Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere regels suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Nadere regels van De Nederlandsche Bank N.V. van 15 februari 2005 betreffende de voorwaarden onder welke zij toestemming verleent tot het meetellen van suppletiebijdragen die onderlinge waarborgmaatschappijen die het schadeverzekeringsbedrijf uitoefenen (hierna: verzekeraars) uit hoofde van het boekjaar krachtens de statuten van hun leden kunnen eisen, als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge (nadere regels suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, Stcrt. 17 februari 2005, nr. 34)
Gelet op het gestelde in artikel 68, eerste en vierde lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 en artikel 3, tweede lid, onderdeel d van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994,
stelt De Nederlandsche Bank N.V. de volgende regels vast:
1.
De Nederlandsche Bank N.V. verleent, op verzoek, toestemming als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel d van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994, voor het meetellen van de suppletiebijdragen die een verzekeraar uit hoofde van het boekjaar krachtens de statuten van haar leden kan eisen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, indien de verzekeraar aan de volgende voorwaarden voldoet:
a. de statuten van de verzekeraar bepalen dat het bestuur te allen tijde, zonder bijkomende voorwaarden, bevoegd is tot omslaan van een nadelig saldo over enig boekjaar over de leden van de verzekeraar en dat dit besluit onverwijld kan worden uitgevoerd;
b. een in de balans opgenomen vordering uit hoofde van de bovengenoemde omslag wordt in mindering gebracht op de suppletiebijdragen die in de solvabiliteitsmarge zijn opgenomen;
c. de verzekeraar voert een consistent financieel beleid waaruit zichtbaar wordt hoe premieopbrengsten, beleggingsopbrengsten, schaden en kosten worden toegerekend aan jaren en groepen van verzekeringsnemers.
2.
De Nederlandsche Bank N.V. kan aanvullende zekerheden verlangen indien zij twijfel heeft over de inbaarheid van een suppletiebijdrage die door een verzekeraar als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge wordt opgevoerd.
Artikel 2
De Nederlandsche Bank N.V. kan een op grond van artikel 1 verleende toestemming intrekken, indien de gegevens die zijn verstrekt ter verkrijging van de toestemming onjuist of onvolledig blijken en kennis over de juiste en volledige gegevens tot een andere beslissing zou hebben geleid, dan wel indien zich omstandigheden voordoen of feiten bekend worden op grond waarvan, zo zij voor het tijdstip waarop de toestemming werd verleend zich hadden voorgedaan of bekend waren geweest, de toestemming zou zijn geweigerd.
1.
Verzekeraars die suppletiebijdragen als bedoeld in artikel 1 meetellen of willen meetellen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, vragen daarvoor toestemming aan De Nederlandsche Bank N.V.
2.
Verzekeraars die op de datum van inwerking treden van deze nadere regels suppletiebijdragen meetellen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge, met inachtneming van de daaraan gestelde beperkingen op grond van artikel 3, tweede lid, onder d van het Besluit solvabiliteitsmarge verzekeringsbedrijf 1994, hebben daarvoor toestemming tot de dag na dagtekening van de schriftelijke beslissing van De Nederlandsche Bank N.V. op het verzoek, bedoeld in artikel 1.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2005.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: nadere regels suppletiebijdragen als bestanddeel van de solvabiliteitsmarge.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Amsterdam, 17 februari 2005
De Nederlandsche Bank N.V. ,
directeur