Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Reikwijdte
2. Doel van de regel
3. Begripsbepalingen
4. Het doen van een opgave
5. Inwerkingtreding en citeerregel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel
De Nederlandse Zorgautoriteit,
Ingevolge artikel 61, eerste lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) is onder meer een ieder gehouden om desgevraagd aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of een door haar aangewezen persoon kosteloos de gegevens en inlichtingen te verstrekken welke voor de uitvoering van de Wmg van belang kunnen zijn.
Ingevolge artikel 68, eerste lid van de Wmg, kan de NZa regels stellen die inhouden door wie, aan wie en op welke wijze deze gegevens en inlichtingen moeten worden verstrekt, alsmede dat een accountant de juistheid van de verstrekte gegevens en inlichtingen bevestigt.
De NZa heeft op grond van deze artikelen de volgende nadere regel vastgesteld.
1. Reikwijdte
Deze regel is van toepassing op
instellingen voor medisch specialistische zorg (voorheen: academische en algemene ziekenhuizen, ZBC’s en zelfstandige radiotherapeutische centra);
Stichting Oogziekenhuis Rotterdam, het NKI-Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en de Sint Maartenskliniek;
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden;
Deze regel is echter niet van toepassing op:
hierboven niet genoemde categorale instellingen en (uitsluitend) daar werkzame zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden;
kaakchirurgen;
psychiaters werkzaam voor Psychiatrische Afdelingen van Algemene Ziekenhuizen (PAAZ-en) en Psychiatrische Universiteits Klinieken (PUK-en);
zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden en die uitsluitend werkzaam zijn in een solo-praktijk of in een (privé)kliniek waar uitsluitend derde-compartimentzorg wordt geleverd.
2. Doel van de regel
In verband met de beoogde invoering van een beheersingsmodel voor de honoraria van medisch specialisten 1 heeft de minister van VWS de NZa opdracht gegeven 2 om nader onderzoek uit te voeren ten behoeve van de vaststelling van honorariumbudgetten bij de instellingen voor medisch specialistische zorg die onder de reikwijdte van deze regel vallen. Deze regel concretiseert ten behoeve van dit onderzoek de uit de Wmg voortvloeiende verplichting tot het verstrekken van gegevens en inlichtingen.
Instelling:
De instelling voor medisch specialistische zorg die onder de reikwijdte van deze regel valt.
Medisch Specialist:
De medisch specialist die onder de reikwijdte van deze regel valt.
Accountant
Een accountant zoals bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Het onderzoeksbureau:
KPMG Advisory N.V.
Het controleprotocol:
Het op de website van de NZa gepubliceerde Controleprotocol ‘gegevensuitvraag honoraria medisch specialisten en medisch specialisten-eenheden’.
a. De medisch specialist is gehouden de in bijlage 1 aangeduide en in bijlage 2 nader gedefinieerde gegevens onverwijld en kosteloos te verstrekken aan de instelling(en) waar hij of zij werkzaam is.
b. De instelling is gehouden om bij het onderzoeksbureau binnen de door de NZa vastgestelde termijn(en) en door middel van (het) door de NZa vastgestelde formulier(en) kosteloos een opgave in te dienen van de in bijlage I bij deze regel aangeduide en in bijlage 2 nader gedefinieerde gegevens.
c. Deze opgave moet namens de indienende instelling rechtsgeldig ondertekend zijn, en voorzien van een in overeenstemming met het controleprotocol opgestelde accountantsverklaring respectievelijk rapport van bevindingen van een accountant.
5. Inwerkingtreding en citeerregel
Deze regel treedt in werking op 10 november 2010.
Indien de Staatscourant waarin de mededeling als bedoeld in artikel 20, tweede lid sub b van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 8 november 2010, treedt de regel in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de mededeling wordt geplaatst en werkt hij terug tot en met 10 november 2010.
Deze regel kan worden aangehaald als: ‘Nadere regel Gegevensuitvraag beheersingsmodel’.
De
Nederlandse Zorgautoriteit
voorzitter Raad van Bestuur.