{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Werkingsgebied en definitie
Artikel 2. Omgangsvormen
Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens
Artikel 4. Vacatureregistratie
Artikel 5. Discriminatie door klanten
Artikel 6. Arbeidsbemiddeling
Artikel 7. Klachten
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Non-discriminatiecode CWI 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Non-discriminatiecode CWI 2005
De Raad Van Bestuur van de Centrale Organisatie Werk en Inkomen,
Gelet op artikel 22 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
Besluit:
Artikel 1. Werkingsgebied en definitie
CWI waakt bij de uitvoering van haar taken tegen discriminatie, waaronder in dit verband wordt verstaan: iedere handeling, uitlating of bejegening die tot gevolg heeft dat mensen worden achtergesteld door
a. het maken van direct onderscheid tussen personen op grond van godsdienst, levensovertuiging, nationaliteit, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, leeftijd of handicap;
b. het maken van indirect onderscheid op grond van een ogenschijnlijk neutrale bepaling, maatstaf of handelwijze die direct onderscheid als bedoeld in onderdeel a tot gevolg heeft.
Artikel 2. Omgangsvormen
Medewerkers van CWI en hun klanten bejegenen elkaar respectvol en onthouden zich van discriminatie.
Artikel 3. Verwerking van persoonsgegevens
CWI verwerkt geen persoonsgegevens die discriminatie tot gevolg kunnen hebben, tenzij deze noodzakelijk of functioneel zijn dan wel om uitvoering te (kunnen) geven aan overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen.
Artikel 4. Vacatureregistratie
CWI registreert van vacatures geen functie-eisen en arbeidsvoorwaarden die discriminatie tot gevolg kunnen hebben, tenzij deze
a. gezien de aard van de functie noodzakelijk of functioneel zijn;
b. worden gebaseerd op overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen; of
c. objectief gerechtvaardigd worden als de betreffende eis een leeftijdsgrens betreft.
1.
Als CWI van oordeel is dat een werkzoekende of werkgever eisen of voorwaarden stelt die discriminatie tot gevolg (kunnen) hebben, dan vraagt het die eisen of voorwaarden te laten vervallen.
2.
CWI weigert een vacature te registreren als de werkgever ondanks een verzoek als bedoeld in het eerste lid, de als discriminerend aangemerkte voorwaarden handhaaft. CWI deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee.
3.
CWI weigert actief te bemiddelen zolang een werkzoekende die ondanks een verzoek als bedoeld in het eerste lid, de als discriminerend aangemerkte eisen handhaaft. CWI deelt dit schriftelijk en gemotiveerd mee.
Artikel 6. Arbeidsbemiddeling
CWI laat zich bij arbeidsbemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden leiden door functierelevante eisen. Dit laat onverlet dat CWI uitvoering kan geven aan overheidsbeleid dat erop is gericht feitelijke verschillen tussen groepen werknemers op de arbeidsmarkt op te heffen of te verminderen.
1.
Degene die van mening is dat (een medewerker van) CWI bij de uitvoering van haar taken discrimineert, kan op grond van de Klachtenregeling CWI een klacht indienen.
2.
Degene die van mening is dat een werkgever of werkzoekende hem discrimineert, kan dit melden aan CWI en zijn klacht voorleggen aan de Commissie Gelijke Behandeling.
Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel
Deze regeling treedt in werking op de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en kan worden aangehaald als de Non-discriminatiecode CWI 2005.
Amsterdam, 22 februari 2005
Centrale Organisatie Werk en Inkomen ,
voorzitter Raad van bestuur