Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Het begrip discriminatie
Artikel 3. Werkingssfeer
Artikel 4. Omgangsvormen
Artikel 5. Registratie van verzekerden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers
Artikel 6. Aangifte
Artikel 7. Behandeling van klachten
Artikel 8. Toezicht
Artikel 9. Citeertitel
Artikel 10. Inwerkingtreding en bekendmaking
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Non-discriminatiecode UWV

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Non-discriminatiecode UWV
De Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,
Overwegende, dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen bij de uitvoering van de door de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen opgedragen taken discriminatie wil tegengaan op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele afkomst, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd en handicap of chronische ziekte;
Overwegende, dat het daarom wenselijk is een code vast te stellen waaruit blijkt dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen zich zal inzetten om discriminatie bij de uitvoering van haar taken te voorkomen en te bestrijden;
Gelet op artikel 31 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Definities
In deze code wordt verstaan onder:
1. de wet: de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen ;
2. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in artikel 2 en hoofdstuk 5 van de wet;
3. Raad van bestuur: de Raad van bestuur als bedoeld in artikel 3 van de wet;
4. medewerker: een ieder die werkzaamheden verricht voor UWV, ongeacht of hij in dienst is van UWV of ingehuurd;
5. discriminatie: het maken van direct en indirect onderscheid zoals nader omschreven in artikel 2.
1.
Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie verstaan het maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, nationaliteit, ras, etnische of culturele afkomst, sekse, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, leeftijd, handicap en chronische ziekte.
2.
Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie mede verstaan het maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in het eerste lid tot gevolg heeft, tenzij dit wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend en noodzakelijk zijn.
3.
Voor de toepassing van deze code wordt onder discriminatie mede verstaan, gedrag dat met de gronden genoemd in het eerste lid verband houdt en tot doel of als gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast en een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd.
Artikel 3. Werkingssfeer
UWV waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, zowel in de omgang met haar klanten als in de omgang met medewerkers en tussen medewerkers onderling.
1.
De medewerkers onthouden zich zowel in de omgang met klanten als jegens elkaar van discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening.
2.
De medewerkers accepteren geen discriminerende gedragingen, uitlatingen en bejegening van/door klanten.
3.
De medewerker die in de omgang met klanten of in de omgang met medewerkers en tussen medewerkers onderling discriminerende gedragingen, uitlatingen of bejegening signaleert, brengt dit onder de aandacht van zijn direct leidinggevende.
Artikel 5. Registratie van verzekerden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers
UWV registreert van verzekerden, uitkeringsgerechtigden en werkgevers geen gegevens die discriminatie tot gevolg hebben of kunnen hebben, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe leidt.
1.
De medewerker die op grond van bepaalde feiten of waarnemingen vermoedt dat sprake is van discriminatie zoals strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht , meldt dit zo spoedig mogelijk aan zijn direct leidinggevende.
2.
De direct leidinggevende die het vermoeden van discriminatie bedoeld in het eerste lid deelt, doet daarvan aangifte bij de politie.
Artikel 7. Behandeling van klachten
Op klachten van derden over discriminatie is - onverminderd de rechten die krachtens de Algemene wet gelijke behandeling bestaan - het Klachtenreglement UWV 2002van toepassing.
Artikel 8. Toezicht
De Raad van bestuur is belast met het toezicht op de naleving van de non-discriminatiecode UWV.
Artikel 9. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als 'Non-discriminatiecode UWV'.
1.
Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2002.
2.
UWV maakt de Non-discriminatiecode UWV voorts bekend onder zijn medewerkers en klanten door de code neer te leggen op een voor hen zichtbare, toegankelijke en bereikbare plaats.
Amsterdam, 1 maart 2003
voorzitter Raad van bestuur