{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regel
3. Begripsbepalingen
4. Het doen van een opgave
5. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011
De NZA,
Ingevolge artikel 61, eerste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is onder meer een ieder gehouden om desgevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of een door haar aangewezen persoon kosteloos de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de uitvoering van de Wmg van belang kunnen zijn;
Ingevolge artikel 68, eerste lid van de Wmg, kan de NZa regels stellen die inhouden door wie, aan wie en op welke wijze deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt, alsmede dat een accountant de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt;
Heeft op grond van deze artikelen de volgende nadere regel vastgesteld:
1. Reikwijdte
Deze regel is van toepassing op
instellingen voor medisch specialistische zorg (voorheen: academische en algemene ziekenhuizen, ZBC’s en zelfstandige radiotherapeutische centra) voor zover deze zijn gestart met het leveren van zorgprestaties op of na 1 januari 2010 en vóór 1 juli 2011;
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden voor zover deze zijn gestart met het leveren van zorgprestaties op of na 1 januari 2010 en vóór 1 juli 2011;
Deze regel is echter niet van toepassing op:
hierboven niet genoemde categorale instellingen en (uitsluitend) daar werkzame zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden;
kaakchirurgen;
psychiaters werkzaam voor Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ-en) en Psychiatrische Universiteits Klinieken (PUK-en);
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden en die uitsluitend werkzaam zijn in een solo-praktijk of in een (privé)kliniek waar uitsluitend derde-compartimentzorg wordt geleverd.
2. Doel van de regel
In verband met de beoogde invoering van een beheersingsmodel voor de honoraria van medisch specialisten 1 heeft de NZa ten behoeve van de vaststelling van honorariumbudgetten bij instellingen voor medisch specialistische zorg honorariumgegevens opgevraagd op basis van Regeling CU-203. Deze uitvraag had alleen betrekking op instellingen die actief waren in de jaren 2007, 2008 en/of 2009. Daardoor zijn geen honorariumomzetgegevens bekend van instellingen voor medisch specialistische zorg die na 2009 actief zijn geworden. Om deze gegevens alsnog te verzamelen heeft de NZa de onderhavige regeling vastgesteld.
3. Begripsbepalingen
Instelling
De instelling voor medisch specialistische zorg die onder de reikwijdte van deze regel valt.
Medisch Specialist
De medisch specialist die onder de reikwijdte van deze regel valt.
Accountant
Een accountant zoals bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Het controleprotocol
Het op de website van de NZa gepubliceerde Controleprotocol ‘gegevensuitvraag honoraria medisch specialisten en medisch specialisten-eenheden toetreders 2010 en 2011’.
a. De medisch specialist is gehouden de in bijlage 1 aangeduide en in bijlage 2 nader gedefinieerde gegevens onverwijld en kosteloos te verstrekken aan de instelling(en) waar hij of zij werkzaam is. 2
b. De instelling is gehouden om uiterlijk op 1 september 2011 en door middel van (het) door de NZa vastgestelde formulier(en) kosteloos een opgave in te dienen van de in bijlage 1 bij deze regel aangeduide en in bijlage 2 nader gedefinieerde gegevens.
c. Deze opgave moet namens de indienende instelling rechtsgeldig ondertekend zijn, en voorzien van een in overeenstemming met het controleprotocol opgestelde accountantsverklaring.
d. De verplichting als omschreven in artikel 4 onder c geldt niet voor instellingen met een totale omzet van minder dan € 1 miljoen en een zorggerelateerd personeelsbestand van minder dan 10 FTE.
e. De verplichting als omschreven in artikel 4 onder c geldt niet voor dat deel van de opgave dat ziet op 2011.
5. Inwerkingtreding en citeerregel
De uit deze regel voortvloeiende verplichting is in werking getreden op 12 juli 2011.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid sub b van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 12 juli 2011, treedt de regel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt hij terug tot en met 12 juli 2011.
Deze regel kan worden aangehaald als: ‘Nadere regeling Gegevensuitvraag beheersingsmodel toetreders 2010 en 2011’.
De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,
voorzitter.