Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nertsen-Ziektenwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.
Wet van 3 maart 1960, tot wering van besmettelijke ziekten bij nertsen
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de algemene maatregel van bestuur van 21 november 1959, Stb. 427, tot wering van besmettelijke ziekten bij nertsen, ingevolge artikel 49 van de Veewet behoort te worden vervangen door een regeling bij de wet;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
Deze wet verstaat onder "Minister": Onze Minister van Landbouw en Visserij.
1.
Tot wering van besmettelijke ziekten bij nertsen kan Onze Minister de in- en doorvoer van levende nertsen alsmede dode nertsen en delen daarvan, andere dan de pels, uit alle of uit bepaald aangewezen landen verbieden of slechts voorwaardelijk toestaan.
2.
Indien de in- of doorvoer is toegestaan onder voorwaarde van voorafgaand onderzoek, wordt voor dat onderzoek vergoeding van kosten geheven naar een door Onze Minister vast te stellen tarief.
Artikel 3
Ten aanzien van de bestrijding van door Onze Minister aangewezen besmettelijke ziekten van nertsen zijn de artikelen 15-32 en 36-38 van de Veewet van overeenkomstige toepassing.
1.
Overtreding van het bepaalde krachtens deze wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 6 maanden of geldboete van de eerste categorie.
2.
De in het vorige lid strafbaar gestelde feiten worden beschouwd als overtredingen.
3.
Artikel 76 van de Veewet is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 5
Deze wet kan worden aangehaald als: Nertsen-Ziektenwet.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 3 maart 1960
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de vijfentwintigste maart 1960.
De Minister van Justitie a.i.,