Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Heffingen
+ § 2. Betaling van de heffing
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

MVO-Verordening Administratieve heffingen 2003

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.
Verordening van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën van 21 november 2002, houdende regels ter zake van de aan de onder het Productschap Margarine, Vetten en Oliën ressorterende ondernemers op te leggen heffing voor het jaar 2003 (MVO-verordening Administratieve heffingen 2003)
Het bestuur van het Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Gelet op de artikelen 95 en 126, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 8, eerste lid van de Instellingsverordening Productschap Margarine, Vetten en Oliën;
Besluit:
1.
Elke bedrijfsgenoot, die een product invoert, vermeld op de bij de MVO-verordening 1988, Verstrekking in- en uitvoergegevens behorende bijlage, is aan het productschap ter dekking van de huishoudelijke uitgaven een heffing verschuldigd van € 0,37 per 1000 kg ingevoerd product.
2.
In afwijking van het in het eerste lid bepaalde is voor de hierna genoemde producten een heffing verschuldigd, zoals aangegeven achter het betrokken product:
3.
De heffing, als bedoeld in lid 2, is niet verschuldigd over ingevoerde hoeveelheden van de in dat lid onder a genoemde producten, voor zover ten genoegen van het productschap wordt aangetoond, dat deze zijn afgeleverd aan een bereider ter verwerking in diens bedrijf.
1.
De bereider is ter zake van het bereiden van ruwe oliën af vetten, andere dan cacaoboter en bleekaarde-extractievet/-olie, aan het productschap een heffíng verschuldigd van € 0,37 per 1000 kg bereid product.
2.
De uitsmelter is ter zake van het uitsmelten van rauw dierlijk vet, spek of beenderen dan wel het op andere wijze bereiden van vet uit rauw dierlijk vet, spek of beenderen aan het productschap een heffing verschuldigd van € 0,37 per 1000 kg bereid dierlijk vet.
Artikel 3 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2008]
Heffingen worden niet in rekening gebracht, indien de totale hoeveelheid in een kalendermaand bereide en/of ingevoerde producten resulteert in een verschuldigd bedrag van minder dan € 120.
Artikel 4 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2008]
De heffingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat zij in rekening zijn gebracht.
Artikel 5 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2008]
De voorzitter kan, indien uit de krachtens de MVO-Verordening 1958, Algemene Bepalingen en/of de MVO-verordening 1988, Verstrekking in- en uitvoergegevens te zijner beschikking gekomen gegevens blijkt, dat deze gegevens niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid, namens het bestuur een opgelegde heffing herzien, opnieuw of voorlopig opleggen.
Artikel 6 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2008]
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003. De MVO-Verordening Administratieve heffingen 2002 (Vb.Bo. 2002, afl. 11, no. MVO 2) wordt per die datum ingetrokken, behalve ten aanzien van de op grond van die verordening ontstane betalingsverplichtingen. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2002 treedt zij in werking op de dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 2003.
Artikel 7 [Materieel uitgewerkt per 01-01-2008]
Deze verordening wordt aangehaald als: MVO-Verordening Administratieve heffingen 2003
Rijswijk, 21 november 2002
voorzitter
secretaris