Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Ondersteuningsmogelijkheden
2. Ontvankelijkheid en indieningtermijn
3. Voorwaarden voor in behandeling nemen aanvraag
4. Niet in aanmerking voor subsidie komen:
5. Beslissing op de aanvraag
6. Beoordelingscriteria
7. Hoogte en duur van de bijdrage
8. Subsidieplafond
9. Verdeelsleutel
10. Inwerkingtreding
11. Citeertitel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

?Muziek in ieder kind' regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Regeling Muziek in ieder kind [vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie op 9 december 2009]
De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
Gelet op artikel 10 vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid, met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 15 december 2009;
Besluit:
1. Ondersteuningsmogelijkheden
Het bestuur van het fonds ondersteunt onder de noemer ‘Muziek in ieder kind’ twee soorten projecten:
a) projecten waarbij actieve muziekeducatie op vernieuwende dan wel voorbeeldstellende wijze beter toegankelijk wordt gemaakt voor kinderen, in het bijzonder voor hen die vanwege sociaal maatschappelijke drempels nu nog weinig tot niets aan muziekbeoefening doen;
b) flankerende projecten gericht op kennisvermeerdering, kennisverspreiding, reflectie, promotie en debat over actieve muziekeducatie aan kinderen in het primair onderwijs.
1.
Aanvragen kunnen worden ingediend door organisaties zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling die rechtspersoonlijkheid bezitten en gevestigd zijn in het Koninkrijk der Nederlanden. Het hiervoor benodigde formulier kan via de website van het fonds www.cultuurparticipatie.nl worden gedownload.
2.
Voor toekenning van subsidie aan projecten zoals genoemd in artikel 1 onder a wordt gebruik gemaakt van een tender. In beginsel gelden er twee indieningrondes. De termijn voor indiening van aanvragen voor de eerste ronde eindigt op 1 maart 2010 en voor de tweede ronde op 1 mei 2010. De uitvoering van dit soort projecten mag niet starten voor aanvang van het schooljaar.
3.
Projecten zoals genoemd in artikel 1 onder b kunnen vanaf 1 maart 2010 tot en met ultimo 2012, zo lang het subsidieplafond niet is bereikt, worden ingediend mits de aanvraag niet later dan drie maanden voor aanvang van het project wordt ingediend.
1.
Voor beide categorieën projecten geldt dat het project:
a) zich richt op kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar; en
b) kwalitatief en kwantitatief wordt gemonitord en geëvalueerd.
2.
Daarnaast gelden voor projecten zoals genoemd in artikel 1 onder a de volgende aanvullende voorwaarde:
a) er wordt samengewerkt met scholen uit het primair onderwijs met inbegrip van brede scholen; en
b) bij de aanvraag wordt een adhesieverklaring van de lokale overheid meegezonden.
instellingen waarvan het toezicht op het doelmatig en verantwoord functioneren onvoldoende is;
projecten die tot doel hebben subsidie te verwerven voor investeringen in bedrijfsmiddelen of bouwkundige voorzieningen;
projecten die in het kader van de basisinfrastructuur rechtstreeks door de rijks- of lokale overheid of het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten + zijn gefinancierd met cultuurmiddelen;
projecten die redelijkerwijs gefinancierd kunnen worden uit het reguliere taakstellingbudget van aanvragers;
projecten die zijn ingediend zonder gebruikmaking van het daarvoor onder artikel 2 eerste lid bedoelde aanvraagformulier.
1.
Het bestuur van het fonds kan een subsidieaanvraag ter advisering voorleggen aan een adviescommissie zoals omschreven in art. 15 van het Algemeen reglement.
2.
In geval de aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond is, kan het bestuur van het fonds besluiten de aanvraag onmiddellijk af te wijzen zonder nader onderzoek.
3.
Uiterlijk binnen 3 maanden na sluiting van de aanvraagronde stelt het bestuur van het fonds de aanvrager van een project als bedoeld in artikel 1 sub a schriftelijk van zijn besluit op de tender in kennis.
4.
Binnen drie maanden na indiening van de aanvraag stelt het bestuur van het fonds de aanvrager van een project als bedoeld in artikel 1 sub b van zijn besluit in kennis.
5.
Voor aanvragen als bedoeld in artikel 1 sub a geldt dat het bestuur van het fonds, gelet op de voorwaarden die gelden bij gebruikmaking van een tender, na het moment van indiening van de aanvraag geen aanvullende informatie meer mag accepteren.
6.
Indien niet binnen de gestelde termijn op de aanvraag kan worden beslist, stelt het bestuur van het fonds de aanvrager daarvan in kennis en noemt hij de termijn waarbinnen de beslissing tegemoet kan worden gezien.
7.
Tijdens de behandeling van een aanvraag wordt over de voortgang daarvan geen inhoudelijke informatie verstrekt.
1.
Bij de beoordeling van de projectplannen zoals genoemd in artikel 1 onder a zal gekeken worden of:
a) bij de gekozen lesmethodes en –locaties rekening wordt gehouden met de sociaal-maatschappelijke context van de doelgroep en of deze nauw aansluiten bij de belevingswereld en omgeving van kinderen in het algemeen; en
b) sprake is van samenwerking met de lokale infrastructuur zoals culturele instellingen, centra voor de kunsten, amateurkunstverenigingen, wijkgebouwen of welzijnswerk; en
c) het project een gedegen artistieke en/of inhoudelijke invulling heeft, een haalbaar organisatorisch plan kent en voorzien is van een redelijke begroting en een doordachte en realistische doelgroepbenadering. Daarnaast moeten de aanvraag en de betrokken instelling(en) het vertrouwen wekken dat het eindresultaat succesrijk zal zijn.
2.
Bij de beoordeling van de projectplannen zoals genoemd in artikel 1 onder b zal gekeken worden of:
a) het project een aanzienlijke en specifieke bijdrage levert aan kennisvermeerdering, kennisverspreiding, reflectie, promotie en debat over actieve muziekeducatie aan kinderen in het primair onderwijs; en
b) het project een relevante aanvulling vormt op de projecten die onder artikel 1 onder a worden gesubsidieerd; en
c) het project een gedegen artistieke en/of inhoudelijke invulling heeft, een haalbaar organisatorisch plan kent en voorzien is van een redelijke begroting en een doordachte en realistische doelgroepbenadering. Daarnaast moeten de aanvraag en de betrokken instelling(en) het vertrouwen wekken dat het eindresultaat succesrijk zal zijn.
1) hoogte:
Bij het vaststellen van de hoogte van de bijdrage worden alleen variabele projectkosten in aanmerking genomen die relevant zijn in het licht van de ondersteuningsmogelijkheden zoals verwoord in artikel 1. Lasten die op enigerlei wijze tot de normale exploitatiekosten kunnen worden gerekend en investeringen die niet direct op de realisatie van de activiteit zijn gericht komen niet voor ondersteuning in aanmerking.
Voor projecten zoals omschreven in artikel 1 onder a bedraagt de minimale bijdrage € 100.000,– en de maximale bijdrage € 250.000,– per jaar.
Voor projecten zoals omschreven in artikel 1 onder b bedraagt de minimale bijdrage € 25.000,– en de maximale bijdrage € 100.000,– per jaar.
Het bestuur van het fonds ondersteunt maximaal 50 procent van de variabele projectkosten.
De post onvoorzien mag maximaal 5% van de totale projectbegroting bedragen.
Een redelijke marketing/publiciteit component mag in de begroting worden opgenomen.
2) duur:
Projecten kunnen binnen de regeling ‘Muziek in ieder kind’ worden ondersteund voor maximaal 3 schooljaren.
1.
Het totale beschikbare bedrag dat het bestuur van het fonds voor projecten zoals genoemd in artikel 1 onder a in het kader van deze regeling kan verdelen bedraagt tot en met het schooljaar 2012/2013 € 6.375.000 onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
2.
Het totale beschikbare bedrag dat het bestuur van het fonds voor projecten zoals genoemd in artikel 1 onder b in het kader van deze regeling kan verdelen bedraagt tot en met het schooljaar 2012/2013 € 1.200.000,– onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
3.
Het bestuur van het fonds kan overgaan tot het verhogen van het subsidieplafond als bedoeld in het eerste lid.
4.
Het bestuur van het fonds zal het bedrag zoals dat in het eerste lid bedoeld is verdelen over twee rondes. Voor de eerste ronde is € 4.250.000 beschikbaar en voor de tweede ronde € 2.125.000. Indien ook na de tweede ronde nog subsidiegelden resteren kan het bestuur van het fonds een of meer vervolgrondes inlassen.
1.
Het beschikbare bedrag als bedoeld in artikel 8 eerste lid zal verdeeld worden over aanvragen die voldoen aan de criteria zoals genoemd in artikel 6 eerste lid. Wanneer er meer aanvragen zijn dan er budget is, zal in het kader van de tender bij de beoordeling van projecten zoals genoemd in artikel 1 onder a voor de verdere prioritering gebruik worden gemaakt van de volgende criteria:
in hoeverre honorering van het project bijdraagt aan een evenwichtige spreiding van initiatieven over de diverse regio’s en leeftijdsgroepen in het primair onderwijs;
de grootte van het bereik van het project;
aandacht voor coaching en scholing voor docenten, presentaties door kinderen en betrokkenheid van ouders.
2.
Het beschikbare bedrag als bedoeld in artikel 8 tweede lid wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, met dien verstande dat, wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid is gesteld de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aanvulling is ontvangen, als datum van ontvangst van de aanvraag geldt. Voor zover de verlening van subsidie voor aanvragen, die op dezelfde dag zijn ontvangen, het subsidieplafond, genoemd in artikel 8 tweede lid, wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld aan de hand van de criteria in artikel 6 tweede lid. Daarbij geldt dat de aanvraag die daarnaast het meeste bijdraagt aan een evenwichtige verdeling van de gehonoreerde aanvragen over de diverse regio’s en de leeftijdsgroepen, als eerste wordt gehonoreerd.
10. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ‘Muziek in ieder kind’ is geplaatst.
11. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: De ‘Muziek in ieder kind’ regeling van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie
Het
bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie