Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere Regels Subsidie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 november 2006. U leest nu de tekst die gold op 5 november 2006.
Nadere regels subsidie
Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen,
Gelet op artikel 18b, vierde lid, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen j° artikel 4, tweede lid, Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg;
Besluit:
Artikel 1
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In deze regels wordt verstaan onder:
- Ziekenhuisvoorziening: een inrichting voor gezondheidszorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen;
- Het College: het College sanering ziekenhuisvoorzieningen.
Artikel 2
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
1.
Bij de aanvraag tot subsidieverlening worden - voor zover van toepassing - overgelegd:
a. een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon die de ziekenhuisvoorziening exploiteert of van de statuten zoals die laatstelijk zijn gewijzigd;
b. de laatst opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, dan wel een verslag over de financiële positie van de ziekenhuisvoorziening op het moment van de aanvraag;
c. het besluit of de besluiten krachtens welke de ziekenhuisvoorziening is toegelaten als instelling in de zin van de Ziekenfondswet of de Algemene wet bijzondere ziektekosten ;
d. het besluit of de besluiten op grond waarvan de subsidie wordt aangevraagd.
2.
De aanvrager verschaft het College voorts andere gegevens en bescheiden die naar het oordeel van het College voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn.
Artikel 3
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
In afwijking van artikel 4:31 van de Algemene wet bestuursrecht vermeldt de beschikking tot subsidieverlening niet het bedrag van de subsidie of het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld.
Artikel 4
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
1.
Aan de subsidieverlening wordt in ieder geval de verplichting verbonden dat de subsidieontvanger binnen een door het College vast te stellen termijn bij het College een liquidatiebegroting indient.
2.
De liquidatiebegroting dient de gegevens te bevatten, genoemd in de bijlage bij deze regeling.
Artikel 5
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De ziekenhuisvoorziening behoeft de toestemming van het College voor:
a. het oprichten dan wel deelnemen in een rechtspersoon;
b. het wijzigen van statuten;
c. het in eigendom verwerven, het vervreemden of het bezwaren van registergoederen;
d. het aangaan en beëindigen van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen of tot huur, verhuur of pacht daarvan;
e. het aangaan of wijzigen van kredietovereenkomsten en van overeenkomsten tot geldlening;
f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de ziekenhuisvoorziening zich verbindt tot zekerheidsstelling met inbegrip van zekerheidsstelling voor schulden van derden of waarbij zij zich als borg hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt;
g. het ontbinden van de rechtspersoon;
h. het doen van aangifte tot haar faillissement of tot het aanvragen van surséance van betaling.
Artikel 6
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het College kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen.
Artikel 7
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De artikelen 1 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de financiële gevolgen als bedoeld in artikel 12a van de Wet ambulancevervoer.
Artikel 8
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
De nadere regels subsidie sanering ziekenhuisvoorzieningen (Stcrt. 1998,70) wordt ingetrokken.
Artikel 9
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 10
Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels subsidie.
De Nadere regels subsidie zijn vastgesteld door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen in zijn vergadering van 22 maart 2000 en conform artikel 18b, lid 5, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 11 augustus 2000 en laatstelijk vastgesteld door het College sanering in zijn vergadering van 27 maart 2002, goedgekeurd door de Minister van VWS d.d. 10 juni 2002.
De Nadere regels subsidie zullen met de bijlage worden gepubliceerd in de Staatscourant.