Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Goedkeuring
3. Voorwaarden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Negatieve voorlopige aanslag bij volledige beëindiging belasting- en premieplicht

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2006.
Negatieve voorlopige aanslag bij volledige beëindiging belasting- en premieplicht
1. Inleiding
Met ingang van 1 januari 1999 is de wet inzake het vervallen van het buitenlandtarief in werking getreden, Wet van 17 december 1998, Stb. 724. Deze wet heeft tot gevolg dat vanaf het belastingjaar 1999 over een jaar van emigratie of immigratie nog maar één aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PH) wordt opgelegd na afloop van het jaar. Belastingplichtigen die naar het buitenland vertrekken ontvangen pas na afloop van het jaar een M-biljet. Het F-biljet geldt vanaf 1999 niet meer voor emigranten.
Indien bij feitelijke beëindiging van de belasting- en premieplicht in de loop van het kalenderjaar recht bestaat op een teruggaaf, rijst de vraag of nog in dat kalenderjaar een voorlopige aanslag tot een negatief bedrag (een voorlopige teruggaaf) als bedoeld in artikel 13 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen kan worden vastgesteld.
2. Goedkeuring
In de situatie dat bij emigratie recht bestaat op een teruggaaf, keur ik voor zoveel nodig goed dat de inspecteur onder de bij punt 3 opgenomen voorwaarden op verzoek van de belastingplichtige een voorlopige aanslag tot een negatief bedrag vaststelt, vooruitlopend op de definitieve aanslag over het jaar van emigratie.
Deze voorlopige aanslag tot een negatief bedrag vormt op zich geen aanleiding tot het opleggen van een verplichte aanslag als bedoeld in artikel 64, eerste lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964. Artikel 9, zesde lid, van de Invorderingswet 1990, is op de in dit Besluit bedoelde voorlopige aanslag tot een negatief bedrag niet van toepassing.
3. Voorwaarden
Aan de goedkeuring worden de volgende voorwaarden verbonden:
de belastingplichtige verzoekt schriftelijk om toepassing van dit Besluit;
het schattingsformulier voor migranten wordt volledig ingevuld en ondertekend;
de belasting- en premieplicht is door vertrek naar het buitenland feitelijk geëindigd en er ontstaat vrijwel zeker geen buitenlandse belastingplicht in het jaar van emigratie;
het bedrag van de teruggaaf bedraagt meer dan f 500;
ten behoeve van de teruggaaf wordt een rekeningnummer in Nederland, niet zijnde een spaarrekening, opgegeven dat op naam staat van de belastingplichtige;
de belastingplichtige verklaart de Belastingdienst op de hoogte te houden van zijn actuele adresgegevens en de gegevens van zijn bank- en/of girorekeningnummer tot het tijdstip waarop de aanslag over het jaar van vertrek onherroepelijk vaststaat.
Wellicht ten overvloede merk ik nog op dat de definitieve aanslag eerst na afloop van het kalenderjaar kan worden opgelegd.