Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Nr. I
Nr. II. REPÚBLICA DE VENEZUELA
REPUBLIEK VENEZUELA
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake commerciële luchtvaartbetrekkingen tussen Aruba en Venezuela, Caracas, 21-10-1987

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Notawisseling tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela inzake commerciële luchtvaartbetrekkingen tussen Aruba en Venezuela
(authentiek: es)
No. 3550
De Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden biedt het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen van de Republiek Venezuela haar complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar het van 13 tot en met 16 maart 1986 te Mérida, Staat Mérida, plaatsgevonden overleg inzake luchtvaartdiensten tussen de delegaties van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek Venezuela, waarbij overeenstemming werd bereikt ten aanzien van de volgende bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op de commerciële luchtvaartbetrekkingen tussen Aruba en Venezuela:
1. Routetabel
A. Routes van de door Aruba aangewezen luchtvaartmaatschappijen:
a) Aruba, via Curaçao, Maiquetia en/of Maracaibo en vice versa, zonder verkeersrechten tussen Maiquetia en Maracaibo.
b) Aruba, via Curaçao, Barquisimeto, en vice versa. Met ten hoogste twaalf (12) frequenties per week voor beide routes.
B. Routes van de door Venezuela aangewezen luchtvaartmaatschappijen:
Venezuela, via Curaçao, Aruba en verder naar Santo Domingo - Miami en/of New York - Toronto of Montreal en vice versa, zonder verkeersrechten tussen Curacao en Aruba, met ten hoogste vijftien (15) frequenties per week.
De in de routes gespecificeerde punten zullen naar verkiezing van de aangewezen luchtvaartmaatschappijen op één of alle vluchten kunnen worden overgeslagen.
2. De aangewezen luchtvaartmaatschappijen zullen met elkaar in overleg kunnen treden omtrent de vaststelling van frequenties, daarbij in aanmerking nemende de behoeften en eisen van het verkeer, de economische activiteiten van beide Partijen en van het publiek in het bijzonder, evenals die van de luchtvaartmaatschappijen in kwestie, en hetgeen zij overeenkomen zal in werking treden na voorafgaande goedkeuring van beide luchtvaartautoriteiten.
Voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder de term „luchtvaartautoriteiten” in het geval van het Koninkrijk der Nederlanden verstaan de Minister van Vervoer en Verkeer van Aruba of enigerlei persoon of instantie die bevoegd is de functies van genoemde Minister uit te oefenen, en in het geval van Venezuela de Minister van Vervoer en Verkeer of enigerlei persoon of instantie die bevoegd is de functies van genoemde Minister uit te oefenen.
3. Iedere wijziging die Aruba of Venezuela in de routes, frequenties of voorwaarden van deze overeenkomst wenst aan te brengen, dient dertig (30) dagen vóór de datum waarop de wijziging in werking moet treden, ter kennis van de andere Partij gebracht te worden. Indien binnen genoemd tijdsverloop door de andere Partij geen bezwaar tegen de voorgestelde wijziging is gemaakt, zal zij volgens haar bewoordingen in werking treden. Ingeval het voorstel niet wordt aanvaard, dient zulks zeven (7) dagen vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding te worden medegedeeld.
4. De vaststelling van tarieven zal geschieden in overeenstemming met redelijke niveaus, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de economische exploitatie, een normale winst, de tarieven toegepast door andere maatschappijen die geheel of gedeeltelijk dezelfde route exploiteren, en met de kenmerken van iedere dienst, zoals ten aanzien van snelheid en gerieflijkheid, waarbij in ieder geval beschikt moet worden over de goedkeuring van de luchtvaartautoriteiten van beide Partijen.
5. De aangewezen luchtvaartmaatschappijen zullen moeten aantonen dat de wezenlijke eigendom en het feitelijke toezicht ervan in handen zijn van onderdanen van het desbetreffende land.
6. Aruba en Venezuela verplichten zich tot het beschermen in hun toekomstige relatie van de veiligheid der burgerluchtvaart tegen on geoorloofde handelingen van derden, waarbij zij elkaar de nodige steun zullen verlenen voor het voorkomen van vliegtuigkapingen en andere ongeoorloofde handelingen tegen de veiligheid van passagiers, bemanningen, vliegtuigen, luchthavens en luchtvaartinstallaties en elke andere bedreiging van de veiligheid van de luchtvaart.
7. De afhandeling en verzorging van de vliegtuigen der aangewezen luchtvaartmaatschappijen kunnen worden verricht door genoemde maatschappijen of door onderdanen van het grondgebied waar de genoemde diensten worden uitgevoerd.
8. De valutatransfers zullen worden geregeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die op elk grondgebied op het ogenblik van de transactie van toepassing zijn.
9. Met betrekking tot uitsluitend vrachtdiensten zullen de luchtvaartautoriteiten van beide Partijen zo spoedig mogelijk het nodige verrichten.
10. Ieder der Partijen zal te allen tijde de andere Partij kennis kunnen geven van haar voornemen de onderhavige overeenkomst op te zeggen, welke zal ophouden van kracht te zijn zes (6) maanden na de datum waarop zodanige kennisgeving van opzegging is gedaan.
11. Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze overeenkomst zal de Overeenkomst inzake luchtvaartdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, totstandgekomen op 26 oktober 1954 te Caracas en gewijzigd krachtens in 1967 en 1972 plaatsgevonden hebbende notawisselingen, die de commerciële luchtvaartbetrekkingen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Venezuela regelt, niet meer van toepassing zijn op Aruba.
12. Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden zal deze overeenkomst uitsluitend van toepassing zijn op Aruba.
Indien de Regering van de Republiek Venezuela instemt met de hogeromschreven bepalingen, vormen deze nota en het antwoord van de Venezolaanse Regering gesteld in de Spaanse taal, beide in gelijke bewoordingen vervat, een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Venezuela, die terstond voorlopig zal worden toegepast en in werking zal treden zodra de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan de Regering van de Republiek Venezuela heeft medegedeeld dat de formaliteiten zijn vervuld die in het Koninkrijk der Nederlanden worden vereist door de nationale wetgeving.
Caracas, 8 september 1987
Ministerio de Relaciones ExterioresDGSECI/T
El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda atentamente a la Honorable Embajada del Reino de los Países Bajos, en la oportunidad de referirse a la nota N° 3550, de fecha 8 de septiembre de 1987, relativa a las disposiciones que serán aplicables a las relaciones aerocomerciales entre Venezuela y Aruba.
En este sentido, se hace del conocimiento de esa Representación Diplomática que el Gobierno de Venezuela está de acuerdo con las disposiciones que se transcriben a continuación:
1. Cuadro de Rutas:
A. Rutas de las líneas aéreas designadas por Aruba:
a. Aruba, vía Cura9ao, Maiquetía y/o Maracaibo, y viceversa, sin derechos de tráfico entre Maiquetía y Maracaibo.
b. Aruba, vía Curacao, Barquisimeto, y viceversa, con un máximo de doce (12) frecuencias semanales, para ambas rutas.
B. Rutas de las líneas aéreas designadas por Venezuela:
Venezuela, vía Curacao, Aruba y más allá a Santo Domingo - Miami y/o New York - Toronto o Montreal y viceversa, sin derechos de tráfico entre Curacao y Aruba, con un máximo de quince (15) frecuencias semanales.
Los puntos especificados en las rutas, podrán ser omitidos en uno o todos los vuelos a opción de las líneas aérea designadas.
2. Las líneas aéreas designadas podrán consultarse sobre la fijación de frecuencias, teniendo en consideración las necesidades y demandas del tráfico, las actividades económicas de ambas Partes y del público en particular, como también de las mismas empresas aéreas y sus acuerdos podrán entrar en vigor previa aprobación de ambas Autoridades Aeronáuticas. Para los fines de este Acuerdo, el término "Autoridades Aeronáuticas", significará, en el caso del Reino de los Países Bajos, el Ministro de Transporte y Comunicaciones de Aruba o cualquier persona o entidad autorizada para ejercer las funciones de dicho Ministro, y en el caso de Venezuela, el Ministro de Transporte y Comunicaciones o cualquier persona o entidad autorizada para ejercer las funciones de dicho Ministro.
3. Cualquier modificación que desee introducir Aruba o Venezuela en las rutas, frecuencias o condiciones de este Acuerdo, deberá ser notificada a la otra Parte con treinta (30) días de anticipación a la fecha en que ella ha de entrar en vigor. Queda entendido que si dentro de dicho lapso la modificación propuesta no es objetada por la segunda Parte, ella entrará en vigor según sus términos; en caso de no aceptarse la proposición, deberá notificarse con siete (7) días antes de la fecha propuesta para la entrada en vigor.
4. La fijación de tarifas se hará conforme a niveles razonables, teniendo en cuenta especialmente la economía de la explotación, un beneficio normal, las tarifas aplicadas por otras empresas que exploten la misma ruta en todo o en parte y las características que presente cada servicio, como son las condiciones de velocidad y comodidad, debiendo en todo caso contar con la aprobación de las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes.
5. Las líneas aéreas designadas deberán demostrar que la propiedad subtancial y el control efectivo de las mismas están en manos de nacionales de su respectivo país.
6. Aruba y Venezuela se comprometen a proteger en su relación futura, la seguridad de la aviación civil contra los actos de interferencia ilicita, prestándose la ayuda necesaria para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves y otros actos ilícitos contra la seguridad de los pasajeros, tripulación, aeronaves, aeropuertos e instalaciones de navegación aérea y toda otra amenaza contra la seguridad de la aviación.
7. El despacho y la atención de las aeronaves de las líneas aéreas designadas podrá ser efectuado por dichas empresas o por nacionales del territorio donde se efectúen los servicios mencionados.
8. Con relación a las transferencias de divisas, las mismas se ajustarán a las disposiciones legales vigentes en cada territorio para el momento de la operación.
9. Con relación a los servicios exclusivos de carga, las Autoridades Aeronáuticas de ambas Partes, tratarán esa materia a la mayor brevedad posible.
10. Cada una de las Partes podrá notificar en cualquier momento a la otra Parte su intención de denunciar este Acuerdo, el cual dejará de estar en vigor seis (6) meses después de la fecha en que tal notificación de denuncia haya sido presentada.
11. A partir de la fecha de la entrada en vigencia de este Acuerdo, el Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Reino de los Países Bajos y la República de Venezuela, suscrito en Caracas el 26 de octubre de 1954 y modificado por canje de notas efectuado en 1967 y 1972, que rige las relaciones aerocomerciales entre el Reino de los Países Bajos y Venezuela, no será aplicable a Aruba.
12. En lo que concierne al Reino de los Países Bajos, este Acuerdo se aplicará exclusivamente a Aruba.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, al informar a la Honorable Embajada del Reino de los Países Bajos que esta nota y la de referencia constituyen un Acuerdo entre la República de Venezuela y el Reino de los Países Bajos, el cual será aplicable de inmediato de manera provisional y entrará en vigor tan pronto como el Gobierno del Reino de los Países Bajos haya informado al Gobierno de la República de Venezuela que ha dado cumplimiento a las formalidades exigidas en el Reino de los Países Bajos por su legislación nacional, se vale de la ocasión para reiterarde las seguridades de su más alta y distinguida consideración.
Caracas, 21 oct. 1987
(vertaling: nl)
Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen
DGSECI/T
Het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen biedt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden zijn complimenten aan en heeft de eer te verwijzen naar nota Nr. 3550, de dato 8 september 1987, inzake de bepalingen die van toepassing zullen zijn op de commerciële luchtvaartbetrekkingen tussen Venezuela en Aruba.
Hierbij wordt ter kennis van deze Diplomatieke Vertegenwoordiging gebracht dat de Regering van Venezuela instemt met de bepalingen, welke als volgt luiden:
[Red: (Zie punten 1 t/m 12 van Nota I in rubriek B)]
Het Ministerie van Buitenlandse Betrekkingen stelt de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden er van in kennis dat deze nota en de eerdergenoemde een overeenkomst vormen tussen de Republiek Venezuela en het Koninkrijk der Nederlanden, welke onmiddellijk voorlopig van toepassing zal zijn en in werking zal treden zodra de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden de Regering van de Republiek Venezuela ervan in kennis heeft gesteld dat in het Koninkrijk der Nederlanden voldaan is aan de door zijn nationale wetgeving vereiste formaliteiten, en maakt van de gelegenheid gebruik om de hernieuwde verzekering zijner zeer bijzondere hoogachtig te geven.
Caracas, 21 oktober 1987