Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Paragraaf 1. Inleidende bepalingen
+ Paragraaf 2. Het prospectus als bedoeld in artikel 2 van het besluit
+ Paragraaf 3. Informatie over de jaarrekening als bedoeld in artikel 7 van het besluit
+ Paragraaf 4. Eigen vermogen en toetsingsvermogen voor effecteninstellingen als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van het besluit
+ Paragraaf 5. Vermogensscheidingregels als bedoeld in de artikelen 16 en 34 van het besluit
+ Paragraaf 6. Regels met betrekking tot de belangenconflicten van de effecteninstelling als bedoeld in de artikelen 22, 24a en 34, 35a van het besluit
+ Paragraaf 7. Regels met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle als bedoeld in de artikelen 17 en 34 van het besluit
+ Paragraaf 8. Gedragsregels ter uitvoering van de artikelen 24 tot en met 31, 35 tot en met 39, 40, 41, 43 en 44 van het besluit
- Paragraaf 9. Melding van transacties
- Paragraaf 9a. Effectentypische gedragsregels voor financiële marktpartijen
+ Paragraaf 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere Regeling gedragstoezicht effectenverkeer 2002

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 28 oktober 2007. U leest nu de tekst die gold op 27 oktober 2007.
1.
De financiële marktpartij treft alle maatregelen die nodig zijn voor een onafhankelijk marktoptreden:
a. ter voorkoming van belangenconflicten met betrekking tot effectentransacties; en
b. ter vermijding van de verspreiding van koersgevoelige informatie buiten de kring van personen die daarover uit hoofde van hun werkzaamheden voor de financiële marktpartij beschikken.
2.
De financiële marktpartij kan aan het vereiste van het treffen van maatregelen als bedoeld in het eerste lid voldoen door de volgende maatregelen inzake de interne structurering te treffen:
a. een fysieke scheiding tussen de verschillende aan de effectenmarkt gerelateerde activiteiten; en
b. een organisatorische en personele scheiding van activiteiten tot een zo hoog mogelijk niveau binnen de organisatie.
1.
Onverminderd de maatregelen die de financiële marktpartij getroffen heeft teneinde te voldoen aan het vereiste als bedoeld in artikel 44a, eerste lid, voert de financiële marktpartij tenminste een reglement in, houdende een gedragscode voor het omgaan met koersgevoelige informatie door aan de financiële marktpartij verbonden personen.
2.
De financiële marktpartij bindt de in het eerste lid bedoelde personen aan de in het eerste lid bedoelde gedragscode door middel van een schriftelijke overeenkomst waarin tenminste is bepaald dat:
a. de persoon de uiterste zorgvuldigheid betracht in de behandeling van informatie, waarvan hij weet of redelijkerwijs geacht moet worden te weten dat deze informatie moet worden aangemerkt als koersgevoelige informatie;
b. de persoon, anders dan de in bijlage 3a sub 1 onder a gedefinieerde en als zodanig bij de toezichthouder als bedoeld in het derde lid bekend zijnde insider, die regelmatig beschikt over informatie als bedoeld onder a, rapporteert dit aan de interne toezichthouder als bedoeld in het derde lid;
c. tenzij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie anders vereist, de persoon zich onthoudt van verspreiding van de onder a bedoelde informatie;
d. iedere persoon die met betrekking tot effecten beschikt over informatie als bedoeld onder a zich onthoudt van het verrichten van transacties of het aanzetten tot het verrichten van transacties, zowel rechtstreeks als middellijk, in die effecten, dan wel daarover te adviseren, anders dan van hem bij een zorgvuldige uitoefening van zijn functie mag worden verwacht;
e. iedere persoon gehouden is desgevraagd alle informatie aan de interne toezichthouder als bedoeld in het derde lid te verschaffen in het kader van de strikte naleving van de gedragscode.
3.
De financiële marktpartij legt een lijst aan van alle personen die uit hoofde van hun functie of positie binnen de financiële marktpartij regelmatig over informatie als bedoeld in het eerste lid, beschikken of kunnen beschikken.
4.
De financiële marktpartij voorziet in de aanwijzing van een interne toezichthouder als bedoeld in bijlage 3a , die belast is met de controle op de naleving van de in het eerste lid bedoelde gedragscode en, voor zover van toepassing, met de controle op de naleving van de maatregelen als bedoeld in artikel 44a, eerste lid.
1.
De financiële marktpartij voert een reglement in dat voldoet aan de regels in bijlage 3a, houdende een gedragscode voor privé effectentransacties van aan de financiële marktpartij verbonden personen die direct of indirect bij effectentransacties van de financiële marktpartij zijn betrokken dan wel anderszins uit hoofde van hun functie of positie over koersgevoelige informatie beschikken of kunnen beschikken.
2.
De financiële marktpartij bindt tenminste de onder het eerste lid bedoelde personen aan de in het eerste lid bedoelde gedragscode door middel van een schriftelijke overeenkomst.
3.
De financiële marktpartij voorziet tenminste in de aanwijzing van een interne toezichthouder als bedoeld in bijlage 3a ten behoeve van de controle op de naleving van de gedragscode.
4.
De financiële marktpartij komt met iedere persoon als bedoeld in het eerste lid overeen dat de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in het tweede lid blijft gelden tot zes maanden nadat de persoon niet meer aan de financiële marktpartij is verbonden.
1.
De financiële marktpartij beschikt, met het oog op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde vereisten, over een adequate administratieve organisatie en een systeem van interne controle met betrekking tot de door de financiële marktpartij verrichte effectentransacties, welke administratie in het volgende voorziet:
een systematische weergave op dagelijkse basis van de door de financiële marktpartij verrichte effectentransacties;
de soort effecten waarop de transactie betrekking heeft;
datum en tijdstip waarop de transactie is uitgevoerd;
voor zover van toepassing, de partij door wiens bemiddeling de transactie is uitgevoerd;
de koers of koersen waartegen de (deel) transactie(s) is of zijn uitgevoerd.
2.
De in het eerste lid bedoelde administratieve organisatie en het systeem van interne controle, worden op systematische wijze beschreven, regelmatig geëvalueerd en zonodig geactualiseerd.
3.
De financiële marktpartij voorziet in de opzet en naleving van procedure(s) op grond waarvan wordt bepaald of personen, conform hetgeen gesteld in artikel 44c, al of niet dienen te voldoen aan bijlage 3a.
4.
De financiële marktpartij voorziet ten behoeve van de naleving van en de controle op de regelingen als bedoeld in de artikelen 44b en 44c van deze regeling in de opzet en toepassing van een administratie en archief, waaruit tenminste de volgende gegevens blijken:
de door de aan de financiële marktpartij verbonden personen getekende overeenkomsten waarin zij verklaren dat zij zich zullen houden aan de gedragscode als bedoeld in artikel 44b van deze regeling;
de door de medewerkers als bedoeld in bijlage 3a getekende overeenkomsten waarin zij verklaren dat zij zich zullen houden aan de gedragscode als bedoeld in artikel 44c van deze regeling;
alle aan de interne toezichthouder als bedoeld in bijlage 3a verstrekte informatie door de aan de financiële marktpartij verbonden personen, in het kader van de desbetreffende gedragscode(s);
de door de interne toezichthouder als bedoeld in bijlage 3a verleende autorisaties, verrichte controles en onderzoeken en de genomen acties;
overige, in het kader van de gedragscodes als bedoeld in artikel 44b en 44c van deze regeling, van belang zijnde informatie, memoranda en correspondentie.