaatselijk en regionaal niveau zijn verenigingen werkzaam op het gebied van het uitbeelden van slachtoffers. Deze verenigingen, de zogenoemde Lotuskringen, vormen zelfstandige rechtspersonen, maar werken onder de koepel van de landelijke LOTUS-organisatie. De landelijke LOTUS-organisatie is aangesloten bij het Oranje Kruis.
De leden van de Lotuskringen, de zogenoemde lotussen, bestaan uit vrijwilligers. Lotussen treden op als slachtoffer bij cursussen die worden verzorgd door onder meer EHBO-verenigingen, Rode Kruisorganisaties, bedrijfshulpverleningorganisaties en bedrijven. Lotussen moeten over een EHBO-diploma beschikken.
De Lotuskringen dragen er zorg voor dat hun leden worden opgeleid voor het uitbeelden van slachtoffers. In verband hiermee bieden de Lotuskringen aan hun leden de zogenoemde Lotusopleiding aan. Na het met goed gevolg doorlopen van de Lotusopleiding ontvangen de leden een Lotusaantekening, die voor twee jaar geldig is. Voor de periodieke verlenging van de Lotusaantekening (steeds voor de duur van twee jaar) moeten de leden opfriscursussen met goed gevolg afronden. Bij de opleidingen wordt aan de lotussen ook cursusmateriaal ter beschikking gesteld (boeken, grimeset e.d.).
De leden dienen aan de Lotuskring voor het volgen van vorenbedoelde opleidingen éénmalig inschrijfgeld te betalen en een eveneens éénmalige bijdrage in de opleidingskosten. Daarnaast betalen de leden aan hun Lotuskring een algemene jaarlijkse contributie.
Als de hiervoor genoemde organisaties behoefte hebben aan lotussen die tijdens cursussen e.d. als slachtoffer optreden, nemen zij contact op met één van de Lotuskringen. De betrokken Lotuskring zorgt er vervolgens voor dat er bij de aanvragende organisatie één of meer lotussen worden afgevaardigd. De lotussen treden op vrijwillige basis op. De betrokken Lotuskring brengt aan de aanvragende organisatie een vergoeding in rekening voor het optreden van lotussen. De hoogte van deze vergoeding is gebaseerd op landelijke richtlijnen en varieert per categorie aanvrager. De door de aanvrager betaalde vergoeding betaalt de Lotuskring door aan de lotus, onder inhouding van een bepaald (relatief gering) bedrag.
Vraag 1
Zijn de door de lotussen aan hun Lotuskring betaalde bedragen aan te merken als een vergoeding voor één of meer door de betrokken Lotuskring aan hen verrichte prestaties?
Antwoord
De algemene contributie die de lotussen aan hun Lotuskring betalen is niet aan te merken als een vergoeding voor een door de Lotuskring jegens hen verrichte prestatie. Er is geen rechtstreeks verband aanwezig tussen de contributie en een door de Lotuskring verrichte prestatie. De onderhavige contributies blijven derhalve buiten de heffing van omzetbelasting.
De inschrijfgelden en de financiële bijdragen die de lotussen aan hun Lotuskring betalen voor de door de kring verzorgde opleidingen, vormen wél een vergoeding voor een door de Lotuskring jegens hen verrichte prestatie. Dit omdat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de door de lotussen betaalde bedragen en de door de Lotuskring verzorgde opleidingen (waaronder begrepen het ter beschikking stellen van cursusmateriaal).
Vraag 2
Als het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt, zijn de door de Lotuskringen ten behoeve van hun leden verzorgde opleidingen aan te merken als beroepsopleidingen in de zin van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, 2°, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) juncto artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 (hierna: het Uitvoeringsbesluit) en als zodanig vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting?
Antwoord
Nee. Naar maatschappelijke opvattingen vormt het uitbeelden van slachtoffer in verschillende situaties onder de hiervoor omschreven omstandigheden geen beroep.
Vraag 3
Indien het antwoord op vraag 2 ontkennend is, zijn de door de Lotuskringen ten behoeve van hun leden verzorgde opleidingen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet juncto onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit?
Antwoord
Ja. In verband hiermee behoeven de Lotuskringen geen omzetbelasting af te dragen over de inschrijfgelden en financiële bijdragen die zij van hun leden ontvangen voor de door hen verzorgde opleidingen.
Toelichting
Ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet juncto onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit zijn de leveringen en diensten van instellingen die werkzaam zijn op het gebied van de Eerste Hulp Bij Ongevallen vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting, voorzover het gaat om leveringen en diensten die deze instellingen ‘als zodanig’ verrichten. Bij de ‘als zodanig’ verrichte leveringen en diensten gaat het om leveringen en diensten die eigen zijn en kenmerkend voor de sociaal/culturele doelstelling van de betrokken instellingen.
Onderdeel b 4 is met ingang van 1 juli 1989 in Bijlage B opgenomen. De in onderdeel b 4 opgenomen vrijstelling vormt de voortzetting van de tot 1 juli 1989 in onderdeel a 18 van Bijlage B opgenomen vrijstelling.
Volgens onderdeel a 18 van Bijlage B gold tot 1 juli 1989 een vrijstelling voor de leveringen en diensten van de Koninklijke Nationale Bond voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongevallen ‘Het Oranje Kruis’. Onder de tot 1 juli 1989 geldende vrijstelling konden blijkens de aanhef van onderdeel a van Bijlage B mede worden begrepen de leveringen en diensten van instellingen die waren aangesloten bij of werden gecontroleerd door de in onderdeel a van Bijlage B genoemde instellingen.
De Lotusopleiding is oorspronkelijk door en binnen de organisatie van het Oranje Kruis in het leven geroepen. Op een later moment zijn de lotusactiviteiten (waaronder de Lotusopleiding) door het Oranje Kruis ondergebracht bij de LOTUS-organisatie. De LOTUS-organisatie is aangesloten bij het Oranje Kruis. Gelet hierop konden de LOTUS-organisatie en de daarbij aangesloten Lotuskringen tot 1 juli 1989 in de vrijstelling van onderdeel a 18 van Bijlage B delen.
Uit de toelichting bij het in voetnoot 2 bedoelde Besluit valt voorts af te leiden, dat de overheveling van de aanwijzing van onderdeel a naar onderdeel b van Bijlage B geen materiële betekenis heeft. De redactie van onderdeel b 4 van Bijlage B geeft evenmin aanleiding tot het inperken van de reikwijdte van onderdeel a 18 (oud) van Bijlage B.
Het voorgaande betekent dat de LOTUS-organisatie en de hier te lande werkzame Lotuskringen op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet in samenhang met onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit zijn vrijgesteld voor de door hen als zodanig verrichte leveringen en diensten. De door de Lotuskringen ten behoeve van hun leden verzorgde Lotus-opleiding en opfriscursussen vormen activiteiten die de Lotuskringen ‘als zodanig’ verrichten.
Vraag 4
Vormen de bedragen die Lotuskringen aan organisaties in rekening brengen voor de afvaardiging van lotussen een vergoeding voor een prestatie die is vrijgesteld op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet in samenhang met onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit?
Antwoord
Ja. Lotuskringen zijn aan te merken als instellingen werkzaam op het gebied van de Eerste Hulp Bij Ongelukken als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel f, van de Wet juncto onderdeel b 4 van Bijlage B bij het Uitvoeringsbesluit. Het afvaardigen van lotussen vormt een prestatie die Lotuskringen ‘als zodanig’ verrichten (zie de toelichting bij het antwoord op vraag 3). In verband hiermee is deze afvaardiging vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting.