Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begripsbepalingen
Artikel 2. Doel
Artikel 3. Algemene bepalingen
Artikel 4. Voorwaarden subsidieaanvraag Groot Podium
Artikel 5. Voorwaarden subsidieaanvraag Kernpodium
Artikel 6. Voorwaarden subsidieaanvraag D-Podium
Artikel 7. Voorwaarden subsidieaanvraag B-Festival
Artikel 8. Voorwaarden subsidieaanvraag C-Festival
Artikel 9. Voorwaarden aanvraag voor Interculturele Programmering
Artikel 10. Hardheidsclausule
Artikel 11. Inwerkingtreding
Artikel 12. Overgangsbepaling
Artikel 13. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nederlands Popmuziek Plan 2006-2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.
Nederlands Popmuziek Plan 2006–2008
Het bestuur van het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing,
Besluit:
a. fonds: de Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing (FPPM), gevestigd te Den Haag;
b. commissie: de adviescommissie die advies uitbrengt aan het fonds inzake de in onderhavige regeling vervatte aangelegenheden;
c. podium:
een faciliteit bestemd voor de presentatie van podiumkunsten, of
een organisatie/vereniging zonder winstoogmerk, niet zijnde een podiumkunstaanbieder of impresario, die met regelmaat openbaar toegankelijke voorstellingen op het gebied van podiumkunsten programmeert of doet programmeren;
waar ‘podium’ staat kan ook ‘vereniging of koepelorganisatie van podia’ worden gelezen;
d. festival: reeks van presentaties op het gebied van de podiumkunsten met inhoudelijke samenhang, onder één noemer gepresenteerd en van een beperkte tijdsduur;
e. Nederlandse band: popmuzikanten die in een vaste samenstelling popmuziek maken en waarvan minimaal de helft van de leden, plus één, op basis van een geldige verblijfstitel in Nederland woonachtig is. Onder bands worden ook solo-artiesten en dj’s verstaan;
f. intermediaire organisatie: een door het fonds als zodanig benoemde organisatie, meestal een provinciale popkoepel, die subsidieaanvragen namens D-Podia en C-Festivals indient.
Artikel 2. Doel
Het doel van de subsidieregeling is om met subsidies statutair in Nederland gevestigde podia en festivals in staat te stellen:
een structurele bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Nederlandse popmuziek;
optredens te stimuleren van Nederlandse bands, solo-artiesten en dj’s tegen een redelijke gage;
bij te dragen aan de ontwikkeling van een stabiel circuit van Nederlandse podia en festivals voor de presentatie van Nederlandse popmuziek;
de verscheidenheid aan de programmering van podia en festivals te bevorderen.
Artikel 3. Algemene bepalingen
Ten behoeve van de regeling Nederlands Popmuziek Plan gelden de volgende algemene bepalingen:
1. het fonds kan subsidies verlenen aan Grote Podia, Kernpodia, Intermediaire Organisaties, B-Festivals, C-Festivals en D-Podia, alsmede ten behoeve van Interculturele Programmering;
2. het fonds kan de in deze regeling vervatte doelstellingen en voorwaarden bij beleidsregel nader uitwerken;
3. het fonds stelt jaarlijks de budgetten vast en kan subsidieplafonds vaststellen;
4. het fonds kan een subsidieontvanger bij de subsidieverlening nadere verplichtingen opleggen;
5.  het fonds heeft de mogelijkheid om bij beoordeling van subsidieverzoeken gebruik te maken van een adviescommissie.
1.
Subsidiabel zijn de kosten voor het leveren van een bijdrage aan de kwalitatieve ontwikkeling van Nederlandse popmuziek/popmuzikanten.
2.
Podia die schriftelijk bericht van het fonds hebben ontvangen dat deelname aan de regeling als Groot Podium voor het betreffende jaar kan plaatsvinden, komen in aanmerking voor subsidie;
3.
Alleen podia die voldoen aan de omschrijving van een podium volgens artikel 1 lid c eerste en tweede bepaling en die voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord in de toelichting worden aangemerkt als Groot Podium;
4.
Een eerste subsidieaanvraag om in de regeling te worden opgenomen dient uiterlijk 31 oktober van het voorafgaande jaar door het fonds te zijn ontvangen en voldoet aan de volgende voorwaarden:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
alle bijbehorende bijlagen;
5.
Podia die zijn aangemerkt als Groot Podium dienen vóór de jaarlijks door het fonds vast te stellen indiendatum de volgende gegevens aan te leveren en aan de volgende voorwaarden te voldoen:
jaarlijks een activiteitenplan waaruit blijkt welke activiteiten met de subsidie gerealiseerd zullen worden en hoe hiermee een bijdrage wordt geleverd aan de kwalitatieve ontwikkeling van de Nederlandse popmuziek of Nederlandse popmuzikanten;
jaarlijks een sluitende begroting waaruit blijkt waarvoor het subsidiebedrag zal worden ingezet;
jaarlijks een resultaatverwachting met betrekking tot het activiteitenplan afgezet tegen (eventuele) resultaten behaald in de voorafgaande periode.
6.
De subsidie per Groot Podium bedraagt per jaar maximaal het jaarlijks vastgestelde budget evenredig verdeeld over de deelnemende podia.
1.
Subsidiabel zijn popconcerten van Nederlandse bands op basis van voorwaarden zoals verwoord in de toelichting.
2.
Podia die schriftelijk bericht van het fonds hebben ontvangen dat deelname aan de regeling als Kernpodium categorie A, B of C kan plaatsvinden, komen in aanmerking voor subsidie;
3.
Alleen podia die voldoen aan de omschrijving van een podium volgens artikel 1 lid c eerste en tweede bepaling en die voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord in de toelichting worden aangemerkt als Kernpodium;
4.
Kernpodia worden door het fonds ingedeeld in de navolgende categorieën:
A-Podium:
zaalcapaciteit meer dan 450 bezoekers;
meer dan 100 popmuziekactiviteiten per jaar;
een gemiddeld aantal bezoekers wat boven het landelijk gemiddelde ligt van de B-categorie in het voorafgaande jaar;
A-podia dienen minimaal 25 subsidiabele concerten op jaarbasis conform de voorwaarden te organiseren;
B-Podium:
zaalcapaciteit meer dan 350 bezoekers;
B-podia dienen minimaal 20 subsidiabele concerten op jaarbasis conform de voorwaarden te organiseren;
C-Podium:
zaalcapaciteit tussen 200 en 350 bezoekers;
C-podia dienen minimaal 10 subsidiabele concerten op jaarbasis conform de voorwaarden te organiseren.
5.
Een eerste subsidieaanvraag om in de regeling te worden opgenomen dient uiterlijk 31 augustus van het voorafgaande jaar door het fonds te zijn ontvangen en voldoet aan de volgende voorwaarden:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
alle bijbehorende bijlagen;
6.
De maximale subsidie per concert bedraagt:
ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten voor popconcerten van maximaal vier Nederlandse bands, al dan niet in combinatie met één of meer buitenlandse bands, gebonden aan een jaarlijks door het fonds vast te stellen maximum.
nooit meer dan het gerealiseerde tekort op het concert waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
1.
Subsidiabel zijn concerten van Nederlandse bands die plaatsvinden op één of meer D-Podia op basis van voorwaarden zoals verwoord in de toelichting.
2.
Intermediaire Organisaties die schriftelijk bericht van het fonds hebben ontvangen dat deelname aan de regeling als Intermediaire Organisatie kan plaatsvinden, komen in aanmerking voor subsidie;
3.
Indien het fonds in een provincie geen Intermediaire Organisatie benoemt, zijn podia die voldoen aan de omschrijving van een podium volgens artikel 1 lid c eerste en tweede bepaling en die voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord in de toelichting zelf gerechtigd een subsidieaanvraag in te dienen;
4.
De subsidieaanvraag dient uiterlijk één maand voor het concert plaatsvindt door het fonds te zijn ontvangen en voldoet aan de volgende voorwaarden:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
een sluitende begroting.
5.
In afwijking van lid 4 kunnen er tussen het fonds en een Intermediaire Organisatie andere afspraken worden gemaakt over de wijze waarop subsidie wordt aangevraagd.
6.
De maximale subsidie per aanvraag van een Intermediaire Organisatie zoals bedoeld onder lid 2:
is gelijk aan de subsidiebijdrage van de Intermediaire Organisatie (gemeente/provincie) gebonden aan jaarlijks door het fonds vast te stellen maxima, of:
bedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten van door de Intermediaire Organisatie zelf georganiseerde concerten op één of meerdere D-Podia, gebonden aan jaarlijks door het fonds vast te stellen maxima.
7.
De maximale subsidie per aanvraag van een D-Podium bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten per geprogrammeerd popconcert, gebonden aan jaarlijks door het fonds vast te stellen maxima.
1.
Subsidiabel zijn optredens van Nederlandse bands die plaatsvinden op een B-festival op basis van voorwaarden zoals verwoord in de toelichting.
2.
B-Festivals die voldoen aan de omschrijving van een festival volgens artikel 1 lid d en die voldoen aan voorwaarden zoals verwoord in de toelichting, komen in aanmerking voor subsidie;
3.
Er kan alleen subsidie verstrekt worden aan B-Festivals indien het festival niet georganiseerd wordt door of plaatsvindt op een Kernpodium of een Groot Podium dat reeds subsidie krachtens onderhavige regeling ontvangt;
4.
De aanvraag dient uiterlijk één maand voor het festival plaatsvindt door het fonds te zijn ontvangen en voldoet aan de volgende voorwaarden:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
alle bijbehorende bijlagen;
5.
De maximale subsidie per festival per jaar bedraagt:
ten hoogste 50% van de uitkoopsom of brutogage van de op het festival optredende subsidiabele Nederlandse bands, gebonden aan een jaarlijks door het fonds vast te stellen maximum;
nooit meer dan het gerealiseerde tekort op de totale exploitatie van de editie van het festival waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
1.
Subsidiabel zijn optredens van Nederlandse bands die plaatsvinden op een C-Festival op basis van voorwaarden zoals verwoord in de toelichting.
2.
Intermediaire Organisaties die schriftelijk bericht van het fonds hebben ontvangen dat deelname aan de regeling als Intermediaire Organisatie kan plaatsvinden, komen in aanmerking voor subsidie;
3.
Indien het fonds in een provincie geen Intermediaire Organisatie benoemt, zijn C-Festivals die voldoen aan de omschrijving van een festival volgens artikel 1 lid d en die voldoen aan de voorwaarden zoals verwoord in de toelichting, zelf gerechtigd een subsidieaanvraag in te dienen;
4.
Er kan alleen subsidie verstrekt worden aan C-Festivals voor optredens van Nederlandse bands die plaatsvinden op een C-Festival indien het festival niet georganiseerd wordt door of plaatsvindt op een Kernpodium of een Groot Podium dat reeds subsidie krachtens onderhavige regeling ontvangt
5.
De aanvraag dient uiterlijk één maand voor het festival plaatsvindt door het fonds te zijn ontvangen en voldoet aan de volgende voorwaarden:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
een sluitende begroting.
6.
In afwijking van lid 5 kunnen er tussen het fonds en een Intermediaire Organisatie andere afspraken worden gemaakt over de wijze waarop subsidie wordt aangevraagd.
7.
De maximale subsidie per aanvraag van een Intermediaire Organisatie zoals bedoeld onder lid 2:
is gelijk aan de bijdrage van de Intermediaire Organisatie (gemeente/provincie) gebonden aan jaarlijks door het fonds vast te stellen maxima, of:
bedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten van door de Intermediaire Organisatie zelf georganiseerd C-Festival, gebonden aan EEN jaarlijks door het fonds vast te stellen maxima.
8.
De maximale subsidie per aanvraag van een C-Festival bedraagt:
ten hoogste 50% van de uitkoopsom of brutogage van de op het festival optredende subsidiabele Nederlandse bands, gebonden aan een jaarlijks door het fonds vast te stellen maximum;
nooit meer dan het gerealiseerde tekort op de totale exploitatie van de editie van het festival waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
1.
Subsidiabel zijn popconcerten met een interculturele programmering gericht op allochtone doelgroepen op basis van voorwaarden zoals verwoord in de toelichting;
2.
Podia die voldoen aan de omschrijving van een podium volgens artikel 1 lid c eerste bepaling, regelmatig popconcerten programmeren en beschikken over een vaste locatie, komen in aanmerking voor subsidie.
3.
Podia die voldoen aan de omschrijving van een podium volgens artikel 1 lid c eerste en tweede bepaling en regelmatig popconcerten programmeren komen in aanmerking voor subsidie;
4.
Er kan alleen subsidie verstrekt worden voor concerten indien niet reeds op andere grond een subsidie op basis van onderhavige regeling is verkregen;
5.
De aanvraag dient uiterlijk één maand voor het concert plaatsvindt door het fonds te zijn ontvangen en voldoet aan de volgende voorwaarden:
een volledig ingevuld aanvraagformulier;
alle bijbehorende bijlagen.
6.
De maximale subsidie per concert bedraagt:
ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten van het concert, gebonden aan een jaarlijks door het fonds vast te stellen maximum per aanvraag en per podium;
nooit meer dan het gerealiseerde tekort op het concert waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Artikel 10. Hardheidsclausule
In gevallen waarin de toepassing van deze regeling in individuele gevallen leidt tot onbillijkheden, is het bestuur van het fonds bevoegd van de regeling af te wijken.
Artikel 11. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking drie dagen na publicatie in de Staatscourant.
Artikel 12. Overgangsbepaling
Aanvragen die zijn ingediend en waarop bij inwerkingtreding van deze regeling nog niet is beslist worden geacht op basis van deze regeling te zijn ingediend.
Artikel 13. Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Nederlands Popmuziek Plan 2006–2008’.
Bij besluit van 27 maart 2006 kenmerk: DK/AZ/06/17441, is de regeling Het Nederlands Popmuziek Plan 2006–2008 goedgekeurd door M.C. van der Laan, Staatssecretaris Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Het Fonds voor Podiumprogrammering en Marketing , namens het bestuur: de
Directeur